Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadační program pro rok 2016 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadační program pro rok 2016
uzávěrka:  29.2.2016
vyhlašovatel:  Nadace Český literární fond
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlašuje „Nadační program pro rok 2016", jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF.

Nadace ČLF upřednostňuje podporu takových nekomerčních tvůrčích činností a projektů, kterým se nedostává dostatečné podpory, ale jejichž kvalita a dosah za to nepochybně stojí. Jak napovídá název Nadace, základ představuje literární tvorba v četných podobách. Nadační program tak zahrnuje podporu děl původní české i překladové literatury, vědecké i odborné literatury, ale i úzce souvisejících oborů jako je dramatická tvorba a publicistika i začínající výkonní umělci.

Správní rada Nadace z těchto Statutem vymezených okruhů definuje pro každý rok rozsah konkrétních tematických skupin podpory formou stipendií a grantů a stanoví i maximální částku pro obě skupiny nadačních příspěvků. Podrobnosti o možnostech získání nadačních příspěvků jsou spolu s náležitostmi příslušných žádostí a jejich doprovodných dokladů uvedeny na dalších stranách.

Rozhodování o udělení nadačních příspěvků probíhá ve výběrovém řízení, kdy jsou jednotlivé žádosti posuzovány v ustavených expertních skupinách z oslovených tvůrců, kritiků, nakladatelů, vědců a dalších odborníků z hodnocených oblastí podpory. Tito experti žádosti bodují a předkládají své návrhy správní radě, která o nich s definitivní platností rozhodne. Na udělení příspěvku není právní nárok, proti rozhodnutí správní rady se nelze odvolat a vzhledem k bodovému systému není možné ani podávat vysvětlení.

Nadační příspěvky pro fyzické osoby na vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Mohou být udělena jak jednorázově, tak i po dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je částka 7.000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, tedy 42.000 Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani stipendium jednorázové.
Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích poskytována jednorázová cestovní stipendia.

Nadační příspěvky zaměřené k podpoře projektů realizace dokončených děl a prací, jako je vydání knižních titulů či jiné projekty jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výši ovlivňuje mínění expertních skupin vyjádřené body hodnocení a celková výše uvolněných prostředků pro tuto formu podpory.

Nadační program byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zejména §§ 303 – 401 o fundacích a Statutem Nadace Český literární fond.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz