Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

V tomto roce bude rozdělena částka převyšující 167 000,- Kč, kterou Nadace získala z výnosu za rok 2013 z příspěvku kategorie NIF poskytnutého Ministerstvem financí ČR.

Kdo muže být příjemcem grantu (nadačního příspěvku):

zapsané spolky (dříve občanská sdružení),
obecně prospěšné společnosti,
příspěvková organizace (žadatel na projekt vloží min. 50% vlastních finančních prostředků),
veřejné vysoké školy,
fyzické osoby (nepodnikatelé),
apod.

Z výběrového řízení jsou vyloučeny:

fyzické osoby – podnikatelé,
právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany, a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby, vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF,
stát, jednotky územní samosprávy, právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol,
právnické osoby veřejného práva, s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol,
právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost, fakticky nebo právně, mají, přímo nebo nepřímo, vliv členové správní rady nebo členové dozorčí rady, nebo zaměstnanci nadace, nebo osoby jim blízké.

Co má za cíl:

podpořit projekty vztahujících se k Jizerským horám, zejména v těchto oblastech:

záchrana a obnova lesních ekosystémů Jizerských hor,
publikace zaměřené na Jizerské hory,
ekologická výchova a osvěta,
výzkumné projekty,
ochrana přírody.

Jak požádat o nadační příspěvek:

Za platnou žádost považuje Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyplněný formulář žádosti, který je ke stažení zde. Žádost musí být podána v jednom originálu a třech kopiích. Co se nevejde do formuláře, je možné popsat samostatně. Žádost je možné doplnit o fotografie, výroční zprávy, nebo další materiály vztahujících se k projektu – rozsah těchto doplňků by však neměl překročit rozumnou míru (tyto přílohy stačí v jednom vyhotovení). Kopii žádosti je nutné zaslat též e mailem na adresu jizerky@ecn.cz.

Co se děje s Vašimi žádostmi:

Vyplněné formuláře žádosti o grant jsou shromažďovány v kanceláři Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor až do okamžiku nejbližšího zasedání správní rady. Na zasedání správní rada rozhodne o schválení, částečném schválení či neschválení shromážděných platných žádostí.

Co se děje dále:

Do 14 dnů po rozhodnutí správní rady je žadatel písemně informován o výsledku. V případě kladného rozhodnutí bude se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Po ukončení projektu předá žadatel Nadaci stručnou závěrečnou zprávu o realizaci projektu, fotodokumentaci na CD a vyúčtování poskytnutých peněz tak, že dodá kopie prvotních dokladů a uvede jejich soupis v jednoduché tabulce. Pro vyúčtování a závěrečnou zprávu doporučujeme použít tento vzorový formulář.

Uzávěrka:

Jde o tzv. průběžné grantování, jehož podstatou je (stručně řečeno) zrušení veškerých uzávěrek pro příjem žádostí o grant. Grantové řízení tedy probíhá neomezeně během celého roku - jediným omezením jsou finanční možnosti Nadace. O poskytnutí nadačního příspěvku je tedy možné požádat kdykoliv. Žádosti o kterých správní rada nestihne rozhodnout v daném kalendářním roce se automaticky přesouvají do roku dalšího.
 

-
Související odkazy Žádost o příspěvek
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz