Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Tradice dárcovství v Křesťanství - 3. část ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Tradice dárcovství v Křesťanství - 3. část

6. 12. 2003 - PRAHA [Charities Aid Foundation / Econnect]

Křesťané se na své cestě za hledáním nových možností pomoci a dárcovství nezastavili. Kristovo učení a reflexe biblických a teologických témat nadále formuje účel a podstatu zájmu křesťanů o spravedlnost a rozvoj člověka. Jak bychom se tedy měli zapojit? Nejedná se pouze o dávání peněz, musíme být ochotni poskytnout svůj čas, naslouchat, učit se, brát se za správnou věc a modlit se. Darování je pro Křesťana záležitostí plného dávání sebe sama a uspokojení z toho, že tento dar může mnoho znamenat.

Křesťanská tradice dávání a služby je dlouhá a bohatá, a na to můžeme být pyšni. Události v dnešním světě však naléhavě volají po nových odpovědích, které nás zavedou zpět k biblické tradici velkorysého dárcovství a ujištění, že Evangelium je dobrou zprávou pro všechny. Ježíš to obsáhl svým životem i svým učením. Úkolem Křesťanů je, aby společně s ostatními uvedli tyto principy do praxe tak, aby utiskovaní byli osvobozeni, zajatci propuštěni a aby všichni lidé žili v harmonii. Toto je vize nového světa jež Bůh přislíbil, světa, kde spravedlnost nalezne domov.

Příběh Dobrého Samaritána nás dosud dojímá. Jsme si dobrými bližními a staráme se o jiné po praktické stránce i jinak. Jsme povoláni ke službě. Křesťanské dárcovství znamená milovat naše bližní bez ohledu na to kdo jsou a snažit se pomáhat seč můžeme. A stále toho tolik zbývá vykonat!

Podobenství dobrého Samaritána

A aj, jeden zákonník vstal, pokoušeje ho, a řka: Mistře, co čině, život věčný dědičně obdržím? A on řekl jemu: V zákoně co jest psáno? Kterak čteš? A on odpověděv, řekl: Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého. I řekl mu: Právě jsi odpověděl. To čiň, a živ budeš.

On pak chtěje se sám ospravedlniti, dí Ježíšovi: A kdo jest můj bližní. I odpověděv Ježíš, řekl: Člověk jeden šel z Jeruzaléma do Jericha, a upadl mezi lotry. Kteříš obloupivše jej a zranivše, odešli, odpolu živého nechavše. I přihodilo se, že kněz jeden šel touž cestou, a uzřev jej, pominul. Též i Levita, přišed až k tomu místu, a uzřev jej, pominul. Samaritán pak jeden, cestou se ubíraje, a uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest. A přistoupiv, uvázal rány jeho, naliv oleje a vína, a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody, a péči o něj měl. Druhého pak dne odjíti maje, vyňav dva peníze, dal hospodáři, a řekl jemu: Měj o něj péči a cožkoli nad to vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím tobě. Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry? A on řekl: Ten, kterýž prokázal milosrdenství nad ním. I řekl jemu Ježíš: Jdi, i ty učiň též. [Lukáš 10:25-37]

Pro Alliance Magazine of Charities Aid Foundation napsal Daalep Mukarji


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz