Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Case studies: "Louky a pastviny se opět zelenají" ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Case studies: "Louky a pastviny se opět zelenají"

2. 10. 2002 - Valašské Klobouky [Nadace Partnerství]

Nadace Partnerství publikovala v roce 2000 materiál "Bílé Karpaty: region s perspektivou trvale udržitelného života", který představuje v pěti případových studiích iniciativy a činnosti, které přispívají k oživení regionu Bílých Karpat. Společným jmenovatelem sledovaných aktivit je úsilí o zavádění ekologicky šetrných způsobů života, obnovu místních tradic a řemesel a hledání nástrojů k ekonomickému rozvoji tohoto kraje. Díky svolení Nadace Partnerství vám Econnect v následujících měsících představí postupně sdružení Tradice Bílých Karpat a případovou studii na téma "Obnova ovocnářství:perspektiva pro přírodu a krajinu"; případovou studii pod názvem "Louky a pastviny se opět zelenají" zachycující práci organizace ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk; Pozemkový spolek na ochranu přírody a krajiny Valašskokloboucka bude presentován v případové studii "Pozemkové spolky - šafáři v krajině", aktivity sdružení ProBio představuje studie "Ekologické zemědělství získává příznivce", studie "Slunce pro Bílé Karpaty" popisuje práci ZO ČSOP Veronika a konečně studie "Hostětín:model vesnické obce pro 21. století" analyzuje činnost Nadace Veronica.

Tento text je publikován s laskavým svolením Nadace Partnerství

Louky a pastviny se opět zelenají

        Další aktivitou s perspektivním ekonomickým potenciálem je projekt s názvem "Ochrana přírody a krajiny jižního Valašska obnovenou pastvou ovcí". Program realizuje ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky ve spolupráci se soukromými zemědělci ing. Pavlem Šeligou a ing. Janem Švédou, kteří se myšlenkou extenzivního chovu ovcí s nízkými ekonomickými náklady inspirovali při svém pobytu na ovčích farmách v Austrálii. "Ovce byly v Bílých Karpatech vždycky", vysvětluje ing. Švéda tento nápad, "Poté, co se s jejich chovem skončilo, zavládla mezi lidmi apatie, ale my jsme si řekli, že se pokusíme chov obnovit." Oba zemědělci si pronajali cca 300 ha luk v katastrech obcí Vrbětice a Vlachovice a začali shánět ovce pro své stádo. V této činnosti jim pomohla právě Kosenka, která rozvinula "náborovou" akci "Přiveď ovečku do valašské přírody a krajiny!" Smyslem akce je podnítit další jednotlivce i organizace (např. školy či obce) ke koupi plemenných ovcí a jejich následnému pronájmu Kosence a oběma zemědělcům. Tato investice (ve výši 3.500,-Kč za jednu ovci) má pro majitele ovce reálné ekonomické výhody: smlouva mu zaručuje získání tří beránků z celkového počtu 10 až 11 jehňat, která tato ovce bude během sedmi let mít, přičemž hodnota každého z nich činí zhruba 2.500,-Kč. Po sedmi letech se majiteli navíc vrátí ovce nebo finanční částka za její prodej. Vedle přímého ekonomického zisku z prodeje jehňat či zužitkování jehněčího masa přinášejí ovce i další výhody: využití ovčí vlny, mezi jinými také jako alternativního izolačního materiálu, ale zejména zlepšování stavu krajiny spásáním luk, které pomáhá zachovávat cenné luční ekosystémy Bílých Karpat. Výsledkem je proměna zanedbaných polností na udržované louky, na které se jezdí dívat turisté a exkurze z nejrůznějších koutů republiky.

        Celý projekt ovšem směřuje k obecnějším a širším cílům: jednak k rozvíjení perspektivní spolupráce mezi ochránci přírody a zemědělci, jednak k popularizaci a zvyšování zájmu veřejnosti o celý region, ke kterému si lidé mohou budovat vztah a dále se o něj zajímat právě skrze vlastnictví své ovečky. Program má před sebou, zdá se, slibnou budoucnost, jak lze usuzovat z postupného zvětšování stáda, které se z původních 60 ovcí v roce 1997 rozrostlo na téměř 200 kusů v současné době.

        Projekt udržování biodiverzity bělokarpatských luk prostřednictvím extenzivního chovu ovcí navázal na již dvacetiletou tradici ZO ČSOP KOSENKA - každoroční letní tábory zaměřené na kosení chráněných lučních území v okolí Valašských Klobouk. Zúčastňují se jich desítky převážně mladých dobrovolníků nejen z Valašskokloboucka, ale prakticky z celé republiky. Kombinace těchto dvou metod, kdy se na otavy předtím pokosených luk přivedou ovce a dále je spásají, není přitom novou myšlenkou: naopak znamená návrat k původnímu, tradičnímu režimu hospodaření na loukách, který zde úspěšně fungoval po několik staletí a byl i příčinou vzniku unikátního přírodního bohatství bělokarpatských luk i hodnot krajiny.

        Záchrana bělokarpatských orchidejových luk byla jednou z prvních aktivit, kterou KOSENKA jako základní organizace ČSOP vstoupila již v osmdesátých letech do povědomí široké veřejnosti. Přestože tato akce byla úspěšná, členové Kosenky si uvědomili, že k úspěchu v dlouhodobém měřítku je zapotřebí vyvíjet komplexnější přístup k ochraně přírody a rozšířit spektrum svých aktivit. "Lidé nás považovali tak trochu za blázny a říkali nám "kytičkáři", říká předseda Kosenky Mirek Janík. "Došlo nám, že úsilí, které jsme vyvinuli při záchraně orchidejí, by přišlo nazmar, kdybychom nedokázali vzbudit širší zájem místních lidí o naše činnosti a vtáhnout je do nich."

        Rozšiřování činností a metod práce znamená pro Kosenku zejména důraz na ochranu přírody a krajiny v celkovém kontextu regionu, tedy včetně jeho lidové architektury, lidových tradic a řemesel. Důkazem je spolupořádání každoročního Valašského mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách. Tato akce může sloužit za příklad spolupráce několika organizací, sdružení a spolků, neziskového sektoru a místní samosprávy. Kromě Kosenky se na něm podílí Valašské sdružení Dúbrava, Kulturní dům Klobučan a Město Valašské Klobouky. Původně malá akce se rozrostla do podoby velké společenské události, spojené s prezentací valašské kultury, lokálních výrobků, ručních prací, lidových krojů a muziky, která každým rokem přiláká na 10.000 návštěvníků a zpravidla končí celkovým potěšujícím hospodářským výsledkem i spokojeností místních obchodníků. Jarmek se tak stává nezanedbatelným zdrojem oživení místní ekonomiky a příjmů pořádajících občanských sdružení a ovšem také významným impulsem pro oživení pocitu sounáležitosti s regionem, pro budování regionální identity.

        Dnes ZO ČSOP KOSENKA představuje významný a respektovaný regionální činitel, jehož aktivity zasahují i do oblasti komunální politiky: toto občanské sdružení výrazně spolupracovalo při formování vítězných volebních sdružení nezávislých kandidátů v roce 1998 a je zastoupeno i v obecním zastupitelstvu ve Valašských Kloboukách. Tento stav se ovšem nerodil lehce. Miroslav Janík vzpomíná na střety s konzervativním myšlením místních usedlíků a zemědělců, nepřístupných jakýmkoliv navrhovaným změnám v hospodaření: "Když jsme zde před lety šli přesvědčovat lidi o potřebách i výhodách extenzivního chovu dobytka v chráněné krajinné oblasti, nevěřil tomu nikdo. Dnes se zajímají o plemena, která by na pastvě nejen extenzivně přebývala, ale i přibývala. To je velká změna! Když se na to podívám zpětně, myslím si, že to není nejhorší výsledek. Díky partnerství se zemědělci, občany a občanskými iniciativami je zde nyní okolo 250 ha šetrně spasených a udržovaných pastvin a ke 40 hektarům pěkně udržovaných nejcennějších chráněných lučních území. A to všechno proto, že se různí lidé dokázali spojit a něco společně zrealizovat. Mnohem více práce ovšem zůstává ještě před námi. Snad to ale byl úspěšný start."
Václav Štětka

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz