Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Nový občanský zákoník - jaké změny přináší pro neziskové organizace ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nový občanský zákoník - jaké změny přináší pro neziskové organizace

21. 10. 2003 - PRAHA [Neziskovky.cz]

Potřeba nového občanského zákoníku je nepochybná. O jeho podobě se v odborných kruzích diskutuje již řadu let. V posledních dvou letech nabývá jeho podoba konkrétní obrysy. Vláda svým usnesením č. 345 ze dne 18. dubna 2001 schválila věcný záměr občanského zákoníku a otevřela tak možnost pro přípravu paragrafovaného znění. Nový občanský zákoník se dotkne každého jednotlivého občana, a hovoříme-li o neziskových organizacích, i každé neziskové organizace. Proto je jeho příprava sledována se značnými obavami.

Obecně je nutno říci, že není správné do nové úpravy vkládat více nadějí, než může uspokojit. Na otázku Jaký má být budoucí občanský kodex odpovídá jeden z jeho "duchovních otců" prof. JUDr. Karel Eliáš: "Nový občanský zákoník nemá hrát roli encyklopedie, ale má plnit funkci kotvy" .

V novém zákoníku bude obsažena obecná úprava právnických osob, která bude použitelná subsidiárně pro všechny typy právnických osob. Nová úprava se vrací k tradičnímu rozdělení právnických osob v kontinentálním právu na právnické osoby korporativní a právnické osoby majetkové. S tímto členěním se setkáme ve všech právních řádech vyspělých zemí západní Evropy.

Naproti tomu zákoník nebude rozlišovat mezi právnickými osobami veřejnoprávními a soukromoprávními. Toto členění bylo předmětem řady diskuzí, aniž byly jednoznačně konstatovány rozlišující znaky. Druhou podstatnou změnou je, že bude zrušena zvláštní právní úprava obecně prospěšných společností (OPS). Zpracovatelé zákona vycházejí z toho, že pojetí OPS je od samého počátku chybné, neboť se nejedná o společnosti, ale o "ústav" – tedy právnickou osobu nadačního typu v jejím širokém pojetí.

Prosím čtenáře, kteří jsou spojeni s nějakou OPS, aby se po tomto konstatování nehroutili. Není možné, aby z konstatování toho, že něco (zde OPS) je v právním řádu neorganicky včleněno, byly vyvozeny důsledky vůči postiženému – OPS. Nepředpokládá se, že OPS budou rušeny nebo nějak transformovány nebo že jim bude jinak odpírána zákonná opora. Nový kodex ponechá dosud založené OPS nedotčeny s tím, že se až do svého zániku budou řídit stávajícím zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Nové OPS však již nebude možné zakládat. To neznamená, že nebude možné zakládat neziskové organizace pro poskytování obecně prospěšných služeb. Do právního řádu pravděpodobně bude zakotven jako typ nadační právnické osoby tzv. nadační ústav.

Nový občanský zákoník předpokládá zrušení stávajících zákonů o sdružování občanů a o nadacích a nadačních fondech. Právní úprava občanských sdružení bude přenesena do občanského zákoníku – pro jejich úpravu bude zvolen "spolek". V samostatné části občanského zákoníku bude i úprava nadačních subjektů – nadací, nadačních fondů a nadačních ústavů.

Velmi významný se jeví záměr zpracovatelů kodexu upravit veřejnou prospěšnost. Předpokládá se, že právnická osoba, která poskytuje obecné blaho v oblastech kodexem upravených, poskytuje veřejnosti obecně prospěšnou službu za předtím stanovených podmínek a za podmínek stejných pro všechny uživatele a jejíž zisk nemá být podle zakladatelského dokumentu použit k prospěchu jejích zakladatelů, členů nebo zaměstnanců, ale naopak musí být použit pro poskytování těch obecně prospěšných služeb, pro něž byla založena, má status obecné prospěšnosti. V případě pochybnosti se bude mít za to, že status obecné prospěšnosti právnické osobě nenáleží. Na návrh právnické osoby bude možné do veřejného rejstříku, kde je sama zapsána, zapsat i status její veřejné prospěšnosti. Zvláštní zákon by pak měl stanovit podrobnosti týkající se statusu veřejné prospěšnosti.

Právní úprava spolků je dle navrhované úpravy velmi podrobná. Právní úprava zřízení spolku zůstává téměř beze změny. Pokud jde o činnost, jednoznačně se stanoví, že základní činností spolku je činnost spolková jako uspokojování a ochrana zájmů členů spolku. Vedle této statutární činnosti bude spolkům dovoleno podnikat s tím, že podnikání bude doplňkovou činností. Kodex upravuje otázky členství ve spolku, strukturu orgánů spolku, dosti podrobně jejich pravomoci a povinnosti, likvidaci spolku. Kodex však poskytuje spolkům poměrně širokou možnost jednotlivé aspekty upravit odlišně od zákona.

Právní úprava nadací dosti kopíruje stávající úpravu. Mění se názvosloví, např. na místo „nadační jmění“ se užívá „nadační majetek“ popř. „nadační jistina“. Úprava nakládání s nadačním jměním je upravena méně podrobně než ve stávajícím zákoně ve znění novely č. 210/2002 Sb. Právě znění novely by bylo účelné do kodexu převzít. Zcela nová je možnost, aby nadace vlastním jménem provozovala podnik.

Kodex upravuje tzv. přidružený fond, tj. prostředky svěřené do správy nadaci, aniž vzniká nová právnická osoba. Spravující nadace vede přidružený fond odděleně od svého majetku.

Právní úprava tzv. nadačních ústavů je zatím ve fázi velmi "syrových představ", takže se o ní zmíníme v některém z dalších pojednání.

Zajisté budou kladeny dotazy, kdy bude nový kodex. Zde asi nezbývá než věštit. Můj osobní názor je, že ne dříve než v roce 2006. Neziskové organizace by se však měly o novou úpravu zajímat, neboť se jich dotkne nebývalou měrou. V Grantisu jsme připraveni přinášet aktuální informace tak, jak bude příprava nového kodexu pokračovat.

Text byl převzat z časopisu Grantis


JUDr. Lenka Deverová


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz