Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Granty Nadace Sophia ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Granty Nadace Sophia
uzávěrka:  30.4.2017
vyhlašovatel:  Nadace Sofia
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Nadace Sophia očekává, že typickými žadateli o příspěvky budou střední a vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě přímo studenti škol.
Výše jednotlivého nadačního příspěvku poskytovaného po schválení správní radou Nadace Sophia není žádným způsobem omezena. Správní rada stanovuje výši příspěvku na základě písemné přihlášky žadatele a s přihlédnutím k naplnění cílů nadace, zejména plošné společenské prospěšnosti působení nadace a motivaci k individuálnímu vzdělávání.

Nadace Sophia poskytuje příspěvky na základě písemných přihlášek žadatelů a jejich vyhodnocení. Přihláška musí být podána za podmínek určených nadací. Každý poskytnutý nadační příspěvek musí být řádně vyúčtován, a to nejpozději do 6 měsíců od data zaslání příspěvku na účet. Na udělení příspěvku nemá žadatel bez rozhodnutí správní rady nadace žádný právní nárok.
Písemné přihlášky mohou podávat fyzické a právnické osoby a musí obsahovat tyto základní náležitosti:

identifikační údaje přihlašovatele
podrobné zdůvodnění žádosti, resp. název a podrobný popis projektu. V případě projektu - termín a místo konání, jméno zpracovatele projektu a jméno osoby, která za projekt zodpovídá. V případě studijního pobytu, účasti na soutěži, tvůrčím pobytu aj. - název a adresu místa pobytu, časový rozvrh, doporučení, pozvání, apod.
rozpočet předpokládaných výdajů (CZK), v případě projektu pak celkový rozpočet, tzn. podrobný rozpis nákladů na jednotlivé nákladové položky (nájemné, cestovné, honoráře, apod. a plánované tržby z prodeje vstupenek, propagačních materiálů, apod.) s vyjádřením podílu financovaného podle přihlášky nadací
předpokládané finanční zajištění - z vlastních zdrojů, sponzorský příspěvek (s uvedením donátora a výše jeho příspěvku) apod.
požadovanou výši individuálního příspěvku či dotace na projekt

Všechny nadační příspěvky jsou účelově vázány podmínkami stanovenými statutem nadace. Proto nadace vyžaduje, aby fyzická či právnická osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut jej použila v souladu s těmito podmínkami a smlouvou uzavřenou s Nadací. Nestane-li se tak, je Nadace oprávněna vymáhat vrácení nebo Výčet udělených nadačních příspěvků bude zveřejněn.

Prosíme o zasílání popisu projektu, životopisu, motivačního dopisu apod. pouze v českém jazyce.

Žádosti, včetně všech požadovaných příloh, musí být zaslány poštou a podepsány.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz