Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro rok 2017 pro projekty realizované na území okresů Nový Jičín, Frýdek Místek a Karviná. ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro rok 2017 pro projekty realizované na území okresů Nový Jičín, Frýdek Místek a Karviná.
uzávěrka:  10.4.2017
vyhlašovatel:  Nadační Fond Hyundai
kontakt:  Markéta Kráčalíková (marketa.kracalikova@nfh.cz)
Tel:602 641 949, 605 905 943
typ podpory:  Grant, Dotace

Otevřené grantové kolo pro rok 2017
Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro rok 2017, které administruje Nadace Open Society Fund Praha.
Priority a cíle fondu
ochrana životního prostředí
podpora občanské společnosti
Tematické oblasti grantového kola:
Podpora občanské společnosti a angažovanosti
Nadační fond Hyundai podpoří kvalitní projekty, které:
zapojují veřejnost do rozhodování a rozvíjejí diskuze o veřejném zájmu
směřují ke zlepšování výkonu veřejné správy zejména v oblasti životního prostředí
rozvíjejí řádné fungování demokratické společnosti, informování veřejnosti, kontrolu veřejné správy, kontrolu transparentnosti rozhodovacích procesů a nakládání s veřejnými prostředky
Možné oblasti podpory:
komunitní plánování za účasti veřejnosti
zpracování odborných studií, posudků nebo právních analýz
najmutí právníka k řešení sporů s veřejnou správou
příprava informační kampaně na lokální úrovni, apod.
Upřednostněny budou projekty malých a místních organizací a obcí. V případě, že žadatel patří mezi organizace s velkým rozpočtem (nad 1 000 000 Kč), v projektové žádosti by měl odůvodnit, proč je podpora Fondu v daném případě nezbytná, a to jak z hlediska věcného, tak především z hlediska financovatelnosti projektu z jiných zdrojů.
Komunitní projekty
Nadační fond Hyundai podpoří projekty lokálního charakteru (realizované za pomoci místních obyvatel), které vycházejí z iniciativy komunity, místních organizací či obce a zapojují veřejnost do dění ve svém okolí.
Podpořeny budou zejména:
projekty, které jsou inovativního charakteru
projekty zapojující veřejnost
projekty podporující udržitelný rozvoj regionu / zlepšující stav životního prostředí
kulturní projekty, které jsou svého druhu iniciační (nové) a angažované (angažované umění, které reaguje na současné společenské problémy lokálního charakteru)

Podpora se nevztahuje na:
projekty, které svou podstatou mají být financovány z obecních rozpočtů
projekty bez významného inovativního prvku
pravidelně se opakující kulturní aktivity (festivaly, koncerty)
realizaci sportovních aktivit
poskytování sociálních služeb, zajištění vybavenosti zařízení sociální péče a jiných zařízení působících v sociální sféře
činnosti spolků či sdružení, které nemají dopad na místní komunitu (oddílové aktivity, zájezdy, apod.)

Profesionalizace existujících či nově vzniklých neziskových organizací
Nadační fond Hyundai je připraven podpořit aktivity vedoucí k rozvoji a stabilizaci organizace s cílem posílit její udržitelnost a větší soběstačnost.
Možné oblasti podpory:
rozvoj dobrovolnictví
posilování finanční stability organizace směrem k udržitelnosti (rozvoj fundraisingu, sociálního podnikání, hledání jiných zdrojů pomoci a podpory v rámci komunity)
tvorba strategického plánu organizace
zapojování komunity do aktivit organizace, aj.

Podpora se nevztahuje na:
vzdělávání, profesionalizaci nebo navyšování odbornosti zaměstnanců a podobné aktivity, které mohou být hrazeny z jiných zdrojů.
Upřednostněni budou žadatelé, jejichž činnost spadá do priorit podpory Nadačního fondu Hyundai.

Mimořádné projekty
Nad rámec výše uvedených oblastí, může Nadační fond Hyundai udělit výjimečnou podporu projektům, které přesně nespadají do žádné z definovaných oblastí podpory, ale které souvisejí s účelem Fondu a mají významný pozitivní dopad na veřejný zájem. Tyto zvláštní granty jsou zamýšleny k podpoře projektů s mimořádným přesahem nebo nezvyklých nebo jedinečných příležitosti k řešení společenských problémů. V rámci této oblasti Fond podpoří pouze omezený počet projektů.
Před podáním projektu v této kategorii, konzultujte Váš záměr s koordinátorkou!

Další informace
O příspěvek se mohou ucházet:
Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti.
Zájmová geografická oblast:
Zejména území bývalých okresů Frýdek – Místek, Nový Jičín a Karviná. Nadační fond Hyundai podpoří projekty realizované v těchto oblastech nebo s nimi související. Rozhodující je pozitivní dopad a přínos aktivit projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.
Nadační fond Hyundai uvítá zejména projekty s výše uvedenými vlastnostmi realizované nebo svým přínosem pozitivně ovlivňující občanskou společnost v obcích Dobrá, Dobratice, Horní Domaslovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Skalice.
Upřednostněny budou projekty, které prokáží:
smysluplnost aktivit, jejich společenskou potřebnost a prospěšnost
vysokou míru aktivního zapojení veřejnosti do projektu
realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
ztíženou financovatelnost z jiných zdrojů
Nebudou podpořeny projekty:
převážně investičního charakteru bez zjevného pozitivního přesahu pro danou komunitu
komerčního charakteru bez významného sociálního či environmentálního přesahu
bez jakéhokoliv zapojení veřejnosti
směřující k podpoře politických stran a hnutí
jednorázové, kulturně-zábavního charakteru bez výraznějšího komunitního přesahu
Maximální výše nadačního příspěvku:
500 000 Kč (minimální výše nadačního příspěvku není určena)
Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši grantu podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.
Maximální výše investičních nákladů:
V předkládaném projektu musí převažovat aktivity neinvestičního charakteru nad aktivitami investičními. Toto omezení se netýká rozpočtu projektu. Je tedy možné, aby v rozpočtu převažovaly nebo jej plně tvořily investiční náklady. Investiční náklady mohou být bez ohledu na celkovou výši rozpočtu podpořeny maximálně částkou 100 000 Kč.
Investicemi se rozumí pořizování nebo náklady na úpravu, opravu či zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, tj. zejména movitých věcí, budov, staveb, vybavení, samostatných zařízení, plotů, porostů, zvířat nebo děl, na které se vztahuje ochrana autorských práv včetně počítačových programů, jehož provozně-technické funkce jsou delší než jeden rok.
Kofinancování:
Nadační příspěvky mohou být použity i ke kofinancování aktivit, které jsou v souladu s cíli tohoto grantového kola.
Povinné přílohy žádosti:
doklad o přidělení IČ
výroční zpráva organizace žadatele (v případě že ji organizace vydává)
výkaz hospodaření za předchozí rok (platí pro obce, příspěvkové organizace, organizace s rozpočtem nad 1 mil. Kč.

Uzávěrka:
Uzávěrka grantového kola je 10. dubna 2017 ve 24:00 h.
Projektová žádost se vyplňuje elektronicky na stránkách granty.osf.cz. Před vyplněním formuláře je nutné organizaci žadatele do systému zaregistrovat. Pokyny pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele.
Výsledky grantového kola budou zveřejněny v druhé polovině června 2017
Více informací a kontaktní osoba:
V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, směřujte dotaz na koordinátorku. Pro rychlou reakci z naší strany, využijte telefonické dotazování.
Prosím neposílejte projektové záměry mailem k posouzení. Nebudeme moci se jim věnovat.
konzultační hodiny pro telefonické dotazování:
budou upřesněny na webových stránkách
Markéta Kráčalíková, koordinátorka Nadace Open Society Fund Praha
marketa.kracalikova@nfh.cz, tel: 602 641 949 (po 31. 3. 2017 na tel. 605 905 943)
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz