Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Podpora příznivého legislativního a fiskálního prostředí pro NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Podpora příznivého legislativního a fiskálního prostředí pro NNO

11. 12. 2003 - PRAHA [Nadace VIA]

PODPORA PŘÍZNIVÉHO LEGISLATIVNÍHO A FISKÁLNÍHO PROSTŘEDÍ PRO NNO

Cíl programu:
Cílem programu je zajistit, aby NNO byly schopny koordinovaně, včas a efektivně vyvíjet aktivity, které mohou přispět k vytvoření příznivého právního a fiskálního prostředí pro činnost neziskových organizací a rozvoj občanské společnosti. Důraz je kladen především na zvýšení kapacity neziskových organizací spolupracovat na průřezových tématech, která se dotýkají různých oblastí činnosti NNO.

Kdo může žádat o grant:
Program je určen nestátním neziskovým organizacím či jejich uskupením, akademickým institucím či profesním organizacím a sdružením s neziskovým statutem, které mají prokazatelnou zkušenost s výše zmíněnými aktivitami.

Účel podpory:
Lze žádat o podporu práce na následujících tématech či na kombinaci více z uvedených témat:

 • legislativa zásadně ovlivňující právní rámec pro fungování NNO a jejich činnost (např. Občanský zákoník, konkrétně pasáže týkající se činnosti občanských sdružení a obecně prospěšných společností – v tomto případě je podmínkou zajištění diskuse uvnitř neziskového sektoru a navázání spolupráce se zpracovateli)
 • problematika veřejné prospěšnosti
 • problematika daňových zvýhodnění pro NNO
 • zhodnocení účinnosti a návrhy změn u stávajících právních předpisů souvisejících s neziskovým sektorem
 • síťování a/nebo koordinace aktivit NNO činných v oblasti legislativní a fiskální
 • jiná legislativní a/nebo fiskální témata průřezového charakteru – tj. taková, která se dotýkají více oborů činnosti neziskového sektoru nebo obecně prostředí podmiňujícího demokracii a rozvoj občanské společnosti (např. účast NNO a veřejnosti v rozhodovacích / plánovacích procesech, zajištění adekvátního přístupu k informacím, monitoring vznikající legislativy včetně věcných záměrů atp.). Tato témata musejí odpovídat cílům programu a je nutno co nejpřesněji je specifikovat.)

Podporu lze žádat především na následující:

 • tvorba a/nebo připomínkování legislativních návrhů
 • vytváření studií, shromažďování podkladů či vytváření informačních materiálů souvisejících s legislativou
 • diskusní procesy uvnitř neziskového sektoru vztahující se k naplnění cílů tohoto programu
 • monitoring a/nebo sběr a šíření informací souvisejících s legislativou pro NS a občanskou společnost
 • koordinace a/nebo síťování aktivit NNO v oblasti legislativy
 • spolupráce s institucemi/orgány, které se na přípravách legislativních norem podílejí či jsou přímo pověřeny jejich zpracováním
 • osvětové kampaně či jiné aktivity související s prosazováním legislativy
 • jiné způsoby práce jsou též možné, ale je nutno co nejpřesněji je specifikovat

Výše podpory:
Suma, o kterou lze žádat, se odvíjí od volby tématu / kombinace témat a zvoleného způsobu práce. Na grantové kolo je k dispozici celkem 2 000 000,- Kč. Nadace VIA předpokládá, že bude uděleno ne méně než 3 granty a ne více než 10 grantů.

Grant je možno čerpat na mzdové náklady, expertní práce a jiné přímé náklady související s programovými aktivitami. Na ostatní, nepřímé náklady (např. telefony, nájem, energie) lze žádat prostřednictvím položky „příspěvek na režii“, a to maximálně do výše 15 % z celkové výše požadovaného grantu. (Položku „příspěvek na režii“ není nutno v rozpočtu blíže specifikovat.) Prostředky nelze čerpat na nákup vybavení a majetku.

Doba čerpání:
Granty bude možno čerpat v období od 1. března 2004 do 31. dubna 2005.

Kritéria pro hodnocení:

 • Jaký je význam a přínos dané aktivity pro neziskový sektor a občanské iniciativy?
 • Jaký je charakter a velikost cílové skupiny, která bude mít z projektu prospěch? Jaký je charakter a velikost cílové skupiny, na niž bude mít projekt dopad či kterou ovlivní?
 • Do jaké míry jsou navrhované cíle, k nim směřující kroky, plánované výstupy a rozpočet zřetelné, realistické a přiměřené?
 • Je pro pojednání daného tématu zvolen vhodný přístup?
 • Je zdůvodněna/ doložena vhodnost navrhovaných legislativních řešení a/nebo postupů? Zakládají se navrhovaná řešení a postupy na širším konsensu více subjektů a/nebo počítá se s jejich prodiskutováním a připomínkováním na širší platformě?
 • Počítá projekt se spoluprací / provázaností s dalšími partnery / subjekty?
 • Je projekt hodnotitelný? (tj. je navržen způsob evaluace, který umožní vyhodnotit přínos projektu bez ohledu na vnější faktory – např. harmonogram schvalování zákonů v PSP – jež nemůže žadatel ovlivnit?)
 • Jaké jsou zkušenosti, dosavadní úspěchy a/nebo kvalifikovanost žadatele?
 • Je jasně formulováno, jaké výsledky může projekt přinést do ukončení podpory z prostředků CEE Trustu? Je u dlouhodobých aktivit, které překročí časový rámec financování, žadatel schopen zajistit budoucí využití výstupů projektu, žádoucí pokračování aktivit a/nebo udržitelnost výsledků?

Vítány jsou především projekty, které budou dlouhodobě udržitelné, přinesou trvalé výsledky a/nebo dlouhodobě posílí kapacitu NNO spolupracovat v oblasti právní a fiskální, a dále pak projekty podávané společně více organizacemi a obsahující prvek trvalé spolupráce či partnerství.

Kontakt: Nadace VIA, Hana Pernicová, Jelení 200/3, 118 00 Praha 1,
tel.: 233113370, fax: 233113380,
e-mail: hana.pernicova@nadacevia.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz