Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Hala SAZKA jako dobrý příklad spolupráce občanského a komerčního sektoru ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Hala SAZKA jako dobrý příklad spolupráce občanského a komerčního sektoru

16. 9. 2002 - PRAHA [Econnect/Zelený kruh]

1. Úvod

projekt haly SazkaVíceúčelové centrum Zelený ostrov buduje v Praze 9 – Vysočanech společnost BESTSPORT a.s., dceřinná společnost SAZKA a.s.. Areál vzniká v místech, která dříve využíval pro průmyslovou výrobu a doprovodné provozy závod ČKD – Lokomotivka. Součástí Zeleného ostrova bude víceúčelová SAZKA hala pro 17 tisíc diváků, v níž se v roce 2004 uskuteční Mistrovství světa v ledním hokeji a později bude využívána i pro kulturní a společenské akce. Hala bude postavena v první etapě projektu do února 2004. Současně stavebníci rekonstruují sousedící ulici Českomoravskou a Ocelářskou a upraví prostory a průchod pro pěší u stanice metra Českomoravská. Do července 2006 přibude hotel s kongresovým centrem, zábavní a výstavní centrum, multimediální scéna a pronajímatelné komerční plochy. V letech 2005 – 2006 doplní areál Zelený ostrov komerční objekty s podzemními parkovišti, vícepodlažní garáže a další parkovací plochy.

Projekt využije zchátralý a neestetický průmyslový areál (brownfield) a přispěje ke kultivaci této části města. Praha získá prostory pro pořádání sportovních a kulturních akcí i nová pracovní místa. S tak rozsáhlou a dlouhodobou výstavbou a později i provozem areálu Zelený ostrov jsou však spojeny i různé negativní vlivy na okolní obyvatelstvo.

2. Problém, kterého se kauza týká

Investiční záměr stavby víceúčelového centra „Zelený ostrov“ vzhledem k rozsahu komerčních a obchodních ploch splňuje podmínky pro zařazení do posuzování ještě podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Investor proto musel zadat zpracování zákonem předepsané dokumentace, jejíž osnovu a náplň obecně předepisuje zákon. Dokumentaci zpracovala pro BESTSPORT a.s. firma DHV CR, spol. s r.o.

Zákon také předepisuje povinné veřejné projednání záměru. Investor v tomto případě umožnil zapojení veřejnosti ještě dříve nad rámec zákona, a to při dobrovolném veřejném slyšení 12. února 2002. Organizační přípravu zajistila po dohodě s DHV CR nevládní nezisková organizace Zelený kruh. Zelený kruh informoval obyvatelstvo v okolí budoucího areálu Zelený ostrov o podrobnostech záměru a možných vlivech na životní prostředí a vyzval je k účasti na projednávání. Zároveň zpracoval materiály pro internetovou stránku k tomuto veřejnému projednávání záměru (stále funkční www.hala.ecn.cz), zřídil e-mailovou adresu pro zasílání dotazů (hala@ecn.cz)a ve svých prostorách zpřístupnil veřejnosti k nahlédnutí dokumentaci o vlivech projektu na životní prostředí. Podílel se také na medializaci tématu vlivu projektu na životní prostředí.

Další možnost pro připomínkování poskytlo povinné veřejné slyšení dle zákona, které se konalo o měsíc později. Veřejnost je o vývoji projektu průběžně informována na internetových stránkách zřízených Sazkou (www.halasazka.cz) a v médiích.

2.1. Hlavní vlivy záměru na životní prostředí

projekt haly SazkaDokumentace podle EIA uvádí například vliv na nárůst dopravy v okolí stavby a později i během provozu centra (individuální doprava návštěvníků sportovních a kulturních akcí a obchodního centra, zásobování). Během stavby lze očekávat zvýšenou hlučnost, prašnost, znečištění okolních komunikací při odvozu materiálu. Stavebníci budou pro odvoz materiálu maximálně využívat železniční dopravy po přilehlé trati. Hydrogeologickým průzkumem bylo v zájmovém území prokázáno závažné znečištění půdy a podzemní vody. Proto je nezbytná asanace území, spočívající především v odstranění kontaminované zeminy a čerpání znečištěné podzemní vody. Staré zátěže v bývalém areálu ČKD Lokomotivka odstraňuje firma QUONEX REAL, a.s.

V souvislosti s pořádáním velkých sportovních a kulturních akcí v SAZKA hale lze očekávat zvýšení hladiny hluku v okolí (koncerty, hokejové zápasy atd.). Tyto akce zřejmě také přechodně zatíží prostředky hromadné dopravy (metro, tramvaje). V areálu budou podle možností zachovány původní zelené plochy, nebo budou nahrazeny novými. Jako technická památka bude zachován tovární komín Silvestr, ostatní bývalé průmyslové objekty jsou demolovány. Investor zajistí úpravy ulic Českomoravská a Ocelářská, dočasné přeložky inženýrských sítí, pokládku nových inženýrských sítí, rekonstrukci povrchů vozovek, vnějších prostor a pěšího průchodu u stanice metra Českomoravská.

Všechny tyto základní problémy, které realizace projektu přináší, zajímaly obyvatele z okolí. Lidé požadovali podrobnější informace jak při veřejných slyšeních, tak v dotazech směrovaných na Zelený kruh. Jako nejpalčivější problémy se jeví nárůst dopravy, zvýšení hlučnosti a prašnosti v průběhu stavebních prací, hluk z pořádaných akcí, obavy o bezpečnost v době pořádaných akcí (hokejoví fanoušci, návštěvníci koncertů). Občané se zajímali také o způsoby likvidace kontaminované zeminy, o vlivy na faunu a flóru v areálu. Z informačních materiálů připravených Zeleným kruhem na základě dokumentace EIA k projektu, na veřejných slyšeních a z webových stránek se mohli tyto informace dovědět a reagovat na ně připomínkami, případně podáním odvolání.

3. Popis stran zúčastněných v problému

projekt haly SazkaDHV CR spol. s r.o. jako zpracovatel zákonem předepsané dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí. Jejím úkolem je informovat o projektu a jeho případných alternativních řešeních, o očekávaných či možných podstatných vlivech na životní prostředí a o opatřeních, která budou případné negativní vlivy odstraňovat nebo zmírňovat. Dokumentace musí hodnotit vlivy jak v průběhu výstavby, tak při samotném provozu. Musí se zabývat rovněž rozborem důsledků eventuálních havárií a jiných případných odchylek od běžného provozního režimu a má porovnat jednotlivá alternativní řešení a hodnotit důsledky případného neuskutečnění záměru jako takového. Dokumentaci předkládá investor příslušnému orgánu státní správy. Ten zajišťuje, aby se k ní měly možnost vyjádřit dotčené orgány státní správy a příslušné obce. Dokumentace musí být zpřístupněna veřejnosti, aby k ní tato mohla vznášet dotazy a připomínky. DHV CR zajistil ve spolupráci se Zeleným kruhem dobrovolné veřejné slyšení, které se konalo 12. února 2002.

Zelený kruh připravil dobrovolné veřejné slyšení a informoval veřejnost o možných vlivech připravovaného záměru na životní prostředí. Připravil informační list pro 10 tisíc domácností v okolí stavby, pozvánky na veřejné slyšení, internetovou stranu o projektu víceúčelového centra Zelený ostrov. Občany seznámil s možnými problémy a uvedl pro ně příklady otázek, jaké mohou investorovi na veřejném slyšení položit. O tomto tématu informoval média (tisková zpráva, živý vstup po veřejném slyšení na stanici Radiožurnál, rozhovor pro hlavní večerní zpravodajství TV Prima). Zelený kruh se již od roku 1989 zabývá problematikou životního prostředí v České republice, legislativou v této oblasti a zapojováním občanů do rozhodovacích procesů. Spolupráci přijal v souladu s těmito svými aktivitami.

Subjekty, které se odvolaly proti územnímu rozhodnutí. Do územního řízení pro halu SAZKA se přihlásila tři ekologická sdružení. Ve stanovené lhůtě podal připomínky Ateliér pro životní prostředí. Požadoval mimo jiné dopracovat podrobný návrh úpravy autobusového terminálu a prostoru stanice metra Českomoravská, aby nedocházelo ke kolizím s vozidly MHD a při vstupu do metra (při konání velkých akcí i za běžného provozu). Dále žádal vytvoření pěšího propojení víceúčelového centra se železniční stanicí Praha – Libeň, snížení počtu obchodních ploch ve prospěch administrativních kvůli zmírnění nárůstu dopravy a předložení dokladu o použití nejlepší dostupné technologie dle zákona o ovzduší.

Odvolání kvůli neúnosným zátěžím pro životní prostředí (odvoz zeminy, prašnost, hluk, nárůst dopravy) podalo také občanské sdružení Stop Goliáš z Plzně a Energetická sekce Strany zelených se sídlem v Nepomuku. Tato odvolání klasifikoval magistrát jako nepřípustná. Narušení harmonogramu projektu a tím i prodražení stavby Sazce způsobila odvolání dvou společností sídlících v sousedství stavby – Matějkův dům s.r.o. a B.S.R. Building s.r.o., jejichž pozemky měly být stavbou dotčeny.

Veřejnost se aktivně účastnila připomínkovacích procesů. Zájem občanů o veřejné slyšení byl značný, diskuze trvaly několik hodin. Lidé využívali i možnosti položit dotaz investorovi prostřednictvím e-mailového vzkazu, několik občanů si přišlo do sídla Zeleného kruhu prohlédnout dokumentaci EIA.

Média projevila o kauzu velký zájem. Důvodem byla hlavně atraktivní SAZKA hala, v níž se má konat hokejové mistrovství světa v roce 2004. Díky tomuto příznivému naladění novinářů se však soustředil zájem i na ekologické problémy projektu a na názory dotčené veřejnosti.

4. Vývoj kauzy

projekt haly SazkaV květnu 2000 přidělil Kongres Mezinárodní hokejové federace (IIHF) pořadatelství MS 2003 České republice s podmínkou, že bude vybudována nová hokejová hala. TJ Bohemians Praha vypsala výběrové řízení na investora multifunkční haly v Praze - Hagiboru s uzávěrkou 31. června 2000. Na Hagiboru však vznikly problémy s pronájmem pozemků a zástupci sdružení Multiarena Praha, které mělo halu vybudovat, prohlásili, že nemohou garantovat její dokončení do zahájení Mistrovství světa v ledním hokeji 2003. Kongres IIHF nakonec schválil výměnu pořadatelství MS 2003 mezi Českou republikou a Finskem s tím, že do konce října 2001 musí Český svaz ledního hokeje předložit potřebné garance nebo IIHF vybere jiného pořadatele MS 2004.

Město Praha zatím začalo uvažovat i o jiných možných pozemcích pro výstavbu víceúčelové haly. Rada zastupitelstva hlavního města Prahy nabídla pozemky v Praze - Maninách.V červnu 2001 bylo kvůli chybějícímu souhlasu spoluvlastníků části pozemku přerušeno územní řízení pro lokalitu Praha - Hagibor. Radní Městské části Praha 9 požádali magistrát, aby prověřil možnost výstavby víceúčelové haly v areálu bývalé ČKD Elektrotechnika. Vládní komise nakonec dala přednost využití areálu bývalého ČKD v Praze 9 a udělila akciové společnost SAZKA souhlas s výstavbou víceúčelové haly pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 v této lokalitě. Představenstvo a.s. SAZKA pověřilo dceřinou společnost BESTSPORT, aby výstavbu haly připravila, řídila a koordinovala.

V listopadu 2001 bylo potvrzeno pořadatelství MS 2004 v České republice. V prosinci požádala a.s. BESTSPORT odbor územního rozhodování magistrátu hlavního města Prahy o udělení územního rozhodnutí pro projekt Zelený ostrov, zahrnující výstavbu nové víceúčelové haly, v lokalitě bývalé ČKD Lokomotivka. V únoru 2002 se v kulturním domě Gong v Praze 9 konalo dobrovolné veřejné slyšení, na kterém vysvětlil investor svůj záměr obyvatelům z okolí budoucího zábavního areálu. Organizačně se na přípravě této akce podílela nevládní organizace Zelený kruh.

V březnu se konalo povinné veřejné slyšení podle zákona EIA. V květnu zprovoznila Sazka internetovou stránku k projektu Zelený ostrov (www.halasazka.cz). Začátkem tohoto měsíce vydal pražský magistrát územní rozhodnutí pro tento víceúčelový areál, jeho platnost potvrdilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v červenci. Během léta pokročily demoliční a sanační práce v lokalitě bývalého ČKD. V polovině července 2002 byly dokončeny demolice zhruba 80 % budov a na skládky s odpovídajícím vybavením bylo odvezeno 60 % zeminy s různou úrovní kontaminace. Hala Sazka získala v tomto měsíci první a druhé stavební povolení od odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu Městské části Praha 9. V srpnu nabylo právní moci stavební povolení na zařízení staveniště, na přípravné práce, zemní práce, zakládání a infrastrukturu.

Vlastní stavba byla zahájena v září letošního roku. V říjnu 2002 má být položena základová deska, do konce března 2003 dokončena hrubá stavba a nejpozději v červnu 2003 vybudována ocelová střešní konstrukce. Dalších zhruba šest měsíců se ve víceúčelové hale, která bude patřit k nejmodernějším na světě, budou instalovat technologie a dokončovat interiéry. Do února 2004 by měly být hotovy dokončovací práce a zkušební provoz tak, aby nebyl světový hokejový šampionát ohrožen. Zahájení stavby se zdrželo asi o měsíc kvůli dvěma odvoláním proti územnímu rozhodnutí. Úředníci magistrátu, kteří odvolání posuzovali, se snažili záležitost vyřídit přednostně, aby ji mohli co nejdříve předat ministerstvu. Podle investora lze stavbu, původně plánovanou na 18 měsíců, dokončit i za 16 měsíců, pokud budou práce dobře koordinovány.

5. Poučení z kauzy

Veřejnost ocenila dobrý přístup k informacím o připravovaném projektu a do diskusí a připomínkového procesu se velmi aktivně zapojila. Návštěvnost na prvním (dobrovolném) veřejném slyšení byla kolem 300 lidí, na druhém (povinném) veřejném slyšení zhruba poloviční. O problematiku projevili velký zájem i novináři, kteří kontaktovali Zelený kruh ještě dlouho po veřejném slyšení. To přispělo také k širší mediální prezentaci problematiky účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, ke zvýšení zájmu o životní prostředí v souvislosti s rozvojem města, k propagaci činnosti občanských sdružení ve prospěch veřejnosti. Všechny tyto oblasti jsou běžně spíše na okraji zájmů médií.

V této kauze došlo ke zlepšení přístupu investora k jednání s veřejností oproti obvyklým postupům. Širokým informováním veřejnosti, vstřícným jednáním a poskytnutím prostoru pro připomínky sledoval sice investor především svůj záměr - zjistit včas postoje veřejnosti a předejít tak protestům, které by mohly později výstavbu pozdržet, takový přístup měl však pozitivní dopad na veřejnost. Veřejnost měla k dispozici obsáhlé informace o možných dopadech na životní prostředí a mohla se k nim různými cestami vyjádřit.

Negativem kauzy bylo, že veřejnosti byl předložen až hotový projekt, na kterém bylo možno kvůli časovému tlaku provádět už jen dílčí úpravy (Sazka zřejmě čekala se zveřejněním projektu až na přidělení pořadatelství hokejového mistrovství České republice a teprve potom požádala o územní rozhodnutí). Město již v dřívějších letech mělo připravit veřejné projednávání budoucího využití bývalého areálu ČKD a zjistit předem, zda obyvatelé stojí o zrovna tento druh využití (zábavní areál) nejvíce. Na druhou stranu z veřejných diskuzí vyplynulo, že vznik prostor pro sportovní a kulturní akce a zároveň obchodních ploch lidé z okolí přivítali a výhrady měli k dílčím záležitostech, o nichž jsme již mluvili.

6. Závěr, očekávaný vývoj

Kauza pomohla dostat do povědomí veřejnosti, že lidé mají právo vyjádřit se k tomu, jaké stavební aktivity se připravují v okolí jejich bydliště a mají právo na informace o takových projektech. Záležitost vzbudila značný zájem veřejnosti a lidé se do procesu aktivně zapojili. Je však třeba působit především na obce, aby podobné rozvojové záměry projednávaly s veřejností daleko dříve a shromažďovaly jejich názory ještě předtím, než bude znám konkrétní investor a prakticky rozhodnuto a způsobu využití. Lidé mají právo spolupodílet se na vytváření budoucí podoby prostředí, kde žijí, již na samém začátku rozhodovacích procesů. Tuto myšlenku je třeba propagovat i v médiích a seznamovat s ní veřejnost.

Lucie Peláková
Zelený kruh


ckd - 29. 9. 2004 - ckd darkmaster

znicili mi svet sazka arenou,ckd zije navzdy a ja ho pomstim,jiz brzy...

ODPOVĚDĚTProjekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz