Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Hlávkova nadace
kontakt:  dr. Rýdlová
Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro
Tel:224947691, 224947686
typ podpory:  Grant, Dotace

Josef Hlávka ve své velkorysé nadační činnosti dbal na dodržování zásady podporovat výhradně sociálně potřebné, talentované a schopné jednotlivce, kteří prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých nebo uměleckých cílů. Nadační příspěvky jsou proto přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat:

účel nadačního příspěvku popsaný ve vědeckém nebo uměleckém projektu,
výši žádané částky,
strukturovaný životopis,
dosavadní studijní, vědecké či umělecké výsledky,
doporučení představitele příslušné vysoké školy, AV ČR nebo vědeckého ústavu odpovědného dle příslušných právních předpisů za vědeckou činnost nebo vědeckou výchovu (rektoři VŠ, předseda AV ČR, děkani fakult, ředitelé ústavů nebo jejich zástupci, vedoucí kateder),
vyplněný formulář čestného prohlášení o sociálních poměrech žadatele,
k žádosti o cestovní stipendium na dlouhodobý studijní pobyt musí být přiložen zvací dopis navštívené instituce, nebo doklad za jakých podmínek se pobyt uskuteční, či potvrzení o získaném pobytovém stipendiu,
k žádosti o cestovní stipendium na konferenci musí být přiloženo potvrzení organizátorů o přijetí příspěvku k prezentaci a abstrakt příspěvku.

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadání.
Pokud je žádosti vyhověno, přiznaná finanční částka je poukázána na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy, která obsahuje tyto podmínky:

použít příspěvek ke stanovenému účelu a za stanovených podmínek,
podat písemnou zprávu o využití příspěvku potvrzenou osobností, která žadateli napsala doporučující dopis, na adresu Nadání ve stanoveném termínu.

Podle uvedených zásad se nadační příspěvky též udělují studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

Cestovní stipendium je určeno:
studentům a mladým vědeckým pracovníkům do věku 33 let při dlouhodobých odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích,
studentům a mladým umělcům do věku 33 let při účasti na významných soutěžích a dlouhodobých tvůrčích pobytech,
žádost o cestovní stipendium musí být podána před odjezdem do zahraničí.
Vědecké a umělecké stipendium je určeno pro přípravu realizace významného vědeckého nebo uměleckého záměru, především pro výrazně talentované a tvůrčí invencí disponované studenty a mladé začínající vědecké pracovníky a umělce (do pěti let po absolvování vysoké školy, maximálně do věku 33 let).
Ve výjimečných případech může správní rada Nadání, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni. Žádost musí obsahovat prohlášení, že student neprovádí podnikatelskou činnost a není v zaměstnaneckém poměru.
K uctění památky Josefa Hlávky, projektanta a stavitele Zemské porodnice v Praze, může správní rada Nadání, na návrh přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přiznat třem mladým nadějným lékařům Hlávkovo stipendium pro doktorandy.
V souladu s posláním Nadání může správní rada v odůvodněných případech poskytnout vynikajícím vysokoškolským studentům sociální studijní stipendium.

 

-
Související odkazy Jak zažádat o příspěvek
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz