Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství
uzávěrka:  23.4.2021
vyhlašovatel:  Krajský úřad Olomouckého kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Cílem dotačního programu je podpora aktivit ve prospěch životního prostředí
a zemědělství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu vyhlášeného dotačního titulu je podpora zvýšení povědomí široké veřejnosti v oblasti environmentální, udržitelného rozvoje využívání krajiny a v oblasti zemědělství. Dále si dotační titul klade za cíl rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit v těchto oblastech a přispět tak k zachování či zlepšení biologické rozmanitosti a různorodosti přírody a krajiny Olomouckého kraje.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora propagačních, vzdělávacích
a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství
a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje. Dále snaha o zlepšení podmínek pro zájmovou činnost přispívající
k zachování různorodosti přírody a krajiny a podpora smysluplného využití volného času v oblasti týkající se životního prostředí a zemědělství na území Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce
a programy zaměřené na tématiku ochrany životního prostředí a zájmovou nepodnikatelskou činnost v oblasti zemědělství přímo organizované nebo realizované žadatelem,
poradenská činnost zaměřená na nediskriminační, plošný, adresný
a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami v oblasti životního prostředí a zemědělství a udržitelného rozvoje. Dotaci nelze použít na realizaci podpory podnikatelské činnosti žadatele,
opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury (např. realizace zábran a podpora migrace pro obojživelníky),
obnova funkčního stavu stávajících turistických stezek v maloplošných chráněných územích a opatření pro usměrnění pohybu návštěvníků v přírodovědně cenných lokalitách,
opatření pro zachování stávajícího hnízdiště čápa bílého v dané lokalitě. Dotaci nelze použít na výstavbu nového sloupu,
obnova funkčního stavu stávajících ploch a parků veřejné zeleně (ošetření stromů, doplnění výsadby),
výsadba rozptýlené zeleně v krajině,
péče o památné stromy a aleje,
budování naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tematikou, zakládání a údržba studánek v krajině,
podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků,
podpora činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo zemědělství (např. chovatelství, pěstitelství, myslivost, rybářství, včelařství) a je realizována amatérsky ve volném čase,
podpora pořízení movitých věcí a vybavení, účelně a intenzivně využívaných členy zájmového spolku nebo organizace definovaných
v předchozím bodě, pro zajištění jeho provozních činností přímo souvisejících s předmětem jejich činnosti v ochraně životního prostředí nebo zemědělství.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz