Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Kde najít na internetu informace užitečné pro fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Kde najít na internetu informace užitečné pro fundraising

24. 1. 2005 - PRAHA [Econnect]

Rozvoj většiny českých NNO je limitovaný jejich finanční situací. Dobrá orientace v informačních zdrojích českých a mezinárodních nadací, státní správy a EU představuje tedy základ pro start fundraisingu každé NNO. Stručný přehled těchto informačních zdrojů s jejich obsahem najdete ve článku Lucie Slaukové.

Co je fundraising?

Fundraising je volně přeloženo získávání finančních prostředků. Bohužel se pro něj v češtině nenalezl jednoslovný ekvivalent, vyjma lehce pejorativního "žebrání", takže ho dál budeme používat i my. Patří sem tedy - granty nadací, dotace státních institucí, individuální a firemní dárcovství, sbírky, aukce, benefiční akce, direct mail, loterie, reklama, odkazy v závěti a všechny další možnosti, jak lze získat tolik potřebné peníze. Proč je fundraising tolik důležitý?

Je nesmírně důležitou součástí práce organizace a v mnohém rozhoduje o míře jejího úspěchu, o přežití organizace (protože jde často o náklady na provoz), rozhoduje o rozšíření a rozvoji organizace, omezuje její závislost, díky fundraisingu si organizace buduje podporu přes své příznivce a dobrovolníky. Fundraising není jen získávání prostředků potřebných k přežití v příštím roce nebo k plánovanému rozšíření a rozvoji. Dotýká se také toho, zda budete organizací životaschopnou, stabilní, která bude trvale udržitelná.

Je velká řada oblastí, na které současná státní správa a samospráva velmi jednoduše řečeno “nestačí”. Naštěstí se v naší společnosti nachází lidé, kteří pracují na projektech, které bohužel nemají u státních orgánů patřičnou prioritu a jsou opomíjeny.

Běžní lidé, kterým není lhostejné přehlížení společenských problémů se nevzdávají a pokud se nedovolají se svými problémy na státní orgány, sdružují se do občanských sdružení, což je rozhodující právní forma.

V mnoha případech se zajímavý projekt nemá možnost realizovat, protože skvělá a potřebná myšlenka ztroskotá na problémech spojených s hmotným zajištěním celého projektu.

Hovoříme-li o zdrojích zajišťujících práci neziskových organizací, musíme si nejdříve uvědomit, že se nejedná jen o peníze. Jde o sdílení práce členů nebo zaměstnanců neziskových organizací, velkého nasazení každého účastníka, spojování myšlenek a v neposlední řadě radosti a osobních kontaktů. Lidé, kteří toto spojují ve své práci, nejen vytvářejí základ občanské společnosti, ale přímo se jí stávají.

Financování neziskové sféry

Státní dotace

V České republice udělují dotace ministerstva, krajské, obecní úřady a fondy ustavené státní správou nebo samosprávou. Velikosti a základní směřování toku financí jsou vymezeny zákonem o finančním rozpočtu ČR.

Nadace a fondy:

Nadace a fondy sdružující český kapitál jsou zaměřeny na podporu řešení konkrétních problémů, ať už je to v oblasti podpory sociálních a zdravotnických služeb, kultury, vzdělávání nebo rozvoje občanského života v městech či regionech. V zásadě můžeme říct, že nadace a nadační fondy českého původu poskytují granty cílené na velmi konkrétní problémy a poskytují granty střední a menší.

Zahraniční nadace podporují i rozvoj občanské společnosti a nástrojů života v demokracii obecněji a jsou schopny a ochotny se podílet se na rozsáhlejších (a to i časově i finančně) projektech, které nemají vždy přímý dopad na dění ve společnosti.

Grantové programy ambasád

Jednotlivé vyspělé země vyhlašují programy podporující zejména rozvoj pluralitní občanské společnosti, případně vzdělávání, kulturní výměny apod. Udělení grantu bývá podmíněno účastí partnerské organizace z poskytující země a záměr projektu musí být v souladu se zájmy poskytovatele. Doba trvání grantu a jejich velikost jsou individuální, poskytovatel mívá chuť být jedním z více investorů.

Finanční prostředky získané vlastním přičiněním

Jsou to dary podnikatelů a jiné soukromé dary, výnosy z vlastní činnosti nevládních neziskových organizací a také členské příspěvky. Zároveň to jsou zdroje omezené pouze schopnostmi, popřípadě silou organizace. Za každou takto získanou korunou stojí především dobrý nápad a pečlivě a kvalitně vypracovaný projekt.

Aby mohly nevládní neziskové organizace vykonávat svou činnost podle skutečných potřeb, je pro ně důležité udržení nezávislosti na jiných zájmových skupinách. K tomu kromě dalších faktorů (rovnoměrné složení správní a dozorčí rady apod.) přispívá i důsledná diverzifikace finančních zdrojů. Podmínky pro tuto nezávislost však určuje stát, dejme mu tedy vědět, co chceme a co potřebujeme.

Zatímco v období první republiky byly zákony ošetřující filantropii a činnosti s ní spojené na světové úrovni, místy až “hnidopišské”, jsou podmínky v současné době více než macešské. Chybějí právní úpravy, které by umožnily investovat větší množství peněz přímo do neziskového sektoru (a tím odlehčily i stále přebujelé státní správě), dovolily by lidem, kteří finanční zdroje skutečně potřebují, rozhodnout se co budou podporovat a zároveň by posunuly Českou republiku blíže jejím představám o začlenění do stabilního “civilizovaného” světa.

Pokud se budeme zabývat granty, případně jinými zdroji získávání financí na internetu nebo spíše informacemi, které můžeme o finančních prostředcích na internetu získat, zaměříme se na několik hlavních stránek, které tyto informace přinášejí.

Informace o fundraisingu na internetu

Econnect

Zkratka dvou anglických slov - easy a connection - tedy snadné spojení, je název webu, který provozuje stejnojmenné občanské sdružení. O.s. Econnect je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká. Cílem je podporovat zajímavé projekty nevládních iniciativ a napomáhat tak budování občanské společnosti za pomoci nástrojů, které máme k dispozici - informací a informačních technologií.

Vznik Econnectu byl v roce 1991 motivován potřebou ekologických iniciativ, soustředěných zejména kolem Zeleného kruhu, zkvalitnit vzájemnou komunikaci a zlepšit tak vzájemnou spolupráci. Econnect nabídl tehdy úplně nové nástroje v podobě možnosti využití elektronické pošty a později i připojení k internetu. Mimo akademické sítě byl mezi vůbec prvními providery v zemi, kdo tyto služby zprostředkovával. Přestože Econnect už dávno nespolupracuje pouze s ekologickými organizacemi, stále sleduje původní cíl: Být mostem mezi nevládními organizacemi, které jdou často ve své práci za stejným cílem různými cestami. Snaha vytvořit snadné spojení mezi organizacemi neziskového sektoru dala také Econnectu jméno.

Na stránkách Econnectu, které mají adresu www.ecn.cz najdete informace ve dvou základních sekcích - zpravodajství a informační servis pro neziskové organizace. Pomineme zpravodajství, i když jeho stránky jsou velice zajímavé, a dostaneme se přímo k informačnímu servisu.

Informační servis pro neziskové organizace má trochu složitý název, který ale nejlépe vystihuje svůj obsah. Na stránce http://nno.ecn.cz najdete maximum informací, pokud pracujete v "neziskovce" tedy nejčastěji v občanském sdružení, nadaci, obecně prospěšné společnosti či nadačním fondu. Jeho vznik je možné datovat oficiálně se spuštěním nové tváře webových stránek tedy od března roku 2002, ale informace, které pomáhají v životě neziskových organizací jsou na webovém portálu Econnectu již více než deset let.

Na levé liště je několik odkazů - novinky, fundraising, právní servis, NNO a internet, práce v NNO, vzdělávání v NNO, NNO a EU. Pokud si otevřeme odkaz fundraising, zjistíme, že se tato sekce dále člení na granty, stipendia, dárcovství, případové studie.

Granty

Databáze grantů mapuje téměř všechny grantové uzávěrky programů českých i některých zahraničních nadací, programů zastupitelstev jiných států, grantové uzávěrky státních orgánů - ministerstev, krajů, obcí, dále programy Evropské unie a programy mezinárodních nadací. Mimoto občas zveřejňujeme i stipendia, která by mohla zajímat lidi z neziskovek. V databázi grantů se dá vyhledávat podle následujících kategorií: životní prostředí, lidská práva, sociální oblast, gender, regionální rozvoj, kultura, občanský sektor, EU, vzdělávání, volný čas, rozvoj NNO, internet a dále podle typu grantu - zda se jedná o průběžný grant, stipendium, stáž a nebo cenu. Při prvním nahlédnutí hned zjistíte datum uzávěrky, jméno vyhlašovatele grantu či dotace, jeho adresu, kontaktní osobu, případně e-mail, telefon a fax. Najdete ji na adrese http://granty.ecn.cz. Kromě databáze grantů se můžete také přímo podívat na stránku se seznamem organizací, které rozdělují finanční prostředky, patří k nim nadace např. NROS, VIA, OSF Praha a řada dalších na stránce.

Dárcovství

O dalších možnostech financování neziskových organizací se dočtete právě v této rubrice. Zabývá se jak individuálním dárcovstvím - tedy hledáním potencionálních dárců, přispěvatelů, kteří pomohou svými pravidelnými příspěvky organizaci, tak i firemním dárcovstvím, které u nás ještě stále není plně rozvinuté a mnoho lidí si ho plete se sponzoringem.

ICN - Neziskovky

Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN) podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. Funguje již od roku 1992, nejprve byl jeho název zkratkou slov „informační centrum nadací“.

Mezi hlavní cíle ICN patří profesionalizace činnosti nevládních neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. ICN je otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. ICN dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu databáze neziskových organizací a databáze finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace. ICN je vydavatelem časopisu GRANTIS - Měsíčník pro neziskový sektor, který je jediným celoplošným periodikem určené pracovníkům neziskových organizací v České republice.

ICN provozuje webové stránky s názvem www.neziskovky.cz. Zde můžete najít informace o vzdělávacích seminářích, konzultacích, klubu ICN, ale především informace o grantech v databázi finančních zdrojů. Databáze finančních zdrojů je veřejně přístupný přehled grantových a dotačních programů včetně jejich popisu, uzávěrek a kontaktních osob. Databáze vám umožňuje snadné vyhledávání programů podle cílových skupin, oblasti podpory, kraje působnosti a data uzávěrky.

Databáze finančních zdrojů je v provozu od května 2002. Aktuálnost informací v databázi je zajištěna průběžným vyhledáváním a zveřejňováním nových grantů a dotací.

V databázi naleznete:

 • Informace o grantech českých nadací a nadačních fondů ochotných zveřejnit jejím prostřednictvím své informace
 • Informace o dostupných dotacích orgánů veřejné správy ČR
 • Programy krajských úřadů poskytujích dotace NNO
 • Informace o hlavních zahraničních zdrojích financí určených pro NNO z České republiky
 • Bližší informace o dalších zdrojích relevantních pro NNO v ČR (komerční firmy, příležitostní dárci apod.).

V databázi se dá vyhledávat buď fulltextově a nebo podle kategorií: cílová skupina, oblast podpory, kraj působnosti programu a také podle datumu uzávěrky. Na první pohled to zájemce určitě uvítá, bohužel často však zjišťuje, že informace nejsou zcela aktuální, některé uzávěrky už mají prošlá data a slouží možná jen jako archiv.

NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti byla založena na jaře roku 1993 jako český právní subjekt. Od počátku své činnosti spravovala jeden z programů Phare v České republice - Program rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků Evropské unie.

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život.

Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním.

NROS provozuje svoje webové stránky, kde zveřejňuje programy EU, z Nadačního investičního fondu (NIF), a své grantové programy, jakými jsou "Pomozte dětem" (což je Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, která podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice), (což je grantový program podpory otevřených aktivit volného času pro neorganizované děti a mládež), "Make a connection" (což je je program jehož cílem je podporovat takové projekty mladých lidí, které budou prospěšné ostatním lidem, přinesou svému okolí nějaké pozitivní změny nebo pomoc při řešení místních problémů. Program společně zaštitují ve spolupráci s lokálními partnery.

Nadace rozvoje občanské společnosti provozuje kromě stejnojmenného webu www.nros.cz také web nazvaný Evropská brána www.ngo-eu.cz.

Evropská brána je projekt, který měl pomoci českým neziskovým organizacím připravit se na vstup do Evropské unie. Vstupem do EU se před neziskovým sektorem otevřely nejen nové možnosti, ale také došlo ke změně prostředí, které na ně klade nové požadavky. Pokud se české neziskové organizace včas na ně nepřipraví a nenaučí se pohybovat v silně pozměněném prostředí, může se stát, že jejich celková pozice se dočasně oslabí. Webové stránky informující o probíhajících výběrových grantových kolech z fondů EU, dění v EU ovlivňující neziskový sektor, konferencích, možných evropských partnerstvích, atd.

Stránky jsou přístupné od ledna 2003 na adrese www.ngo-eu.cz a jsou denně aktualizovány. Jejich vzhled je neustále dopracováván a doplňován. Elektronická poradna je součástí webových stránek. Tazatelé se jejich prostřednictvím mohou ptát na problematiku EU a neziskového sektoru. Odpovědi jsou poskytovány rovněž prostřednictvím těchto stránek. Webové stránky pro neziskové organizace jsou pojaty jako centrální místo na internetu, kde se soustředí informace o Evropské unii, jejích finančních nástrojích, současném dění ovlivňujícím občanskou společnost.

Cílem a smyslem stránek je:

 1. přehledně informovat:
  - o finančních možnostech a nástrojích Evropské unie pro neziskové organizace
  - o aktivitách evropských neziskových organizacích a jejich sítích, i o nich samotných
  - o připravovaných seminářích, školeních a konferencích věnovaných neziskovým organizacím a otázkám fungování občanské společnosti v Evropské unii
 2. nabídnout českým neziskovým organizacím možnost zapojit se do evropských projektů s partnery z ostatních členských (původních i budoucích) zemí EU
 3. poskytnout prostor:
  - pro diskusi a výměnu zkušeností jednotlivých organizací a předávat tímto způsobem dál osvědčené modely a vzory činnosti a aktivit
  - pro přímé elektronické poradenství prostřednictvím těchto stránek
  - pro zveřejňování studijních materiálů, podkladů, důležitých dokumentů a publikací pro neziskový sektor

Na těchto webových stránkách je možné najít informace o školeních NNO, finančních možnostech EU, o evropských sítích NGO, akcích, úspěšných projektech, atd. Oblast finanční možnosti obsahuje úvodem termín uzávěrky a název programu, při prokliknutí se dostaneme ke konkrétním informacím v češtině, které stručně popisují jednotlivé programy. Jsou zde i kontaktní údaje jako je adresa, kontaktní osoba, e-mail, telefon a často i odkaz na původní stránky, ze kterých je informace čerpána. Tyto stránky jsou velmi přehledné a graficky čisté.

ProCulture

ProCulture bylo založeno na jaře roku 2003 jako výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu. Jeho cílem je zvyšovat kapacitu a profesionalitu českých kulturních organizací poskytováním relevantních informací a služeb tak, aby se vytvořily předpoklady pro jejich trvalou udržitelnost.

ProCulture vzniklo z přesvědčení, že v rozvoji občanské společnosti hraje důležitou roli zdravě fungující kulturní oblast. Hlavním záměrem ProCulture je posílit vnímání pozitivní role kultury a umění v České republice prostřednictvím pro - aktivní kulturní politiky. ProCulture je zaměřeno na externí asistenci kulturním institucím a organizacím, která zahrnuje výzkum a analýzy, dokumentaci a monitoring, konzultace a vzdělávací aktivity. Součástí činnosti ProCulture je zprostředkovávání praktických informací o uměleckých projektech a kontaktů na kulturní organizace v zahraničí. ProCulture má v České republice jedinečné postavení díky mezioborovému zaměření a znalosti nezávislého živého umění.

Webové stránky s adresou www.proculture.cz mají jako jednu z oblastí podporu, tato rubrika obsahuje nabídky a možnosti finanční podpory určené pro české umělce a kulturní organizace. Konkrétní informace hledejte vlevo, v rubrikách "Granty - EU, stát, kraje", "Nadační příspěvky na projekty", "Stipendia, rezidence" či "Ceny, soutěže".

Nadace VIA

Nadace VIA vznikla v roce 1997 a navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku 1990. Získává pro své projekty podporu četných zahraničních dárců, pro které se stala jedním z nejdůvěryhodnějších místních nadačních subjektů. Od roku 2001 Nadace VIA rozšířila své fundraisingové aktivity a s nimi spojené služby pro dárce rovněž směrem k firemním dárcům v České republice a ke krajanské komunitě v USA. Podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. VIA je latinsky cesta. Jméno jedné z největších českých nadací odkazuje na cestu k plnohodnotné demokracii a občanské společnosti, na kterou se Česká republika vydala.

Nadace VIA se zaměřuje na následující programové oblasti:

Podpora místních iniciativ: Nadace VIA podporuje činnost neziskových organizací v regionech. Pomoc se vztahuje na projekty místního rozvoje v ekologické, kulturní i sociální oblasti realizované z popudu a přičiněním místních obyvatel.

Rozvoj neziskových organizací: Aby se občané mohli úspěšně podílet na správě věcí veřejných, je důležité podporovat a posilovat neziskové organizace, které jsou katalyzátory tohoto procesu. Nadace VIA se proto rozvojem neziskových organizací a neziskového sektoru jako celku systematicky zabývá.

Rozvoj filantropie: Nadace VIA se rovněž snaží o popularizaci filantropie ve společnosti a poukazuje na význam firemního i individuálního dárcovství pro obecně prospěšnou činnost v České republice.

Nadace VIA je cestou mezi dárci a obdarovanými, ale i mostem mezi světem podniků, neziskových organizací a místních samospráv.

Webové stránky Nadace VIA mají adresu www.nadacevia.cz. Můžeme na nich najít nejen grantové programy nadace, historii nadace, ale i informace pro dárce, kteří své peníze chtějí darovat některé neziskové organizaci. Nadace, která má v České republice s dárcovstvím nejbohatší zkušenosti nabízí účast ve čtyřech dárcovských fondech, poradenství, řízení a kontrolu dárcovského procesu, pomoc při zviditelnění dárce. Dále Nadace zřídila Obec konzultantů, což je neformální sdružení, které chce napomáhat konzultantům pro neziskový sektor v jejich dalším profesním rozvoji a neziskovým organizacím v hledání odborné konzultantské podpory. Přímý odkaz má adresu: http://nadacevia.cz/obeckonzultantu. Obec konzultantu vznikla v rámci programu CEE Trustu pro ČR, který realizuje Nadace VIA.

Státní správa a EU

V oblasti státní správy je možné sledovat jak webové stránky jednotlivých ministerstev, tak i stránky všech čtrnácti krajů. Jejich kompletní seznam i s odkazy můžeme hledat na adrese www.statnisprava.cz. Nejvíce přehledný web má v současnosti ministerstvo kultury www.mkcr.cz, kde jsou rozděleny jednotlivé odbory a u každého z nich je několik kategorií - aktuálně, programy, granty, dotace.

Evropská unie

Se vstupem naší země do EU začal být pro nás ještě více aktuální web zastoupení Evropské komise - s adresou www.evropska-unie.cz, kde je možné najít informace jak o předsvstupní pomoci EU, tak i o finančních zdrojích pro Českou republiku po vstupu do EU.

Předvstupní pomoc

Česká republika má už více než deset let možnost čerpat finanční prostředky Evropské unie určené na podporu celé řady nejrůznějších projektů a aktivit. Celková hodnota přímé pomoci pro Českou republiku (tedy v rámci předvstupních programů Phare, ISPA a Sapard) dosáhla počátkem roku 2004 výše 1, 8 mld. eur. Kromě toho se mnoho českých škol a kulturních či vědeckých institucí zapojilo i do tzv. komunitárních programů, které usilují o prohloubení evropské spolupráce v oblastech, jako je školství, kultura nebo věda a výzkum. Vstupem České republiky do Evropské unie se naplno otevřela nabídka čerpání pomoci z tzv. strukturálních fondů.

Nejstarším nástrojem předvstupní pomoci je program Phare, jehož prostřednictvím Evropská unie zajišťuje svou finanční a technickou spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy při jejich přípravách na přistoupení k Evropské unii. Program byl zahájen v roce 1989 na podporu reforem v Polsku a Maďarsku. V zápětí se program Phare rozšířil na 10 partnerských zemích střední Evropy, které začaly usilovat o vstup do Evropské unie, včetně České republiky.

Původním záměrem programu bylo pomáhat těmto zemím v průběhu přechodu k demokracii a tržnímu hospodářství. Postupem času se však původní role programu Phare změnila a od roku 1994 se zaměřuje na podporu kandidátských zemí v přípravách na přistoupení k EU. Za prostředky z programu Phare odpovídá Evropská komise jako výkonný orgán EU. Komise přitom spolupracuje s vládami zemí, v jejichž prospěch se tyto prostředky vynakládají.

Nástroj ISPA zajišťuje finanční prostředky na investiční akce v oblasti dopravy a životního prostředí s cílem pomoci partnerským zemím dosáhnout zde evropských standardů. ISPA poskytuje investiční krytí pro výstavbu a přestavbu objektů.

Program SAPARD pomáhá přistupujícím zemím řešit konkrétní problémy zavádění společné zemědělské politiky a zvládat strukturální změny v jednotlivých zemědělských odvětvích.

Finanční zdroje pro Českou republiku po vstupu do EU

Česká republika může po vstupu do Evropské unie čerpat finanční prostředky EU ze: strukturálních fondů, Fondu soudržnosti (někdy označovaného jako Kohezní fond). Může se účastnit komunitárních programů a některých iniciativ Společenství.

Strukturální fondy (Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF, Evropský sociální fond - ESF, Evropský zemědělský záruční a orientační fond - EAGGF a Finanční nástroj pro podporu rybolovu - FIFG) spolu s Fondem soudržnosti jsou hlavními nástroji regionální politiky EU.

Strukturální fondy

Mají svoji oficiální webovou stránku www.strukturalni-fondy.cz. Můžeme na ní najít informace o cílech evropské politiky, o strukturálních fondech, Iniciativách společenství, Fondu soudržnosti i předvstupních nástrojích. Na této stránce by měly být nejaktuálnější informace o strukturálních fondech u nás, konkrétně o jednotlivých operačních programech, které jsou čtyři - Průmysl a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů, Infrastruktura, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství . Česká republika má v Rámci podpory Společenství připravený jeden regionální - Společný regionální operační program (SROP).

Evropská unie má ale také svůj webový portál s adresou http://europa.eu.int. Zde je možné se dozvědět vše o činnosti EU, jejích aktivitách, institucích, dokumentech, službách, evropských strukturách. Široké spektrum činností Evropské unie je zde rozděleno do 31 jednotlivých oblastí. Každá představuje politiku Evropské unie v daném oboru z několika úhlů, přičemž poskytuje jak celkový přehled, tak i podrobnější informace. Pomocí mnoha odkazů se snadno dostaneme k různým zdrojům: k informacím o nejnovějším vývoji, dokumentaci, souhrnům evropského práva, právním textům atd. A u všech jednotlivých tématických oblastí je i kolonka granty a půjčky, kde jsou přesně popsány jednotlivé programy.

O financích a fondech z EU informuje také stránka www.eurofunding.com. Na této stránce je nepřeberné množství informací, výzev, posledních novinek z Evropské komise. Uprostřed webu jsou zprávy z oblastí (zdraví, sociální oblast, energie, doprava, výzkum, životní prostředí, nové technologie, atd.), které mají charakter krátkých zpráv spolu s odkazy na původní zdroje, připojené jsou často zprávy v pdf formátu. Na levé straně jsou zveřejňovány v rámečcích novinky, ale i fundraisingové příležitosti. V pravém sloupci jsou nabízeny možnosti být přihlášeným členem tohoto webu, odebírat mailinglisty nebo newslettery a v neposlední řadě je zde odstavec archivních materiálů.

Dobrovolníci

Až do současnosti jsme hovořili o možnostech získat finanční prostředky. Vždycky je ale nutné mít někoho, kdo nám nemusí poskytovat finance, ale svůj čas. Dostáváme se ke kategorii dobrovolníci. Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. Dobročinnost provází člověka od nepaměti jako jedna z důležitých občanských ctností, které v našem "západním" světě mají kořeny v křesťanské morálce (bez ohledu na to, zda jsme věřící či ne).

Tyto a další informace můžete najít na webové stránce www.dobrovolnik.cz. Je to servisní a informační portál dobrovolnictví v České republice, který vznikl v březnu 2001. Internetové centrum pro zveřejňování a vyhledávání informací týkajících se dobrovolnictví, ať už na lokální, regionální, národní či mezinárodní úrovni vytvořil Econnect ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi Jahoda a Hestia u příležitosti Mezinárodního roku dobrovolníků. V roce 2002 stránky převzala do správy Hestia a v té době přibyly díky grantu z programu Phare dobrovolnická burza, poradna a cizojazyčné stránky www.volunteer.cz o českém dobrovolnictví, které jej prezentují v zahraničí a podporují tak mezinárodní spolupráci. Zde můžete najít dobrovolníka pro svoji organizaci, stejně tak, jako se můžete sami nabídnout ku pomoci ostatním.

Jak fundraisovat?

Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá. Fundraising není jen o penězích, ale také o počtu příznivců. Každý, kdo podporuje neziskovou organizaci, je pro ni důležitý. Všechny příznivce je možné přesvědčit, aby darovali znovu a byli ještě štědřejší. Navíc se mohou stát dobrovolníky, nebo přesvědčit své přátele, aby se i oni stali příznivci a podporovateli.

Fundraising není jen o získávání prostředků potřebných k přežití v příštím roce, ale dotýká se také toho, zda se stanete životaschopnou, stabilní organizací, která bude trvale udržitelná.

Proto, aby se stala organizace trvale udržitelnou, potřebuje vícezdrojové financování. Nemůže se potom totiž stát, že v případě neúspěchu jednoho grantu organizace skončí. Pokud se tedy chystáte fundraisovat, musíte si vytvořit fundraisingovou strategii. Při jejím sestavování je užitečné zjistit, které zdroje příjmů pro vaši organizaci připadají v úvahu. Může jít o: podporu jednotlivců prostřednictvím členství a příspěvků, o celoživotní dary, o podporu od jednotlivců, kteří přispívají svým časem jako dobrovolníci, podporu od firem, (ať už jde o dar, sponzorství, poskytnutí dovedností, místností, materiálu...), věcné dary (od jednotlivců i firem), příjmy z prodeje či vlastní činnosti, grant od státní instituce, grant od samosprávy, grant od zahraniční nadace, ap.

Při vyhodnocování takového plánu je dobré vzít v úvahu předchozí zkušenosti, styl práce, zdroje a dovednosti, jaké máte k dispozici, příležitosti, které máte k dispozici, kapacitu časovou i lidskou a také důležité kontakty.

Některé zdroje jsou krátkodobé, zatímco jiné se mohou rozvíjet v dlouhodobá partnerství a vztahy.


Lucie Slauková

Tady - 20. 11. 2007 - Alex

nebo tady http://www.vsudebyl.cz/cz/search?show=documents&q=fundraising

ODPOVĚDĚTProjekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz