Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Rozhovor o fundraisingových aktivitách Multikulturního centra Praha ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Rozhovor o fundraisingových aktivitách Multikulturního centra Praha

13. 8. 2004 - PRAHA [Multikulturní centrum Praha]

V rozhovoru s výkonnou ředitelkou Multikulturního centra Praha (MKC) Andreou Semancovou a koordinátorkou infocentra MKC Hanou Žákovou se dozvíte více o jejich fundraisingových aktivitách a záměrech a také o jejich spolupráci s knižním velkoobchodem Kosmas.

Co bylo důvodem vzniku Multikulturního centra Praha a co je náplní vaší činnosti?

Multikulturní centrum Praha (MKC) je nezisková organizace, která vznikla v roce 1999, a která se snaží na věcné a praktické rovině zabývat nejrůznějšími aspekty, projevy a souvislostmi vznikající multikulturní společnosti v České republice. Hlavním počátečním impulsem pro vznik MKC byla snaha reagovat na změny v české společnosti po roce 1989 a duší tohoto projektu byla současná programová ředitelka Kateřina Březinová.

Jednou z hlavních náplní programu MKC je multikulturní výchova a vzdělávání, přičemž začleňování menšin do vzdělávacího systému je pouze jedním z cílů. Snažíme se také formovat postoje, které většina zaujímá vůči menšinám a k jiným kulturám vůbec. MKC proto svými vzdělávacími projekty ve školách i mimo školní komunitu usiluje o rozvíjení interkulturních kompetencí jednotlivců a místních institucí. Snaží se působit na jednotlivce a ovlivňovat instituce tak, aby vytvářely vhodné podmínky pro fungující pluralitní společnost v České republice.

Dalším úkolem MKC je zprostředkovávat nejširšímu publiku i odborné veřejnosti setkávání s kulturami jiných států i s kulturami minorit a cizinců žijících na území České republiky. Toto se děje nejčastěji formou veřejných diskusí za účasti odborníků a zástupců dané kultury; filmovými projekcemi dokumentárních i hraných snímků; autorským čtením vybraných titulů zabývajících se multikulturní problematikou a dalšími aktivitami, včetně hudební, divadelní, literární či gastronomické produkce.

Pro nejširší veřejnost i odborníky je otevřené informační centrum a knihovna s cílem kvalitně informovat o mezietnickém soužití v ČR a jiných částech světa a vytvářet prostor pro poznávání rozmanitých evropských i neevropských kultur.

Odkud pocházejí strukturální zdroje vašich příjmů a jak hodnotíte spolupráci s vašimi dárci?

Peníze do našeho rozpočtu plynou především z nadací jako je Open Society Fund Praha, Know How Fund spojené s britskou ambasádou, z ministerstva školství, ministerstva kultury a ministerstva vnitra a také od nizozemského velvyslanectví (MATRA), z Česko – německého fondu budoucnosti, Evropského společenství, abych vyjmenovala aspoň ty nejvýznamnější. Velmi efektivní je spolupráce se zahraničními nadacemi, kterou jsou velmi flexibilní a mnohem efektivnější, co se týče přerozdělování peněz. Komplikovanější problémy byly při spolupráci s českými ministerstvy, která jsou naopak velmi striktní a celá administrativa spojená se žádostí o granty je těžkopádná.

Jaká je vaše plánovaná fundraisingová strategie a jak jste personálně zajišťovali fundraisingové aktivity?

Převážnou většinu příjmů jsme získávali prostřednictvím nadací, ale jelikož tento zdroj peněz postupně vysychá či se přesouvá, rozhodli jsme se více diverzifikovat naše fondy příjmů a najít fundraisera, který by pokrýval všechny možnosti fundraisingu. Tedy sledoval granty od nadací a vládních organizací, rozuměl evropským fondům a měl kontakty v komerční sféře a uměl se pohybovat v této oblasti fundraisingu. Vypsali jsme konkurs, který probíhal ve třech kolech a přihlásilo se celkem zhruba 20 zájemců. Výběrové řízení bylo velmi důkladné a spolupracovali jsme při něm s experty na problematiku fundraisingu, ale výsledný kandidát nesplňoval naše požadavky. V českém neziskovém sektoru je obtížné najít schopného fundraisera, což už nám potvrdilo více organizací. Nicméně hledáme dalšího vhodného kandidáta, ale zatím se přihlásil v podstatě pouze jeden kandidát, proto se teď snažíme hledat cíleně.

Proč jste se rozhodli hledat potenciální dárce prostřednictvím internetu?

MKC hledá způsoby, jak diverzifikovat své příjmy a oslovit jinou skupinu dárců, než oslovujeme v současnosti a domníváme se, že jednou z možností je oslovit dárce trochu jinou metodou, tedy oslovit je přímo na internetu a nejlépe i provádět platby on-line. Chtěli jsme prozkoumat tyto možnosti, protože víme, že v USA je to poměrně využívaná metoda.

Přestože v Evropě tento způsob fundraisingu není ještě zřejmě tolik využívaný, chtěli jsme vyzkoušet jeho možnosti v rámci České republiky, a proto jsme do projektu „Dlouhodobá strategie“ podpořeného z EU Phare 2002 zařadili i projekt fundraising on-line, který realizujeme společně ve spolupráci s Econnectem. V rámci projektu vzniká manuál, kde by mělo být jasně popsáno, za jakých podmínek je možné zde on-line fundraising realizovat, jak převádět platby, jak by měly vypadat webové stránky týkající se on-line fundraisingu a část těchto poznatků chceme implementovat do stránek MKC. Problémem českého internetu je, že neexistují mikroplatby a co se týče on-line plateb, tak nabídka ze strany bank je v podstatě nulová, takže převádění peněz on-line je nyní komplikované, což může spoustu potencionálních dárců odradit.

Čím je on-line fundraising specifický?

V rámci stránek MKC se chystáme udělat speciální stránku pro potenciální dárce. Naši dárci, kteří již přispívají MKC jsou lidé, kteří nás znají, chodí na naše akce a znají naše publikace, navštěvují naši knihovnu a peníze buď věnují a nebo prostě tím, že zaplatí vstupné na akci či si koupí publikaci, tak vlastně podporují činnost Multikulturního centra Praha.

Co se týče on-line fundraisingu, chceme oslovit dárce, kteří na naše akce nepřijdou a nechodí ani k nám do knihovny, nepatří primárně mezi naše cílové skupiny, to znamená mezi příslušníky etnických menšin, knihovníky, učitele, studenty, státní úředníky, se kterými kontinuálně pracujeme. Jedná se o jinou skupinu lidí, ale předpokládáme, že však jsou zároveň přesvědčeni o užitečnosti naší práce. Jsou to lidé, kteří jsou přesvědčení, že je proti diskriminaci ve společnosti důležité bojovat. Zároveň ale nejsou tolik aktivní, aby se účastnili naší činnosti. Pro tyto lidi chceme vytvořit speciální nabídku na webu, tak aby nám mohli přispět a byli zaujati naší činností. Umožnit jim efektivně, jednoduše a rychle přispět na konkrétní projekty.

Můžete váš záměr popsat více detailně?

Webová stránka, kterou nyní chystáme, bude obsahovat šest bodů. Prvním bodem je „Podpořte činnost MKC finančním příspěvkem“, což je zřejmě nejobvyklejší možnost. Za druhé se potenciální dárce může stát členem klubu přátel MKC, kde bude pravidelně informován o činnosti a o finančních záležitostech, aby měl dobrý pocit z toho, že jsme transparentní organizace a peníze jsou využívány efektivně. V rámci tohoto členství může využívat různé slevy, třeba například na vstup na naše pořady nebo při nákupu publikací či výrobků MKC. Na stránkách bude aktualizovaný seznam darů, které MKC poptává, neboť pro některé dárce může být jednodušší darovat věcný dar než dar finanční. Dále chceme nabízet sponzoring mailing listu (multikulti) MKC.

MKC provozuje dva mailing listy, jeden pro nejširší veřejnost, který má v dnešní době asi 700 uživatelů a druhý je určený především knihovníkům a informačním pracovníkům. Jedná se o pravidelně měsíčně rozesílaný seznam s nabídkou nových knih s multikulturní tematikou, takže potenciální sponzor může na tyto mailing listy umístit svojí reklamu. Jako pátý bod chceme na našich stránkách propagovat naše partnerské internetové knihkupectvím Kosmas, se kterým spolupracujeme na více projektech. Máme dohodu, že Kosmas převede do MKC část obratu, který bude realizován přes odkaz na našich webových stránkách. Jako šestý bod na stránkách nabídneme možnost zakoupení různých publikací a materiálů, včetně třeba multikulturního pexesa, která MKC vydalo.

Proč jste se rozhodli pro spolupráci s firmou Kosmas?

S Kosmasem jsme začali spolupracovat asi před třemi lety v rámci prvního ročníku Rozmanitost do knihoven, když jsme hledali firmu, která by byla pro nás schopmá nakoupit multikulturní tituly, které jsme si vybrali, zároveň zařídit jejich dotisk a zařídit jejich distribuci do 500 knihoven, což tehdy bylo nad síly MKC. Takže jsme uspořádali výběrové řízení, ve kterém jsme oslovili Kosmase a další firmy. Nejlepší nabídku dal Kosmas a tak jsme začali na tomto projektu spolupracovat. Později jsme zjistili, že je naše spolupráce dobrá, a že máme částečně podobné stejné cílové skupiny. Od Kosmase hodně nakupují mimopražské knihovny a v podstatě jsou to i knihovny, se kterými my spolupracujeme, takže jsme začali spolupráci rozvíjet trochu více.

Kosmas vytvořil tzv. afilační program, který nabízí komerčním firmám a nabídl ho i nám, za trochu zvýhodněných finančních podmínek, což v podstatě obnáší to, že když někdo nakupuje přes náš odkaz, tak část peněz nám Kosmas převede zpátky. Druhou věcí je to, že Kosmas nám dává zdarma obsah na mailing listy, tedy nabídku knih z oblasti multikultury (akviziční servis). V rámci toho mailing listu jsou odkazy na náš afilační program, takže když pokud někdo objednává knížky od Kosmase z toho mailing listu, tak jsou to zase plus peníze pro nás.

S jakou odezvou se to setkalo?

My v podstatě nevíme, kdo si přes tento afilační program knihy objednává, protože to jsou údaje, které patří Kosmasu a my k těm údajům nemáme přístup, ale předpokládáme, že to jsou to především knihovny a soukromé osoby. Odhadujeme, že to jsou desítky zákazníků a zisk z prodeje se může pohybovat řádově v tisících. V každém případě spolupráci hodnotíme jako úspěšnou.

Jaká je úloha on-line fundraisingu v celkových fundraisingových záměrech?

Je to věc nová a nevyzkoušená, takže nedokážu odhadnout s jakým finančním efektem můžeme počítat. Výhoda tohoto afilačního programu je v tom, že tam nebyly žádné počáteční investice, takže i kdyby to přineslo zisk tisíc korun, tak by to bylo dobré, protože počáteční investice byla nulová na straně MKC. Přesněji to budeme vědět za rok. Podle našich údajů tvoří příjmy z on-line fundraisingu v Německu u podobných organizací zhruba 1% z celkového fundraisingu. Důvodem je, že Němci nepoužívají příliš platební karty na internetu. V Americe je tato situace mnohem lepší a hodně se využívá fundraising třeba k různým akcím jako jsou třeba živelné pohromy. Příkladem úspěšné organizace může být Červený kříž. Předpokládáme, že úspěšnost fundraising on-line bude zhruba na podobné úrovni jako v Německu, tedy zhruba asi 1%.

Může se to stát hlavním zdrojem příjmů pro NNO?

Hlavním zdrojem asi ne. Jedna věc je on-line fundraising a oslovování nových cílových skupin pomocí internetu, druhá věc jsou tyto afilační programy. Myslíme si, že situace komerčního sektoru na internetu se nyní celkem stabilizuje. Firmy, které se realizují na internetu začínají vydělávat, takže teď je dobrá doba navázat s nimi spolupráci, protože stejně jako Kosmas začínají profitovat a chtějí si udělat dobré jméno a společenskou prestiž. Proto je dobré začít spolupracovat na podobné partnerské bázi jako my s Kosmasem.

Jakým směrem cílíte propagaci MKC?

Snažíme se propracovávat co nejlépe PR a náš marketing. Poměrně dobře spolupracujeme zejména s regionálními novináři a tento trend se zlepšuje. V médiích se objevuje více zpráv, které pozitivně informují o menšinách. Nechali jsme si provést studii, ze které vyplývá, že se také mění slovník a styl zpráv příznivějším směrem, než třeba oproti dřívějším letům.

Zejména v regionálních médiích se objevuje zhruba 50 článků ročně o činnosti a aktivitách MKC a plakáty informující o MKC jsme také nechali umístit v dopravních prostředcích. Hodně spolupracujeme s Českým rozhlasem a několik reportáží odvysílala také ČT. Uvažujeme také o propagaci prostřednictvím některé celebrity – rádi bychom se o to pokusili na podzim v rámci projektu Rozmanitost do knihoven, jedním z našich favoritů je režisér Hřebejk, který by v té době měl mít v kinech premiéru nového filmu s tematikou rasismu, avšak zatím je vše ve stádiu úvahy.


Tomáš Tetiva

Velmi uzitecne - 19. 8. 2004 - Jaroslav Bohaty

Velmi zajimavy rozhovor, dozvedel jsem se spoustu novych veci.

ODPOVĚDĚTProjekt podporuje


Evropské společenství
Tyto stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Dlouhodobá strategie MKC Praha", který je podpořen z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz