Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Otevřené grantové kolo pro rok 2016 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Otevřené grantové kolo pro rok 2016
uzávěrka:  18.4.2016
vyhlašovatel:  Nadace Open Society Fund Praha
kontakt:  Markéta Kráčalíková (marketa.kracalikova@nfh.cz)
Hradecká 18
Tel:226 227 708
typ podpory:  Grant, Dotace

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro rok 2016, které administruje Nadace Open Society Fund Praha.
Priority a cíle fondu

-ochrana životního prostředí
-podpora občanské společnosti

Tematické oblasti grantového kola:
1. Podpora občanské společnosti a angažovanosti

Nadační fond Hyundai podpoří kvalitní projekty, které:

-zapojují veřejnost do rozhodování a rozvíjejí diskuze o veřejném zájmu
-směřují ke zlepšování výkonu veřejné správy zejména v oblasti životního prostředí
-rozvíjejí řádné fungování demokratické společnosti, informování veřejnosti, kontrolu veřejné správy, kontrolu transparentnosti rozhodovacích procesů a nakládání s veřejnými prostředky

Možné oblasti podpory:

-komunitní plánování za účasti veřejnosti
-zpracování odborných studií, posudků nebo právních analýz
-najmutí právníka k řešení sporů s veřejnou správou,
-příprava informační kampaně na lokální úrovni, apod.

Upřednostněny budou projekty malých a místních organizací a obcí. V případě, že žadatel patří mezi organizace s velkým rozpočtem (nad 1 000 000 Kč), v projektové žádosti by měl odůvodnit, proč je podpora fondu v daném případě nezbytná, a to jak z hlediska věcného, tak především z hlediska financovatelnosti projektu z jiných zdrojů.

2. Komunitní projekty

Nadační fond Hyundai podpoří projekty lokálního charakteru (realizované za pomoci místních obyvatel), které vycházejí z iniciativy komunity, místních organizací či obce a zapojují veřejnost do dění ve svém okolí.

Podpořeny budou zejména:

-projekty, které jsou inovativního charakteru
-projekty zapojující veřejnost
-projekty podporující udržitelný rozvoj regionu / zlepšující stav životního prostředí
-kulturní projekty, které jsou svého druhu iniciační (nové) a angažované (angažované umění, které reaguje na současné společenské problémy lokálního charakteru)

Podpora se nevztahuje na:

-projekty, které svou podstatou mají být financovány z obecních rozpočtů
-projekty bez významného inovativního prvku
-pravidelně se opakující kulturní aktivity (festivaly, koncerty)
-realizaci sportovních aktivit
-poskytování sociálních služeb, zajištění vybavenosti zařízení sociální péče a jiných zařízení působících v sociální sféře
-činnosti spolků či sdružení, které nemají dopad na místní komunitu (oddílové aktivity, zájezdy, apod.)

3. Profesionalizace existujících či nově vzniklých neziskových organizací

Nadační fond Hyundai je připraven podpořit aktivity vedoucí k rozvoji a stabilizaci organizace s cílem posílit její udržitelnost a větší soběstačnost.

Možné oblasti podpory:

-rozvoj dobrovolnictví
-posilování finanční stability organizace směrem k udržitelnosti (rozvoj fundraisingu, sociálního podnikání, hledání jiných zdrojů pomoci a podpory v rámci komunity)
-tvorba strategického plánu organizace
-zapojování komunity do aktivit organizace, aj.

Podpora se nevztahuje na:

-vzdělávání, profesionalizaci nebo navyšování odbornosti zaměstnanců a podobné aktivity, které mohou být hrazeny z jiných zdrojů.

Upřednostněni budou žadatelé, jejichž činnost spadá do priorit podpory Nadačního fondu Hyundai.

4. Mimořádné projekty

Nad rámec výše uvedených oblastí, může Nadační fond Hyundai udělit výjimečnou podporu projektům, které přesně nespadají do žádné z definovaných oblastí podpory, ale které souvisejí s účelem Fondu a mají významný pozitivní dopad na veřejný zájem. Tyto zvláštní granty jsou zamýšleny k podpoře projektů s mimořádným přesahem nebo nezvyklých nebo jedinečných příležitosti k řešení společenských problémů. V rámci této oblasti Fond podpoří pouze omezený počet projektů.

Před podáním projektu v této kategorii, konzultujte Váš záměr s koordinátorkou!


Další informace
O příspěvek se mohou ucházet:

Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti.
Zájmová geografická oblast:

Zejména území bývalých okresů Frýdek - Místek, Nový Jičín a Karviná. Nadační fond Hyundai podpoří projekty realizované v těchto oblastech nebo s nimi související. Rozhodující je pozitivní dopad a přínos aktivit projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.

Nadační fond Hyundai uvítá zejména projekty s výše uvedenými vlastnostmi realizované nebo svým přínosem pozitivně ovlivňující občanskou společnost v obcích Dobrá, Dobratice, Horní Domaslovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Skalice.
Upřednostněny budou projekty, které prokáží:

smysluplnost aktivit, jejich společenskou potřebnost a prospěšnost
vysokou míru aktivního zapojení veřejnosti do projektu
realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
ztíženou financovatelnost z jiných zdrojů

Nebudou podpořeny projekty:

převážně investičního charakteru bez zjevného pozitivního přesahu pro danou komunitu
komerčního charakteru bez významného sociálního či environmentálního přesahu
bez jakéhokoliv zapojení veřejnosti
směřující k podpoře politických stran a hnutí
jednorázové, kulturně-zábavního charakteru bez výraznějšího komunitního přesahu

Maximální výše nadačního příspěvku:

500 000 Kč (minimální výše nadačního příspěvku není určena).

Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši grantu podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.
Maximální výše investičních nákladů:

V předkládaném projektu musí převažovat aktivity neinvestičního charakteru nad aktivitami investičními. Toto omezení se netýká rozpočtu projektu. Je tedy možné, aby v rozpočtu převažovaly nebo jej plně tvořily investiční náklady. Investiční náklady mohou být bez ohledu na celkovou výši rozpočtu podpořeny maximálně částkou 100 000 Kč.
Investicemi se rozumí pořizování nebo náklady na úpravu, opravu či zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, tj. zejména movitých věcí, budov, staveb, vybavení, samostatných zařízení, plotů, porostů, zvířat nebo děl, na které se vztahuje ochrana autorských práv včetně počítačových programů, jehož provozně-technické funkce jsou delší než jeden rok.
Kofinancování:

Nadační příspěvky mohou být použity i ke kofinancování aktivit, které jsou v souladu s cíli tohoto grantového kola.
Povinné přílohy žádosti:

doklad o přidělení IČ
výroční zpráva organizace žadatele (v případě že ji organizace vydává)

Uzávěrka:

Uzávěrka grantového kola je 18. dubna 2016 ve 24:00 h.
Projektová žádost se vyplňuje pouze elektronicky na stránkách granty.osf.cz. Před vyplněním formuláře je nutné organizaci žadatele do systému zaregistrovat (pokud v minulosti nežádala o podporu). Pokyny pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele.
Výsledky grantového kola budou zveřejněny v druhé polovině června 2016.

Více informací a kontaktní osoba:

V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, směřujte dotaz na koordinátorku. Pro rychlou reakci z naší strany, využijte telefonické dotazování.

Konzultační hodiny pro telefonické dotazování:
ÚT-ČT, 10:30-13:30h

Markéta Kráčalíková, koordinátorka Nadace Open Society Fund Praha
marketa.kracalikova@nfh.cz, tel: 226 227 708
 Více informacívíce informací

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz