Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Program na podporu rozvoje Ústecka, Děčínska, Litoměřicka a Teplicka ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Program na podporu rozvoje Ústecka, Děčínska, Litoměřicka a Teplicka
uzávěrka:  30.9.2022
vyhlašovatel:  Ústecká komunitní nadace
kontakt:  Petr Veselý (petr@komunitninadace.cz)
Karla IV. 400/11, 400 03 Ústí nad Labem
Tel:731474577
typ podpory:  Grant, Dotace

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem
vyhlašuje výzvu k předkládání projektů
do 35. otevřeného grantového kola se zaměřením:

1. LIDÉ A MÍSTO – POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU

2. LIDÉ S LIDMI – BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI

3. LIDÉ K BUDOUCNOSTI – SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI

Tento grantový program není primárně určen na podporu samotných neziskových subjektů a jejich činnosti/provozu, ale na podporu takových jejich aktivit přispívajících k efektivnímu řešení místních priorit/problémů vedoucích k pozitivní změně v životě místní komunity.

Cíle grantového programu:
Pilíř č. 1 Lidé a místo – Posilování vztahu k místu…
Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

Pilíř č. 2 Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti…
Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí.

Pilíř č. 3 Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti…
Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.

Oblasti podpory…
V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem ve vybraných oblastech podpory (viz příloha k pravidlům) přispívajících k cílům vyhlášených grantových programů:

Oprávnění žadatelé…
Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy1 a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:
• nevládní neziskové organizace: spolky2, obecně prospěšné společnosti, ústavy2, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
• příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji;
• veřejné vysoké školy;

• maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 50 000 Kč, na období maximálně dvanácti měsíců, a to na období od 1. ledna do 31. prosince 2023;
• z nadačního příspěvku nelze hradit náklady vynaložené a/nebo uhrazené před a po termínu realizace projektu uvedeného ve formuláři žádosti o nadační příspěvek;
• nadace podporuje všechny typy nákladů, které souvisejí s realizací projektu a jsou náležitě zdůvodněny v žádosti o nadační příspěvek - např. mzdy, investice apod.;
• nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek až do výše 80% celkových nákladů projektu, žádají-li si o nadační příspěvek od 0 do 50 000 Kč;
• v 35. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky pocházející z výnosů nadační jistiny, z dárcovského fondu AIR PRODUCTS a darů dalších místních dárců.
 Více informacívíce informací

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz