Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > 30. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
30. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace
uzávěrka:  2.10.2017
vyhlašovatel:  Ústecká komunitní nadace
kontakt:  Petr Veselý (petr@komunitninadace.cz)
Koněvova 18/1697, Ústí nad Labem
Tel:475 208258
typ podpory:  Grant, Dotace

Výzva k předkládání projektů v rámci programových pilířů 1) Lidé a místo – posilování vztahu k místu, 2) Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti a 3) Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti.
Cíle grantového programu:
1. Lidé a místo – Posilování vztahu k místu…
Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

2. Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti…
Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí.

3. Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti…
Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.

Oblasti podpory:
V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem v následujících oblastech podpory:

• Moje obec, můj kraj, můj domov - budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image.
• Tady to žije - vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.
• Naše obec – naše věc - dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly.
• Budu dobrý, buďme dobří - Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.
• Žijeme spolu - Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti.
• Mladým otevřeno - Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora mládežnických iniciativ.
• Udržitelná budoucnost - Podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení.

Podrobnější vymezení oblastí podpory najdete v příloze s názvem "Podrobnější vymezení oblastí podpory".
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 2. října 2017
Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro projekty realizované v období od 1. ledna až 31. prosince 2018.
Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
V 30. otevřeném grantovém kole budou rozdělovány prostředky pocházející z výnosů nadační jistiny a z příspěvků místních dárců. K rozdělení je k dispozici minimálně 600 000 Kč.

 Více informacívíce informací

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz