Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadační sektor a povodně ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nadační sektor a povodně

6. 9. 2002 -

tento text je publikován s laskavým svolením Fóra dárců

V souvislosti s katastrofálními povodněmi letošního léta navrhlo Fórum dárců a JUDr. Lenka Deverová změnu Zákona o nadacích a nadačních fondech, kterou by měla Poslanecká sněmovna Pralamentu ČR projednávat v září 2002. Novela navrhuje vložit do znění zákona nový odstavec, který by měl umožnit nadacím a nadačním fondům věnovat prostředky na odstranění škod po povodních, i když to neumožňuje jejich statut.

 • Nadace 700 let města Plzně
  Nám. Republiky 1
  306 32 Plzeň
  Tel: 019/7032700-1
  Fax: 019/7032702
  email: raboch@mmp.plzen-city.cz
  Na bezprostřední pomoc postiženým poskytli finanční příspěvek Diecézní charitě Plzeň. O vypsání mimořádných grantových programů nadace zatím neuvažuje.

 • Nadace knihoven
  Kounicova 1
  600 00 Brno
  tel:0312/627432
  fax:0312/627432
  email:binova@svkkl.cz
  Uvažuje, že většinu (resp. všechny) finančních prostředků, které Nadace knihoven bude rozdělovat, bude poskytnuta knihovnám postiženým povodněmi. Částka sice není vysoká, ale postačí k nákupu několika set knih.

 • Nadace ADRA
  Rozhodla se přispět na sanační omítky, které zamezí nárůstu plísní, vlhnutí zdí a umožní se rychleji vrátit postiženým do svých domovů. Cílovou skupinou jsou sociálně slabé rodiny. Částka k poskytnutí celkem: 1 500 000,- Kč.

 • Nadace Živoucí světlo Maháprabhudíp satsang
  shromažďuje příspěvky, které chce následně věnovat na konto některé větší humanitární organizace, jako Adra, Červený kříž či Člověk v tísni. V září nabízí svůj objekt k ubytování pro děti formou školy v přírodě. Mohou ubytovat zhruba 50 dětí s doprovodem. Ubytování by bylo zdarma, strava pouze za náklady za suroviny (pokud seženou peníze, tak také zdarma).

 • Olivova nadace
  věnuje zhruba 50 tisíc Kč v rámci pomoci a to buď přímo zdravotně postiženým dětem v zatopených oblastech, nebo jako dar pro fyzické osoby či určitou obec.

 • Nadace pro radost
  kontakt: nadaproradost@volny.cz
  podle statutu nemůže vyplácet příspěvky obětem povodní. Rozhodli jsme se proto pro tuto strategii pomoci:
  Mladí ze střediska mládeže pod vedením salesiána P. Václava Čunka a pana Pavla Pospíšila jeli pomoci do postižených oblastí (minulý týden do Českých Budějovic, tento týden do Zbraslavi). Dále budou pomáhat podle požadavků z postižených oblastí. Nadace pozastavila vlastní propagační program a doporučuje vlastním dárcům, aby přispívali na důvěryhodná povodňová konta dle vlastního uvážení.

 • Komunitni nadace Ústí nad Labem
  vypsala mimořádný grantový program na odstraňování škod a zmírňování lidského utrpení, které záplavy přinesly.
  Ve výběrovém řízení se mohou o finanční prostředky ucházet neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem s projekty zaměřenými na prioritu "Podpora projektů zaměřených na odstraňování škod po povodních, které jsou dlouhodobějšího charakteru".
  Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí: 70 000,- Kč
  Dále nadace sbírá finanční prostředky od místních a zahraničních fyzických i právnických osob, které budou poskytovány v podobě mimořádných finančních příspěvků konkrétním občanům, jejichž majetek byl poškozen záplavami (platí pro občany okresů DC, LT a UL). Půjde o malé finanční příspěvky ( do 5 tis., max. do 10 tis. Kč) určené konkrétním občanům pro snazší vyrovnání se s následky povodní.

 • Nadace Civilia
  dostala ústní příslib finanční podpory pro nevládní neziskové organizace, jejichž budovy byly postiženy povodní. Výše příspěvku a detaily se projednávají. Informace o nabídce pomoci probíhá médii - ČT1, ČR Radiožurnál, inzerce LN, MFD, HN, Econnect zpravodajství, regionální noviny etc.

 • Nadace LANDEK Ostrava
  přispěla částkou 10 tis. Kč Státnímu fondu kultury na povodňové konto u ČNB.
  Nadace vypisuje mimořádné výběrové řízení na projekt,jehož obsahem bude : oprava a údržba významných technických historických památek zasažených povodní v roce 2002. Maximální požadovaná částka v rozpočtu projektu smí činit 100 000,- Kč.
  Přihlašovatel musí podání doplnit o čestné prohlášení, že projekt řeší opravu a údržbu památek po následcích povodní.

 • Nadace Divoké husy
  vyhlásila spolu se svou partnerskou organizací Wilde Ganzen z Holandska veřejnou sbírku typu b), kterou též prezentuje v médiích. Výnos bude věnován na podporu nestátních neziskových organizací pracujících ve zdravotní a sociální olasti v místech poničených povodněmi, aby jejich pracovníci mohli opět co nejdříve pomáhat na profesionální úrovni postiženým a sociálně slabým lidem. Holandská nadace do základu sbírky vložila 12.500,-EUR a ve sbírání peněz dále pokračuje.

 • NROS
  Přes 28 miliónů korun z programu Phare bude rozděleno mezi NNO v rámci povodňového programu NROS dnes vyhlásila program na obnovu oblastí postižených záplavami prostřednictvím pomoci nevládních neziskových organizací (NNO). Na podporu projektů zaměřených na pomoc lidem z oblastí postižených povodněmi bude mezi NNO rozděleno více než 28 miliónů korun (930.000 eur). Prostředky byly vyčleněny z programu Phare 2002. Žádat lze až o 3 miliony korun (100.000 eur) na realizaci jednoho projektu. Program byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí a Delegací Evropské komise. Uzávěrka příjmu projektů je 30. října 2002.

 • Fond pro školy a knihovny postižené povodněmi
  Noviny The Prague Post a Nadační fond Prague Post založili fond, který je určen školám a knihovnám v povodnemi zničených oblastech České republiky. Finanční prostředky budou použity na pomoc školám a komunitním knihovnám, které byly poškozeny nebo zničeny nedávnými povodněmi. Priorita bude kladena na získání knih a opravení poničených budov a zařízení.

 • Nadace Preciosa
  oslovila své zaměstnance a zorganizovala sbírku s cílem pomoci v místech postižených povodní.
  Ke konečnému soustředění sbírky bude sloužit konto podnikové nadace.
  Použití prostředků se předpokládá na obnovovací práce v některém z vybraných míst postižených povodní (nadace vytipuje mimořádně zasaženou obec patrně podél toku Labe v prostoru Mělník - Děčín).

 • Nadace Terezy Maxové
  zřídila povodňové konto na pomoc Dětským domovům, a to konkrétně - DD Solenice, DD Žichovec a DVÚ Dobřichovice - všechny byly vážně postiženy záplavami. Výše celkového grantu prozatím není známa - čeká se na vyčíslení škod.

 • Nadace Škola hrou
  spolupracuje s Červeným křížem, který vysílá dobrovolníky do postižených částí, a hradí jejich dopravu. Připravuje veřejnou sbírku v rámci Libereckého kraje, která bude povolena od 6.9.2002. Nadace též instalovala pokladničky v areálu Centra Babylon Liberec. Výnos bude směřován na opravu škol a nákup školních pomůcek tak, aby školy hlavně v malých obcích mohly začít co nejdříve opět fungovat. Dále připravují program pro děti z postižených oblastí tj.aquapark v Centru Babylon, obědy apod.

 • Nadační fond VIS UNITA

  poskytne v souladu se svým statutem plnou úhradu všech učebních pomůcek pro školní rok 2002/2003 studentům Gymnázia Botičská, kteří prokáží, že byli postiženi povodněmi.
  Uvažují též o uspořádání mimořádného koncertu úspěšného pěveckého sboru Divertimento Gymnázia Botičská ve prospěch postižených povodněmi.

 • Nadace Tomáše Bati
  se rozhodla poskytnout přímou pomoc základní škole v Pernerově ulici v Karlíně, a to formou nákupu učebních pomůcek pro první a druhý ročník. Jedná se o sumu cca 30000,- Kč. Část prostředků bude věnována na obnovu školní družiny.

 • Nadace prof. Vejdovského
  Náměstí Přemysla Otakara 777
  784 01 Litovel
  tel:068/5346125
  poskytne příspěvek cca 50 tis. Kč pražské Konzervatoři a ladičské škole Jana Deyla na odstranění následků povodní. Podpoří patrně obnovu dílny pro ladiče.

 • Nadace Ora et Labora
  zorganizovala pomoc obci Počaply (Terezín) na Litoměřicku. Spočívá v získávání a dovozu materiální pomoci a osobní účasti při likvidaci škod v postižené vesnici, kde byly vodou zasaženy všechny domy, a to od 70 cm do 3 m. Účastnilo se 30 dobrovolníků z rajhradské farnosti na dobu jednoho až tří dnů (21. - 25. 8). Pokračuje soustředění a posílání všeho, co odsouhlasí místní středisko humanitární pomoci. Organizují další dobrovolníky.

 • Nadace sportující mládeže
  vypisuje mimořádný grant určený na pomoc plzeňským sportovním oddílům a tělovýchovným jednotám. Rozdělovaná částka je 300 000,- Kč, uzávěrka pro podávání žádostí je 2. 10. 2002.

 • Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
  ve spolupráci s dvěma holandskými nadacemi, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, zorganizovala nadace sběr věcných darů v ČR i v Nizozemí pro oběti povodní (nábytek, vybavení, ošacení atd.). Zajistila dopravu darů z Nizozemí do ČR a jejich předávání potřebným. Vedle tohoto nakoupila nadace v prvních dnech záplav potraviny a další žádané materiály a předala je do krizového centra spolu s několika sty kusů ložního prádla, ručníků atd., dále nakupuje a předává potraviny a nápoje pro zásobování dobrovolníků, kteří pomáhají v postižených oblastech Prahy.

 • Nadace Charty 77
  přišla 14. 8. 2002 s iniciativou pro zdravotně postižené občany zasažené povodněmi. Z Konta BARIÉRY věnovala 1 milion korun pro tento účel a oslovila své sponzory, dárce a příznivce. Do 2. září bylo na účtu shromážděno cca 2 300 000 korun od stovek dárců. Ve spolupráci s internetovým portálem Centrum.cz zřídila Nadace krizovou linku, na kterou se lidé, kteří potřebují pomoc, obracejí. Nadace je v kontaktu s řadou starostů a pracovníků okresních úřadů v povodněmi postižených oblastech a mapuje další potřeby. Rada Konta BARIÉRY rozhodne o konkrétním postupu ve vyřizování žádostí občanů i organizací, které se starají o handicapované občany v záplavových obastech.

 • Nadace Open Society Fund Praha
  vyhlásila mimořádný program na podporu kulturních organizací postižených povodněmi 2002. Podpora je určena pro kulturní organizace, které svojí činností přispívají k rozvoji současného umění a kultury všeobecně a jejich činnost byla přerušena, znemožněna či znehodnocena v důsledku srpnových povodní. Podpořeny budou především organizace menšího a středního typu, se zvláštním zřetelem na nestátní a neziskové organizace. V oblasti muzejnictví, knihovnictví a kulturního dědictví budou podporovány pouze specifické projekty, které napomohou získat finanční prostředky pro postižené subjekty, jako např. zorganizování benefiční akce, veřejné sbírky apod. Finanční podpora bude určena buď na obnovení nutných prostředků k provozování umělecké a kulturní činnosti (s výjimkou nemovitých) nebo na zorganizování benefiční akce, veřejné sbírky apod. za účelem shromáždění finančních i nefinančních prostředků na obnovení činnosti kulturní organizace/žadatele. Nebudou podpořeny běžné provozní náklady organizace ani stavební úpravy. Maximální výše nadačního příspěvku je 200 000,-Kč. Termín odevzdání žádostí je 15. října 2002. Pro více informací je možné kontaktovat telefon 02/22540979, e-mail: marta.smolikova@osf.cz nebo na adrese http://www.osf.cz. Kromě toho Nadace OSF připravuje program sociální asistence postiženým romským komunitám. Nebude se jednat o otevřený grantový program, pomoc bude poskytnuta místům, které vytipuje např. Člověk v tísni.

 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
  zřídil dne 13. 8. 2002 zvláštní konto "Záplavy" a od 3. září poskytuje nadační příspěvky na obnovu sociálních zařízení v majetku malých obcí postižených záplavami, občanských sdružení a charitativních institucí. Fyzickým osobám budou poskytnuty příspěvky na základě osvědčení obcí a/nebo humanitárních organizací. Veřejná sbírka v Den dobré vůle 23. září 2002 bude určena na pomoc dětem, které utrpěly újmu při záplavách.

 • Nadační fond Rozum a cit
  je v kontaktu s okresními úřady a pěstounskými rodinami a zjišťuje, které pěstounské rodiny byly zasaženy povodněmi. Po tomto vyhodnocení plánuje zaslat finanční dar do pěstounských rodin a tak pomoci v tíživé životní situaci. Jedná se řádově o desítky tisíc korun do jednotlivých rodin. Sbírají nabídky od pěstounských rodin pro pěstouny postižené povodněmi na ubytování, či pohlídání dětí.

 • Výbor dobré vůle - Nadace Via
  poskytla grant 90 000,- Kč Člověku v tísni na okamžité zahájení práce terénních týmů. Vytvořila partnerství s Člověkem v tísni a společně oslovuje krajanskou komunitu v USA a další dárce, kteří se chtějí podílet jak na okamžité pomoci lidem postiženým záplavami, tak na záchraně a obnově kulturních památek. Zřídila též společnou internetovou stránku http://www.floods.cz.

Pokud budete vědět, která z dalších nadací či fondů vyhlašuje program, související s povodněmi prosím obraťte se na redakci.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz