Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Nadace pro transplantaci kostní dřeně
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Finanční prostředky určené na granty pocházejí z příjmů získaných z vlastní hospodářské činnosti a dále z finančních příspěvků z akcí, sbírek, darů, dědictví atp.

Finanční prostředky se přidělují projektům korespondujícím s účelem a cíli Nadace:
Účelem Nadace je podpora rozvoje programu transplantací kostní dřeně, krvetvorných buněk a onemocnění krvetvorby.
Cíle Nadace jsou a) podpora dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk; b) podpora transplantačního programu kostní dřeně, krvetvorných buněk a souvisejících medicínských i nemedicínských programů; c) podpora postgraduálního vzdělávání zdravotníků i laiků v oboru hematologie, onkologie a transplantační léčbě; d) podpora výzkumu a vědy v oboru hematologie, onkologie a transplantací; e) podpora hemato-onkologických pacientů a pacientských klubů.

Odpovídajícími grantovými programy jsou:
A) Podpora dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
B) Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
C) Vzdělávání v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíně
D) Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť
E) Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Správní rada je povinna do 31. prosince běžného roku vydat pro následující rok pravidla, na jejichž základě budou stanoveny podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, způsob, jakým se budou nadační příspěvky poskytovat a okruh osob, kterým je lze poskytnout (grantová pravidla). Tato pravidla jsou součástí tohoto dokumentu. Grantová pravidla je Nadace povinna zveřejnit ve svém časopise Naděje nebo na webových stránkách Nadace a ve svém sídle.

Přidělení finančních prostředků včetně určení jejich výše je ve výhradní pravomoci správní rady Nadace, která nemá povinnost poskytovat zdůvodnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektů. Rozhodnutí o udělení grantového příspěvku a určení jeho výše se řídí aktuální finanční situací Nadace. O poskytnutí příspěvku se rozhoduje v otevřeném výběrovém řízení. Termíny projednání žádostí jsou v kompetenci správní rady Nadace, žadatelé jsou o něm s předstihem informováni. Správní rada se schází minimálně 2x ročně (na jaře a na podzim).

Příspěvek k realizaci konkrétního cíle může požádat kterákoliv fyzická či právnická osoba v České republice.

Podporu je možné žádat kdykoliv a také opakovaně, ale ne dříve, než je uzavřeno vyúčtování a vydána hodnotící zpráva o využití posledně žádaného příspěvku ve stejném grantovém programu stejného žadatele.

Formulář žádosti o nadační příspěvek (viz příloha) je možné podat do kanceláře nadace osobně, poštou na adresu uvedenou ve formuláři nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu: nadace@kostnidren.cz (zde ovšem ve formátu PDF nebo JPG s vlastnoručním podpisem – jinak nutno dodat originál s podpisem).

V případě nejasností či nedostatečně vyplněné žádosti o nadační příspěvek má správní rada právo požadovat bližší specifikaci projektu, na který má být grantový příspěvek použit. Podle charakteru příspěvku je požadována finanční rozvaha k žádosti, zdůvodnění naléhavosti, údaje o možnosti financování projektu z jiných zdrojů, případně dokumenty dokládající odbornou, právní či etickou způsobilost žadatele k plnění příslušného cíle.

Výsledek výběrového řízení je žadateli oznámen do dvou týdnů od jeho projednání. Není-li sjednáno jinak, správní radou schválený příspěvek je žadateli poukázán do měsíce od pozitivního výsledku výběrového řízení na číslo účtu uvedené v žádosti.

Správní rada Nadace má právo kontrolovat použití nadačního příspěvku včetně požadování příslušných dokladů o splnění cíle, na který byl nadační příspěvek poskytnut. Žadatel musí souhlasit s případným předložením účetních dokladů dokumentujících použití nadačního příspěvku. V případě rozsáhlejších či dlouhodobých projektů musí žadatel souhlasit s předkládáním průběžných zpráv o vývoji a praktických výstupech projektu správní radě Nadace.

V případě publikování výsledků podporovaného projektu musí být vhodně zmíněn fakt o využití grantového příspěvku poskytnutého z „Nadace pro transplantace kostní dřeně“.

Nevyužité poskytnuté prostředky musí být po uzavření podporovaného projektu a po jeho vyúčtování obratem vráceny zpět na účet Nadace.

Přidělení grantových příspěvků na jednotlivé cíle je zveřejňováno ve Výročních zprávách Nadace, na webových stránkách Nadace, v časopisu Naděje a může být sděleno i jiným subjektům s výjimkou grantů přidělených z důvodu hmotné nouze ke krytí životních nákladů nemocných (z důvodu práva na ochranu osobnosti a soukromí). Žádosti pacientů o příspěvek na zvýšené životní náklady jsou archivovány pouze v kanceláři Nadace. Osobní údaje pacienta uvedené v žádosti jsou přísně diskrétní a podléhají ustanovení legislativě o ochraně osobních údajů. Jméno žadatele ani výše příspěvku na jednotlivou osobu nejsou zveřejňovány.
 

-
Související odkazy Žádost o příspěvek
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz