Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Case studies: Chráněná dílna Přístav ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Case studies: Chráněná dílna Přístav

21. 10. 2002 - BRNO/OSTRAVA [STEP]

Text je převzat z publikace "Krůčky k udržitelnosti" vydané organizací STEP

Historie

Projekt chráněné dílny Přístav iniciovala mateřská škola na Heyrovského ulici a Základní škola Pramínek, o.p.s. jako snahu rozšířit program pro MŠ a ZŠ „Začít spolu“ o praktické výstupy. Představitelé školy spolu s dalšími partnery vytvořili program, který měl přispět k řešení dvou aktuálních problémů – integraci tělesně a mentálně postižených a recyklaci PET lahví. Program „Začít spolu“ se opírá o principy, které mají blízko k filozofii udržitelného rozvoje: děti se učí samostatnosti, nezávislosti, komunikaci, rozpoznávání problémů komunity, zodpovědnosti za svěřené úkoly a jejich dořešení, učí se sdílené odpovědnosti vůči kolektivu i širšímu okolí školy. V červenci 1998 vzniklo občanské sdružení Svratka, které zřídilo chráněnou dílnu Přístav, jejíž náplní je recyklace PET lahví, práce v prádelně pro MŠ a vaření pro seniory. Program byl odstartován koupí nožového mlýnu (grant Nadace Partnerství) a dotací Úřadu práce na stavební úpravy pro vytvoření pracovních prostor. Aktivita původně lokální se propojením s městským systémem nakládání s odpady rozšířila. V současné době je provozovna chráněné dílny umístěna v areálu městské akciové společnosti SAKO Brno, a.s. (která má na starosti systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a provoz spalovny komunálního odpadu).

Popis projektu

Projekt navrhoval zřízení chráněné dílny, která by zaměstnávala občany s různým postižením (ZPS, ZTP/P - ) a mimo jiné zpracovávala PET lahve. Od původních osmi zaměstnanců (v roce 1998) se dílna rozrostla na současných dvacet. Ročně se v průměru doposud zpracovalo kolem 30 tun (1999) až 40 t (2000) PET lahví. Kapacita nožového mlýnu je však mnohem větší a bylo by možné zpracovávat obdobné množství měsíčně. Sběr probíhá zejména ve spolupráci se základními školami, nemocnicemi, domovy důchodců apod. Pomletý materiál PET se prodává do Silonu Planá nad Lužnicí, případně jiným obchodním partnerům.

Partneři

  • Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna - konzultace, finanční (svoz PET) a organizační podpora projektu.
  • SAKO Brno, a.s. - takřka bezplatný pronájem prostor na umístění nožového mlýnu
  • Ecotechniek CZ, spol. s r.o. - svoz PET lahví z jednotlivých sběrných míst
  • Ekologický institut Veronica - propagace projektu, konzultace

Silné stránky

Chráněné dílny přinášejí zaměstnání i doplňující aktivity (terapie, keramické dílny, výlety, hudební programy apod.) pro obtížně zaměstnatelné skupiny občanů; terapeutický efekt, společenská prospěšnost.

Slabé stránky

Obtížné zajišťování odpovídajících zakázek k výrobě (dílny si většinou vydělají na základní mzdy zaměstnanců, ale obtížně financují provozní náklady). Charakter dílny s sebou nese také větší nemocnost, nestejnoměrné pracovní tempo (z toho pak často plynou potíže při dodržování termínů zakázek). Náročná organizace chodu dílny a souvisejících činností hrozí (při nezvládnutí) ztrátou důvěry ve smysl občanských aktivit. Komunikace mezi jednotlivými partnery.

Financování

Nadace Partnerství: zakoupení nožového mlýnu na PET lahve. Úřad práce Brno: stavební úpravy, vytvoření prostorů k pracovním aktivitám, mzdy zdravotně postiženým. Úřady městských částí Brno-Bystrc, Kohoutovice, Žabovřesky - dary na zajištění provozu. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna - financování přepravy PET lahví. EKOKOM a.s. - finanční příspěvky na zpracované množství PET lahví.

Politická podpora procesu

Chráněná dílna Přístav nebyla zpočátku dobře chápána, úřad městské části ji nepodporoval. Díky vytrvalosti realizátorů se postupně dařilo získat podporu ze strany Magistrátu města Brna, a tedy i politické reprezentace města. Kromě organizační a konzultační podpory byly ze zdrojů Magistrátu města Brna financovány i náklady spojené s přepravou PET lahví z jednotlivých sběrných míst.

Souvislosti

V Brně se od roku 1998 připravovala Strategie pro Brno. Celý proces však nedospěl do fáze přijetí strategického dokumentu zastupitelstvem. Z tohoto pohledu tedy projekt chrá něné dílny Přístav nebyl oficiální součástí žádného strategického dokumentu. Projekt chráněné dílny Přístav vznikl nezávisle na probíhajících procesech (Strategie pro Brno, Strategie Brněnského kraje, Koncepce ochrany životního prostředí města Brna apod.). Třebaže se práce na Strategii pro Brno nepodařilo dotáhnout do podoby psaného dokumentu, řada setkání vztahujících se ke strategii nepřímo pomohla i projektu chráněné dílny Přístav dostat se do širšího povědomí (například kulatý stůl Chráněné dílny - příležitost pro životní prostředí a zaměstnanost, projekt pro ZŠ Sen o Brně snů, které organizovaly nevládní organizace, a pracovní setkání přípravy Koncepce ochrany životního prostředí města Brna (odpadová problematika). Tyto aktivity měly vést k začlenění projektu do nově tvořené koncepce třídění plastů v Brně. V důsledku organizačních problémů a zejména vinou špatné komunikace jednotlivých partnerů se do konce roku 2000 nepodařilo pozici chráněné dílny Přístav v koncepci odpadového hospodářství města Brna vyjasnit a definovat takovou smlouvou, která by byla pro oba hlavní partnery dlouhodobě přijatelná.

Nositel projektu
Občanské sdružení Svratka Heyrovského 13, Brno, 635 00 PaedDr. Božena Havelková, předsedkyně tel./fax: 05/4622 1559, e-mail: msh@brn.czn.cz Bc. Eliška Kovářová, místopředsedkyně, tel.: 05/4622 4249, e-mail: kovarova.eliska@bystrc.brno.cz

Místo
Brno, městská část Bystrc


msh@brn.czn.cz


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz