Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Zaplňování bílých míst ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Zaplňování bílých míst

11. 12. 2003 - PRAHA [Nadace VIA]

KNOWLEDGE FUND “BÍLÁ MÍSTA”

CÍLE GRANTOVÉHO PROGRAMU:
Posílit neziskový sektor zaplněním “bílých míst”, jež podmiňují jeho další rozvoj
Přispět ke změnám, které jsou klíčové pro činnost a posílení neziskového sektoru jako celku
Přispět k otevření témat, jimiž se neziskové organizace nezabývají, či zabývají jen v omezené míře

KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT:
Program je určen nestátním neziskovým organizacím (NNO), akademickým institucím či profesním organizacím a sdružením s neziskovým statutem, které mají prokazatelnou zkušenost v relevantní tematické oblasti.

HLAVNÍ OBLASTI PODPORY

Lze žádat o podporu projektů dotýkajících se následujících tematických oblastí či jejich kombinace:

A. Porozumění společenské roli, stavu a směřování neziskového sektoru
Projekty se mohou týkat široké škály témat, jež přispějí k hlubšímu porozumění a reflexi společenské role neziskových organizací, povahy jejich činnosti, stavu a směřování neziskového sektoru.
Projekty mohou např. otevřít otázky spojené se skladbou a vnitřní strukturou neziskového sektoru, zdroji legitimity neziskových organizací, etikou jejich činnosti, rolí NNO jako iniciátorů a nositelů změn ve společnosti, s procesy síťování a asociování NNO, reprezentací zájmů NNO, odchodem zahraničních dárců z ČR a jeho dopady na NNO, vztahy s veřejností, samosprávou a státní správou, atp.

B. Porozumění ekonomickému přínosu činnosti neziskových organizací
Vedle kvalitativních neekonomických přínosů má činnost neziskových organizací nezpochybnitelné a zároveň kvantifikovatelné ekonomické přínosy. Proto hledáme projekty, které přispějí k porozumění, zmapování a analýze právě těchto ekonomických přínosů.

C. Výchova k filantropii a dobrovolnictví
Činnost a budoucnost neziskových organizací závisí do značné míry na tom, jestli se filantropie a dobrovolnictví stanou opět běžnou součástí života lidí v Čechách a na Moravě. Projekty by měly přispět k prosazení myšlenek filantropie a dobrovolnictví do systému vzdělávání v České republice, a to ve světle odlišných rolí, které ve společnosti hrají NNO a veřejná správa, a/nebo ve světle obecných mravních a lidských hodnot.

D. Posílení vztahu mezi neziskovými organizacemi, kraji a obcemi
Kraje, obce či jejich sdružení sehrávají důležitou roli při vytváření podmínek pro místní a regionální rozvoj, např. při tvorbě rozvojových dokumentů kraje, vytváření informačního / servisního zázemí pro činnost NNO či s výhledem na možnost čerpání zdrojů Evropské unie. Partnerství s neziskovými organizacemi je potenciálem, který dosud není zcela využíván. Projekty by měly přispět ke zmapování, zkvalitnění a rozšíření oboustranně výhodné spolupráce mezi kraji, obcemi či jejich sdruženími a NNO.

E. Zlepšení přístupu ke kvalitnímu účetnímu, daňovému a právnímu poradenství pro NNO
Neziskové organizace musí věnovat pozornost transparentnosti své činnosti. Daňové, účetní a právní poradenství doposud není NNO běžně využíváno. K této situaci přispívají jak NNO, které z nejrůznějších důvodů nevyhledávají odborné poradenství, tak i nedostatek expertů, kteří vnímají NNO jako své potenciální klienty. Projekty by měly přispět ke změně tohoto stavu.

Při naplňování cílů tohoto grantového programu nepředjímáme žádnou specifickou formu práce. Předkládané projekty tedy mohou být realizovány celou škálou postupů – např. formou diskusí, analýz a expertní práce, vydáním publikace, vzděláváním, zpracováním a šířením případových studií, zpracováním metodik, veřejných kampaní, pilotních projektů a jiných.

VÝŠE GRANTU A DOBA ČERPÁNÍ
maximální výše grantu na jeden projekt je 600.000,- Kč, předpokládáme, že bude uděleno 4 až 10 grantů; doba realizace projektu je maximálně 14 měsíců, přičemž grant je nutno vyúčtovat nejpozději do 30. 6. 2005.

Z PROGRAMU NELZE PODPOŘIT:

 • nákup vybavení a majetku
 • běžnou programovou činnost, např. standardní kurzy
 • mzdy zaměstnanců, kteří se přímo nepodílejí na realizaci projektu

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

A.Cíl projektu a prostředky k jeho dosažení

 • jasně formulované téma projektu, cíl projektu a prostředky k dosažení cíle;
 • soulad projektu se zaměřením programu Knowledge Fund;
 • význam a přínos pro neziskový sektor a občanské aktivity; velikost a charakter cílové skupiny, která bude mít z výsledků projektu prospěch;
 • udržitelnost výsledků projektu;

B.Kvalita projektu a jeho zpracování

 • srozumitelnost, přehlednost, výstižnost projektu, včetně vhodnosti zvoleného postupu a hodnotitelnosti přínosu;
 • logické zdůvodnění cíle projektu, prostředků zvolených k jeho dosažení a jasné definování výstupů;
 • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem;
 • přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu;
 • v případě, že celkové náklady na projekt přesahují výši žádané částky, potvrzení o zajištění dalších zdrojů financování;

C.Předpoklady pro úspěšnou realizaci

 • dosavadní zkušenosti a hospodaření organizace;
 • odborné předpoklady řešitelů.

Konzultace k projektům lze v případě potřeby poskytnout telefonicky na telefonním čísle 233 113 370 nebo osobně po předchozí dohodě v sídle Nadace VIA, Jelení 200/3, 118 00 Praha 1. Obracejte se na Janu Zahradníčkovou (jana.zahradnickova@nadacevia.cz) nebo na Hanu Pernicovou (hana.pernicova@nadacevia.cz).


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz