Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Financování neziskového sektoru z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 a v roce 2004 ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Financování neziskového sektoru z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 a v roce 2004

1. 9. 2003 - PRAHA [Econnect]

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace zveřejnila dva materiály, z nichž jeden rozebírá financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002, druhý pak poskytuje ucelený přehled o možnostech získání prostředků z veřejných rozpočtů v roce budoucím. Následující článek přináší stručnou anotaci obou dokumentů.

Jak bylo - dotace v roce 2002

V roce 2002 mělo více než 55 tisíc nestátních neziskových organizací (55 718) možnost ucházet se o finanční prostředky pocházejících z veřejných rozpočtů. Většinu z nich tvoří občanská sdružení (87,4%), avšak významná část z nich nevyvíjí pravidelnou aktivní činnost. Zbytek NNO tvoří církevní právnické osoby (8,5%), nadační fondy (1,4%), obecně prospěšné společnosti (0,9%) a nadace (1,8%).

V souvislosti s reformou veřejné správy a vznikem krajských celků se situace pro poskytování dotací výrazně v letech 2001 a 2002 pozměnila. Analýza financování neziskového sektoru však nepokrývá celý soubor dotací pro NNO z veřejných rozpočtů. Nejsou v ní zahrnuty dotace poskytnuté ze zákona (církevní právnické osoby, dotace soukromým a církevním školám a další výdaje poskytované mandatorně) dotace na výzkum a vývoj a finanční příspěvky poskytované NNO z rozpočtu obcí, které nejsou obcemi pověřenými výkonem státní správy. Dále nezahrnuje dotace poskytnuté ústředními orgány státní správy jiným subjektům a finanční prostředky z veřejných zakázek.

Druhy finančních podpor v přehledu:
1. dotace poskytované 12 ústředními orgány státní správy
2. dotace, příspěvky a granty poskytované 14 kraji
3. dotace, příspěvky a granty poskytované 171 pověřenou obcí.

Obecně při srovnání s podobnými rozbory z let 1998-2000 můžeme pozorovat mírné navýšení objemu poskytnutých veřejných finančních prostředků (vybraná ministerstva poskytla v roce 1999 na projekty NNO 2.108.086 tis. Kč, v roce 2000 2.355.126 tis. Kč a v roce 2002 3.182.992 tis. Kč), od roku 2000 však klesá počet podpořených NNO (2.398 NNO v roce 2002 oproti 3.340 NNO v roce 2000).

Materiál dále ve formě tabulek a grafů analyzuje parametry nejrůznějšího charakteru (srovnání dotací z různých úrovní veřejných rozpočtů na úrovni obcí, krajů a ministerstev, srovnání dle organizací, atd.). Z nich je viditelný zajímavý údaj o poměrně nízkém podílu veřejných finančních prostředků, které jsou určeny do oblasti „Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj“ (3,08% na úrovni obcí, 3,33% na úrovni krajů a 1,99% na úrovni ministerstev).

Jak bude - dotace v roce 2004

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace současně s tímto materiálem zveřejnila i informace o poskytování dotací NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004. Kvalitně zpracovaný materiál poskytuje ucelený přehled o hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO – sumarizuje dotační programy jednotlivých ministerstev a krajů s ohledem na decentralizaci kompetencí i finančních prostředků státu. Zároveň obsahuje i základní údaje o grantových programech 71 nadací, které obdržely příspěvek z Nadačního investičního fondu v I. a II.etapě.Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je poradním orgánem vlády, který se zabývá problematikou neziskového sektoru. Plní základní úkoly:
1. iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory nestátních neziskových organizací (dále jen NNO),
2. koordinuje spolupráci mezi ústředními orgány státní správy a spolupracujícími kraji v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů,
3. analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie,
4. ve spolupráci s ministerstvy, NNO, dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, spolupracuje při vytváření a provozování veřejně přístupného informačního systému o NNO, zřízeného při informačním systému CEDR Ministerstva financí,
5. sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční fond.


Martin Sedláček

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Martin Sedláček

Autor je externím redaktorem Econnectu, pracuje jako konzultant v oblasti finančních zdrojů pro Společnost pro Studia člověka a Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR. Zabývá se financovaním neziskového sektoru v oblasti životního prostředí, sociálních projektů, zdravotnictví a kultury.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz