Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Možnost vyslovit se k iniciativě EQUAL do 1. září ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Možnost vyslovit se k iniciativě EQUAL do 1. září

27. 8. 2003 - PRAHA [Evropská brána/MPSV]

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo 21. srpna vnější připomínkovací řízení k programovému dokumentu k iniciativě EQUAL. Ta je jedním z nejvhodnějších instrumentů a programů pro projekty neziskových organizací v oblasti rovnosti na trhu práce. Uzávěrka pro zasílání připomínek je stanovena na 1. září 2003. Připomínky je možné posílat na esf@mpsv.cz.

Zaměření Iniciativy Společenství EQUAL

Iniciativa Společenství EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech, a Sdělením Komise COM(2000)853, vymezujícím pravidla pro Iniciativu Společenství EQUAL, jako iniciativa týkající se mezinárodní spolupráce při prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.

Iniciativa Společenství EQUAL, která se realizuje v programovém období 2000-2006 na celém území jednotlivých zapojených států, vznikla v návaznosti na Iniciativy Společenství realizované v programovém období 1994-1999 ADAPT a EMPLOYMENT.

Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL je přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání.

Jde o iniciativu, která je součástí strategie zaměstnanosti EK a pro členské země EU je financována z ESF.

Akce a principy Iniciativy Společenství EQUAL

Iniciativa Společenství EQUAL je založena na principu podpory konkrétních projektů.

Samotné projekty mají 3 fáze - tzv. akce:

  • Akce 1 - sestavení rozvojových partnerství a navázání mezinárodní spolupráce (obvyklá doba trvání Akce 1 maximálně 6 měsíců),
  • Akce 2 - implementace konkrétního pracovního programu DP (tj. samotná realizace jednotlivých projektů trvající 2-3 roky)
  • Akce 3 - vytvoření národních a mezinárodních tematických sítí, šíření zkušeností a jejich využívání v národní politice.

Sdělením Komise COM(2000)853 je definována ještě tzv. Akce 4, která odpovídá technické asistenci nezbytné pro zajištění realizace Programu.

Mezi principy Iniciativy Společenství EQUAL patří kromě tématického přístupu (dle kterého musí být v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL vybrány v jednotlivých členských státech priority v souladu s vyhlášenými tématickými oblastmi EK), principu partnerství (dle kterého jsou jednotlivé projekty realizovány prostřednictvím tzv. rozvojových partnerství), mezinárodní spolupráce umožňující společně využívat zkušenosti a poznatky z různých států EU, resp. ostatních států zapojených do Iniciativy Společenství EQUAL a principu inovativnosti, také společné rozhodování a mainstreaming. Společné rozhodování znamená, že v rámci jednotlivých rozvojových partnerství musí mít možnost spolurozhodovat všechny zapojené partnerské organizace, včetně zástupců skupin nejvíce ohrožených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce. Mainstreaming jakožto další princip, na němž je Iniciativa Společenství EQUAL založena, má za cíl umožnit rozšíření výsledků Iniciativy Společenství EQUAL mezi tvůrce národních, resp. regionálních politik tak, aby nejlepší z nově vyvinutých nástrojů boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce mohly být využity při přípravě národních, resp. regionálních strategických dokumentů a rozvojových plánů (např. při přípravě národních akčních plánů zaměstnanosti) a následně při přípravě hlavních forem pomoci1 v následujícím programovém období strukturálních fondů.

Dvě kola Iniciativy Společenství EQUAL

Iniciativa Společenství EQUAL je realizována prostřednictvím dvou tzv. kol (dvou kol výzev k předkládání projektů), přičemž první kolo bylo ve státech EU zahájeno v roce 2001 a vyhlášení kola druhého je plánováno na rok 2004.

Česká republika vstoupila již do prvního kola, a to jako první kandidátská země roku 2001 prostřednictvím projektu Phare č. 2002/000-282.08.02 připraveného v rámci Národního programu Phare 2002. V rámci prvního kola se Česká republika přihlásila k 7 tematických prioritám, přičemž v současnosti probíhá implementace 10 projektů pod 6 prioritami.

Druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL vzhledem k jeho plánovanému zahájení v období po předpokládaném vstupu ČR do EU nebude již v ČR spolufinancováno prostředky programu Phare, nýbrž prostředky Evropského sociálního fondu. (Celkem bude na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR vynaloženo z ESF přibližně 32 milionů EUR). Pro zapojení do druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL byl MPSV v úzké spolupráci s partnerskými organizacemi a regiony zpracován Program Iniciativy Společenství EQUAL, který je samostatnou formou pomoci definovanou čl. 9 (e) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Řídícím orgánem pro druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL je odbor pro řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí.


Poznámky:

1) Hlavními formami pomoci se rozumí operační programy a jednotné programové dokumenty definované čl. 9(e)(i) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. V případě zkráceného programového období 2004-2006 jsou hlavními formami pomoci umožňujícími čerpání prostředků z ESF Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový dokument pro Cíl 3, resp. Společný regionální operační program.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz