Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Metody provádění on-line plateb v České republice ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Metody provádění on-line plateb v České republice

11. 1. 2005 - PRAHA [Econnect]

Rozvoj neziskového sektoru je úzce spjatý s příjmem, které jednotlivé české NNO získávají prostřednictvím fundraisingu. Současná situace v České republice nutí NNO rozšiřovat a diverzifikovat zdroje svých příjmů a jednou z možností je právě fundraising prostřednictvím on-line médií. Tento text je přehledem způsobů on-line plateb využívaných v České republice a je součástí internetové publikace Manuál pro on-line fundraising v rámci projektu Dlouhodobá strategie Multikulturního centra Praha.

Nejprve si pojďme říci, čeho chceme pomocí on-line plateb dosáhnout a jaká jsou kriteria výběru jedné či vhodné kombinace platebních metod.

Ideální stav: Kterýkoliv uživatel, sedící před počítačem připojeným k internetu, může v kterémkoliv okamžiku pohodlně a bezpečně pomocí jednoduchých nástrojů přímo na stránce poukázat určitou sumu peněz na účet provozovatele stránek, ať už za účelem nákupu nějaké služby, zboží či poskytnutí daru.

Obecné problémy, s nimiž se všechny platební metody potýkají, jsou následující:

 • ověřování v reálném čase
 • ověření totožnosti uživatele i provozovatele související s anonymním charakterem internetu
 • vlastní transport peněz od uživatele k obchodníkovi a transport zboží

Při ověřování v reálném čase jde o to, že v případě nákupu zboží či služeb chce obvykle uživatel dostat zboží rychle, ideálně okamžitě. Toto je většinou i v zájmu prodávajícího. Z toho to hlediska jsou tedy nejlepší takové metody, které již v okamžiku, kdy uživatel vyjádří svou vůli uvolnit určitou sumu peněz, jsou schopné provozovateli systému sdělit, že může s touto sumou peněz počítat jako se svým příjmem. Ten může na základě toho odeslat zboží, poskytnout přístup ke službě či začít disponovat s poskytnutým darem a v neposlední řadě také například vydat daňový doklad. Provozovatel se podle míry rizika může rozhodnout, zda tak učiní rovnou, či se pokusí ověřit platbu jinými metodami, nebo platbu nepřijme.

Ověření totožnosti uživatele i provozovatele souvisí s anonymním charakterem internetu. Provozovatel potřebuje vědět, že uživatel, který zasílá určitou finanční částku, je skutečně oprávněn s ní nakládat. Provozovatel má samozřejmě zájem zamezit jakémukoliv zneužití. Uživatel zase potřebuje vědět, že provozovatel je skutečně tím, za koho se vydává. O tomto tématu blíže pojednává kapitola o bezpečnosti.

Metody placení on-line v České republice

Podle způsobu platby lze metody rozdělit na:

 • přímé pomocí platebních karet vydávaných k bankovním účtům
 • platby bezhotovostním převodem pomocí on-line bankingu
 • platby pomocí GSM bankingu
 • platby v rámci proprietálního systému plateb či mikroplateb
 • platby využívající jiné předplacené služby
 • klasické platební nástroje

Podívejme se na jednotlivé možnosti:

Přímé pomocí platebních karet vydávaných k bankovním účtům

Tato metoda je zdaleka nejpopulárnější v západních zemích. Je pro uživatele velmi jednoduchá a univerzálnost jejího použití závisí na tom, jak je používání platebních karet v dané zemi rozšířeno. Zároveň je však tato metoda bohužel jednou z nejméně bezpečných, především z hlediska provozovatelů (obchodníků) a bank. To vysvětluje liknavost českých bank, se kterou přistupují k otázce zavádění této metody v českém prostředí. O bezpečnostních rizicích je možné se dočíst v následující kapitole o bezpečnosti.

Fungování metody z hlediska uživatele:

Při placení uživatel vloží základních údaje o své kartě – jméno a příjmení, číslo karty, datum expirace, bezpečnostní kód (CVC) a typ karty do webového formuláře zobrazeného na stránkách internetového obchodu. Okamžitě je informován o tom, zda byla jeho platba akceptována a částka je blokována na jeho účtu. Přenos dat probíhá zabezpečeně prostřednictvím SSL protokolu.
Pro placení lze obvykle použít běžně vydávané typy karet Master Card, Visa a jiné. Některé české banky ovšem karty před platbami na internetu chrání a je nutné je nejprve o povolení plateb požádat. Pro platbu na internetu jsou obzvláště vhodné speciální internetové karty, které většina bank nyní začala vydávat. Tyto karty fyzicky neexistují, je to pouze soubor údajů, které lze z běžné karty vyčíst (číslo karty, datum expirace atd.). Výhodou této karty je, že její vydání i případné zablokování je rychlejší a levnější a běžně se u ní nastavují nižší limity.

Fungování metody z hlediska provozovatele systému:

Provozovatel musí nejprve získat přístup k nějaké autorizační on-line bráně. Ta provádí následující:

 • přijme údaje o platební kartě
 • ověří jejich správnost
 • kontaktuje banku vydavatele platebních karet, prostřednictvím její brány zjistí zůstatek na účtu a provede zablokování příslušné částky
 • kontaktuje banku provozovatele a zadá příkaz k zúčtování transakce
 • dodá údaje provozovateli o tom, zda všechny předchozí kroky proběhly správně

Jedinou autorizační bránou v České republice je v současné době autorizační centrum MUZO Komerční Banky.

Základním kamenem úrazu je fakt, že při platbě pomocí platební karty (ať již on-line či jinak) platí jakási presumpce neviny zákazníka. Ten má právo podat na jakoukoliv transakci reklamaci a jeho banka pak musí ve spolupráci s provozovatelem a jeho bankou dokázat, že zákazník skutečně dal souhlas k provedení transakce. Pokud se to nepodaří, ztrátu hradí dle okolností buď zúčastněná banka, nebo obchodník (peníze nebudou připsány na jeho účet). Provoz takového systému je možný pouze za předpokladu, že objem transakcí je velký v porovnání s objemem problematických obchodů a případů zneužití. V západním světě, kde byly platební karty používány podstatně déle před příchodem internetu, je tato podmínka splněna. V České republice tomu bohužel zatím tak není. V současné době žádná z českých bank neumožňuje otevření účtu pro zúčtování platebních transakcí. U existujících účtu si účtuje poměrně vysoká procenta.

Určitou podskupinou jsou zde platby pomocí různých jiných karet používaných v České republice. V současné době jsou to například platby poměrně rozšířenou CCS kartou.
Pro umožnění plateb CCS kartou, kterou vydává CCS Česká společnost pro platební karty, a.s., je nutné, aby s touto společností provozovatel uzavřel dohodu a použil na svých stránkách její on-line autorizační bránu. Transakce je uživateli účtována inkasem z účtu, k němuž byla CCS karta vydána a provozovateli jsou peníze připisovány jednou za 14 dní.

Platby bezhotovostním převodem pomocí on-line bankingu

Většina velkých bank nabízí přístup k účtu a jeho administraci on-line. Většinou v rámci toho umožňuje zadání platebního příkazu pro převod peněz z tohoto účtu na jiný účet, ať již v rámci jedné banky, či kamkoliv jinam. Toho lze velmi dobře využít jako prostředku k on-line platbám. NetBanka, eBanka a ČSOB home banking všechny nabízejí možnost zobrazit formulář s předem vyplněnými údaji o platbě (částku, měnu, cílový účet). Klient jen formulář autorizuje pomocí jím používaných prostředků (mobil, el. klíč atd.) a vlastně de facto zadá platební příkaz. eBanka dá navíc po úspěšném přijetí platebního příkazu tuto skutečnost vědět provozovateli systému.

Velkou výhodou je zde to, že se téměř není třeba starat o bezpečnost, autorizaci klienta apod. Za to odpovídá provozovatel internet banking aplikace, tedy banka. Nevýhodou je, že různé internet bankingy se chovají různě a nejsou mezi uživateli ještě běžně rozšířené.

Platby pomocí GSM bankingu

Tato metoda placení je méně pohodlnou variací předchozí metody. Méně pohodlnou proto, že namísto předem vyplněného formuláře je na stránce pouze sled instrukcí, jak zadat platební příkaz na daný účet pomocí mobilního telefonu. Uživatel musí mít aktivovanou službu GSM banking na svém mobilním telefonu.
Provozovatel se, stejně jako v předchozím případě s vyjímkou eBanky, nedozví, zda k transakci skutečně došlo, dokud peníze nedorazí na jeho účet.

Platby v rámci proprietálního systému plateb či mikroplateb

V Čechách se o prosazení systému mikroplateb pokoušely tři projekty - DirectPay firmy Computer MCL, Monetka firmy Computer Press a I Like Q firmy Villusion. Všechny skončily v souvislosti s novým zákonem o platebním styku, který jim přikázal povinnost vyjednat si výjimku u ČNB na začátku roku 2003. Principem všech byly virtuální účty, na něž se reálné peníze vkládaly a vybíraly pomocí jednoho účtu v bance provozovatele mikroplatebního systému. Aby uživatel mohl platit pomocí mikroplateb, musel nejprve na tento účet vložit nějaký obnos, ten se připsal na jeho virtuální účet v rámci systému a pak již mohl libovolně převádět limitované obnosy na virtuální účty ostatních účastníků téhož systému. Výběr peněz probíhá formou bezhotovostního převodu z účtu provozovatele celého systému na účet uživatele na základě jeho žádosti.

V době psaní tohoto textu se na českém internetu rozjíždí nový další mikroplatební systém pod názvem i-plus, který má fungovat na základě předplacených karet, které bude možné zakoupit za 400 korun v trafice, či u benzínových pump. Po setření se objeví kód, kterým podobně jako v případě předplacených karet u mobilních telefonů dobije svůj účet. Maximální výše prostředků na účtu bude omezena na 4500 korun. Největší jednorázová (mikro)platba má činit 400 korun. Prostřednictvím účtu lze pouze platit a nelze převádět prostředky z účtu na účet, ani je z mikroplatebního systému vybírat. Poplatky z hlediska poskytovatele by se podle dostupných informací by měly blížit poplatkům za Premium SMS, tedy asi 60:40 ve prospěch poskytovatele služby nebo obsahu.

Platby využívající již zavedených systému jiných placených služeb

Další skupinou on-line plateb jsou metody, vyžívající již fungujících systémů poukazování peněz primárně určených k jiným účelům. Všichni platíme účty za elektřinu, vodu, telefon, odvoz odpadků, televizi a rádio. Na průkopnický projekt československé státní televize v osmdesátých letech s on-line příspěvky na pořad Příběhy Svatopluka Kuřátka pomocí účtů za elektřinu navázala moderní doba s nápadem využít mobilních i běžných telefonů k internetovým platbám.

M-Platba

M-platba je velmi jednoduchá služba dostupná zákazníkům T-Mobile, a to jak tarifním, tak předplatitelům. Platby, které provede uživatel pomocí M-Platby, se jednoduše strhnou z telefonního účtu. Uživatel platby potvrzuje na portálu t-zones, kde musí mít zaveden účet který se váže k jeho mobilnímu telefonu, resp. SIM kartě. Maximální výše jedné transakce je 350 Kč. O úspěšném provedení transakce je uživatel informován přímo na stánkách T-Zones bezprostředně po potvrzení platby a dále také pomocí SMS.

Poskytovatel musí mít uzavřen smluvní vztah s T-Mobile. Systém v reálném čase ověří, zda platba skutečně proběhla a dá tuto skutečnost vědět provozovateli. Konkrétní finanční podmínky nejsou na stránkách T-Mobile zveřejněny a závisí na dohodě s obchodním oddělením.

Premium Rate SMS

Jedná se o metodu, při které uživatel odešle pomocí svého mobilního telefonu SMS zprávu, která je mu účtována speciálním tarifem, obvykle v rozmezí od 3,- Kč do 30,- Kč. Zpráva se odesílá na číslo ve tvaru 900 XX YY KEYWORD, kde YY určuje cenu za SMS. Číslo je stejné pro všechny operátory. Provozovatel sice získává provizi z každé odeslané SMS provizi, ovšem technická realizace je poměrně náročná a neobejde se bez pomoci specializované firmy.

Metoda není určena pro platby za zboží či služby a není ani příliš vhodná pro dárcovství, neboť provozní náklady jsou příliš vysoké. Primárně je využívána spíše pro zavedení interaktivních prvků do různých zábavných pořadů a akcí, speciální tarifikace slouží především k uhrazení nákladů vynaložených na realizaci. Provozovatel musí být také schválen všemi třemi operátory.

Dárcovská SMS (DMS Donors Message Service)

Dárcovská SMS je variací na Premium Rate SMS vytvořenou speciálně pro účely dárcovství. Je společným projektem Fóra dárců - organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí.
Číslo je společné pro všechny operátory a všechny organizace. Jednotlivé projekty se rozlišují podle obsahu SMS. Také cena je fixní - k tarifní ceně za SMS je připočtena částka ve výši 30,- Kč + DPH, projekt obdrží 27,- Kč. Každá nezisková organizace, která má zájem se zapojit do projektu DMS a získávat finanční prostředky přes SMS se musí zaregistrovat. Je jí přidělen kód projektu a zároveň má možnost zadat děkovný text do potvrzující SMS, která každému dárci přijde zpět. Více informací o projektu lze získat na www stránkách http://www.darcovskasms.cz/.

Problémem u této služby je jednak DPH, kterou dárce musí odvést, a také poměrně přísná pravidla pro registraci do systému, včetně požadavku na povolení veřejné sbírky formou pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky.

Klasické platební metody

To jsou takové, kdy on-line dáte k dispozici pouze údaje o vašem bankovním spojení a zájemce o nákup zboží či převod peněz provede úhradu některým z klasických způsobů – složení hotovosti ve prospěch účtu, bezhotovostní převod, platba na poště při dobírce.

Platební metody používané v zahraničí

Jak jsme již uvedli, v zahraničí je běžné používání kreditních karet. Příjemce peněz musí mít smlouvu na patřičnou bankovní službu. V České republice se banky takovýmto službám vyhýbají, zejména kvůli rizikovosti. V budoucnu se dá očekávat, že i tyto služby budou u nás dostupné, mimo jiné díky našemu začlenění do EU.
Dále se podíváme na jeden zahraniční systém internetové peněženky.

Moneybookers

Zajímavostí tohoto britského systému internetové peněženky je to, že jej lze využít i v Čechách – má účet v Živnostenské bance. Systém funguje následovně:

 • na stránkách www.moneybookers.com se zaregistrujete a tím vytvoříte prázdnou internetovou peněženku
 • peněženku naplníte pomocí převodu peněz na účet v Živnostenské bance se správným variabilním symbolem, nebo pomocí kreditní karty (to ovšem vyžaduje další ověření)
 • nyní můžete v rámci systému převádět peníze do výše vašeho zůstatku na účty jiných uživatelů systému v reálném čase
 • pokud chcete založit svůj webový obchod, jedná se v podstatě o převod mezi účty v rámci systému – pomocí návodu, který najdete na stránkách systému pouze jednoduše zabudujete ikonu pro placení do vašeho webu
 • můžete zadat příkaz k vybrání peněz – bude provedeno bezhotovostně převodem z účtu v Živnostenské bance na váš účet

Určitým omezením může být, že množství peněz na vašem účtu nesmí přesáhnout cca 50 000 Kč. Více informací lze nalézt na www.moneybookers.com.

Závěr:

Výběr platebních metod, které online nabídnete, bude záviset na několika kritériích. V prvé řadě záleží, zda chcete prodávat zboží, nabízet online služby či pouze přijímat finanční dary. Vhodnost použití jednotlivých metod popisuje stručně následující tabulka:

Způsob platby Výhody Nevýhody Použití
Platební kartyRealtime zpracování
V EU a USA nejběžnější
Určitá míra rizika
Nesnadné získání smlouvy
Náklady v řádu tisíců
Všeobecné použití
Prodej zboží
Prodej online služeb
Příjem darů
On-line bankingMinimální náklady
Lze obdržet zprávu o přijetí transkace
Nepříliš rozšířené
U některých je nutné mít účet ve stejné bance
Prodej online služeb (eBanka)
Prodej zboží (eBanka)
GSM bankingMinimální náklady na zavedení Nepříliš používánoPříjem darů
MikroplatbyMinimální náklady na zavedení V Čechách pozastavenyProdej online služeb
Příjem darů
Premium Rate SMSJednoduché použitíVelké náklady na zavedení, malé provize Prodej online služeb
M-PlatbaJednoduché použití Omezeno na T-Mobile (nutné mít smluvní vztah) Prodej online služeb
Příjem darů
DMS Pro uživatele nejjednodušší Poměrně striktní pravidla pro přijetí do systému (povolení k pořádání sbírky)Příjem darů
Klasické Zažité metody Neprobíhají v reálném čase Příjem darů, prodej zboží na dobírku

Pokud chcete na svém webu například prodávat výrobky tělesně postižených a zároveň pořádat sbírku na stavbu výtahu můžete uvažovat následovně:

 • očekávaný objem přijatých peněz bude poměrně malý, tudíž se vyhnete metodám s velkými zřizovacími náklady, což jsou Premium Rate SMS a s největší pravděpodobností i platby kreditní kartou. Uvažovat lze o přijímání CCS karet.
 • chcete minimalizovat množství peněz, které je třeba vynaložit na vlastní provoz systému (provize poskytovateli). Pravděpodobně tedy nevyužijete M-Platbu, ani plánovaný systém I-Plus, který navíc umožňuje pouze prodej zboží.
 • chcete minimalizovat riziko spojené s odesíláním výrobků, pokud nemáte jistotu, že návštěvník zaplatil či zaplatí. To vylučuje pro účely prodeje výrobků on-line a GSM banking kromě eBanky.
Po této analýze jsme dospěli k následujícímu modelovému řešení: Pro prodej výrobků zvolíme 2 metody platby – eBanku a zaslání zboží na dobírku. V eBance je nutné mít otevřený účet a je nutné se u ní zaregistrovat jako uživatel platebního modulu. Pro přijímání finančních příspěvků implementujeme do stránek všechny dostupné on-line bankingy včetně eBanky, GSM banking. Pokud má projekt šanci splnit kritéria pro zapojení do projeku DMS, nabídneme na stránkách i tuto metodu. Vzhledem k tomu, že elektronická peněženka Moneybrookers je k dispozici i v Čechách, je možné nabídnout i tuto formu placení, ačkoliv není mezi českými uživateli internetu příliš rozšířená.

Vlastní implementace do stránek je poměrně jednoduchá. U většiny výše uvedených metod se vlastně jedná pouze o zveřejnění informací o způsobu platebního styku, případně návodů pro konkrétní aplikaci. Vyjímku tvoří eBanka, kde je třeba postupovat podle návodu, který získáte při aktivaci služby u eBanky.

Aktuální informace o platebních metodách a možnostech využití lze nalézt na serveru www.metody.platba.cz. Provozovatelé tohoto serveru zde také nabízejí on-line aplikaci primárně zaměřenou na webové obchody, která sdružuje vybrané platební metody do přehledného balíčku, který se implementuje do stránek snadněji než jednotlivé služby, má zajištěnu bezpečnou komunikaci a v neposlední řadě umožňuje evidenci a do jisté míry i sledování jednotlivých transakcí. Verze s neomezeným množstvím transakcí stojí 880 Kč měsíčně. Využití této služby bude záviset na tom, do jaké míry jste si schopni příslušné technické řešení implementovat sami, zda využijete sledování transakcí a evidenci zákazníků apod. Více informací lze získat na www.platba.cz.


Marek Tichý

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

1. 7. 2009

Projekt podporuje


Evropské společenství
Tyto stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Dlouhodobá strategie MKC Praha", který je podpořen z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz