Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Závěry a doporučení II. konference o udržitelném rozvoji v ČR ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Závěry a doporučení II. konference o udržitelném rozvoji v ČR

25. 1. 2005 - PRAHA [Zpravodaj pro místní agendy 21 ČEU]

V Liberci se 14. a 15. října 2004 konal II. ročník konference o udržitelném rozvoji v ČR. Konferenci pořádal resort rozvoje Libereckého kraje pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR, ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN (UNDP OSN), Národní sítí Zdravých měst a Českou asociací pro udržitelný rozvoj ČR.

Konference byla určena odborníkům i veřejnosti a nabídla široké spektrum témat, která souvisí s udržitelným rozvojem v ČR, jako např: občanská společnost a její stav v ČR, představení UNDP (Programu Spojených národů pro rozvoj), strategické a územní plánování a udržitelný rozvoj, informace o Národní strategii udržitelného rozvoje ČR, představení místní Agendy 21 a řadu dalších. Na konferenci přijelo více než sto účastníků z řad zástupců obecních samospráv, nevládních organizací, odborných kruhů, podnikatelských subjektů a škol.

Hlavním cílem bylo kromě přiblížení odborných pojmů udržitelného rozvoje i započetí popularizace udržitelného rozvoje, a to jak na doprovodných diskusních fórech, tak pomocí grafického ztvárňování udržitelného rozvoje a medializace.

Na samém závěru byly přítomnými odhlasovány Závěry a doporučení z konference, které mají přispět k dalším krokům v implementaci principů udržitelného rozvoje v každodenní praxi. Přijatá doporučení budou přes členy Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Národní síť Zdravých měst a poslance Libereckého kraje předána Vládě ČR a Parlamentu České republiky.

==============================
Závěry a doporučení
Účastníci konference doporučují:

1) na celostátní úrovni:

a) posílit pozice všech procesů pro udržitelný rozvoj, posílit pozice všech orgánů a institucí pro udržitelný rozvoj a zajistit jejich co nejúčinnější fungování;
b) podporovat Fórum pro udržitelný rozvoj při RVUR jako jeden z nástrojů rozvoje občanské společnosti v České republice;
c) dopracovat a přijmout Strategii udržitelného rozvoje ČR jako zastřešující dokument pro strategické dokumenty na národní, regionální i obecní úrovni;
d) zvýšit podporu zavádění místních Agend 21 jak na úrovni obecních tak krajských samospráv v ČR;
e) vypracovat republikové zásady pro posuzování strategií, koncepcí, projektů a závažných rozvojových rozhodnutí samospráv z hlediska zachování rovnováhy udržitelného rozvoje;
f) podpořit vzdělávání, osvětu, popularizaci a medializaci nejen udržitelného rozvoje, ale i zdravého životního stylu;
g) vytvořit podmínky pro zavedení ekologické daňové reformy a využívání ekologické daně;
h) nejen odborně, ale i finančně podporovat tvorbu, zavádění, monitorování a vyhodnocování jak republikových, tak krajských a místních indikátorů udržitelného rozvoje.

2) na krajské úrovni:

a) ustavit krajské Rady pro udržitelný rozvoj;
b) pokračovat v úsilí a podpoře vzniku krajských a regionálních strategií udržitelného rozvoje, na základě:
i) Strategie udržitelného rozvoje ČR;
ii) široké společenské diskuse se zastoupením všech rozhodujících zájmových skupin a obcí. Tato diskuse by měla probíhat na půdě krajských Fór pro udržitelný rozvoj za trvalé přeshraniční spolupráce;
c) z pozice krajů iniciovat procesy místních Agend 21 v obcích, městech a mikroregionech a vytvářet podmínky pro kvalitní průběh MA21 (do budoucna v souladu s oficiálními Kritérii kvality MA21)
d) vytvářet na krajských úřadech organizační a odborné zázemí pro vlastní celokrajské procesy MA21 za možného využití spolupráce s Národní sítí Zdravých měst ČR a dalšími odbornými partnery (např. za využití finančních zdrojů SROP 3.3.);
e) vytvořit a podporovat činnost a provoz regionálních středisek udržitelného rozvoje;
f) při řešení udržitelného rozvoje kraje spolupracovat se sousedícími krajskými a zahraničními samosprávami;
g) vypracovat a přijmout komunikační strategii kraje řešící nejen území kraje, ale i přeshraniční vazby;
h) posilovat i zpětné komunikační vazby mezi kraji, městy, obcemi a všemi skupinami obyvatel, coby základ strategického plánování (v jeho komunitní i expertní části);
i) popularizovat udržitelný rozvoj na krajské i obecní úrovni;
j) vytvořit sadu indikátorů udržitelného rozvoje kraje či jeho lokálních území (včetně volitelných), zajistit jejich pravidelné monitorování a vyhodnocování, vytvořit mechanismy zpětných vazeb pro případnou korekci prováděných rozvojových opatření krajských i obecních samospráv;
k) při využívání veřejných finančních prostředků na úrovni kraje, měst i obcí přihlížet k souladu jednotlivých záměrů s principy udržitelného rozvoje;

3) k připravované novele stavebního zákona:

a) zajistit, aby si v novele zákona zakotvená „Rada pro udržitelný rozvoj“ zachovala nadresortní charakter pracovního orgánu vlády;
b) zajistit na krajské úrovni ustavení „Rady kraje pro udržitelný rozvoj“ s charakterem nadresortního odborného pracovního orgánu krajských zastupitelstev;
c) zajistit systém certifikace projektů a záměrů z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje;
d) zavést kvalitní projednávání významných záměrů a investic připravovaných na území obcí a krajů v Radách pro udržitelný rozvoj;
e) zakotvit do zákona, aby rozhodování a stanoviska „Rad obcí a krajů pro udržitelný rozvoj“ byla včas a kvalitně projednávána v samosprávných orgánech a s veřejností dotčených obcí a krajů;


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz