Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Informace o povinnosti placení DPH u neziskových subjektů ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Informace o povinnosti placení DPH u neziskových subjektů

6. 4. 2005 - PRAHA [Econnect]

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 635/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH) vydalo ministerstvo financí informaci k uplatňování zákona u právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání (neziskové subjekty). Zákon nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost - tedy 1. května 2004. DPH mají obecně povinnost platit všechny organizace, jejichž obrat ze samostatné ekonomické činnosti přesáhne 1 mil. Kč/rok. Do obratu se nezapočítávají např. příspěvky přijaté od vlastních členů, dotace ze státního rozpočtu nebo příspěvky od územně samosprávního celku, státních fondů, z grantů či rozpočtů jiných členských států nebo Evropského společenství, které se nepovažují za úplatu za poskytovanou službu nebo dodané zboží. Ukazuje se však, že např. dotace od některých ministerstev - např. zemědělské dotace, se do obratu započítávají. Doporučujeme proto, zvláště větším NNO, aby se ujistily, že se na ně placení DPH skutečně nevztahuje.

Informace Ministerstva financí:

Právnické osoby založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, kterými jsou např. spolek, společnost, svaz, hnutí, klub a jiná občanská sdružení; právnické osoby založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a další právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, se za osobu povinnou k dani považují podle § 5 odst. 1 ZDPH, pokud samostatně uskutečňují ekonomické činnosti.

Ekonomickou činností se rozumí činnost definovaná v § 5 odst. 2 ZDPH jako soustavná činnost, uskutečňovaná samostatně a vykonávaná za účelem získání příjmů. Ekonomická činnost může být zdanitelným plněním nebo plněním osvobozeným od daně.

Ekonomickou činností neziskového subjektu, která je zdanitelným plněním, je poskytování služeb např. ubytovacích, reklamních, parkovacích, pronájem movitého majetku apod. nebo dodání zboží např. knih, časopisů, drobných předmětů, upomínkových předmětů, oblečení a doplňků apod. jiným subjektům za úplatu.

Podle písm. a) § 61 ZDPH je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně:
- dodání zboží nebo poskytnutí služby vyjmenovanými neziskovými subjekty jako protihodnota členského příspěvku vlastním členům
- dále také poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou poskytované podle písm. d) uvedeného ustanovení, např. konání sportovní akce, prodej vstupenek do sportovního zařízení, půjčování sportovního nářadí, pronájem sportovního zařízení apod. osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,
- poskytování kulturních služeb a dodání zboží s nimi souvisejícího podle písm. e) uvedeného ustanovení, např. pořádání kulturních představení, výstav, prodej programů a prospektů o uložení exponátů apod.
- poskytování služeb a dodání zboží subjekty uvedenými v písm. f) § 61 ZDPH při příležitostně konaných akcích, např. pořádání plesu nebo konání jiných příležitostných akcí, příležitostný prodej použitého zboží, a to za předpokladu, že získané finanční prostředky použije neziskový subjekt pro činnost, pro kterou byl zřízen a jejich uskutečněním nenaruší hospodářskou soutěž.

Obrat

Obrat neziskového subjektu, který není veřejnoprávním subjektem, se stanoví podle § 6 odst. 2 ZDPH. Obratem jsou výnosy za uskutečněná plnění, s výjimkou výnosů za plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH. Do obratu se zahrnují výnosy z uskutečněných pronájmů nebo převodů staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou podle § 56 ZDPH plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, pokud jsou prováděny soustavně a dále výnosy z finanční a pojišťovací činnosti, pokud tyto činnosti nejsou příležitostnou nebo doplňkovou činností osoby povinné k dani.

Do obratu se také nezapočítávají příspěvky přijaté od vlastních členů, dotace ze státního rozpočtu nebo příspěvky od územně samosprávního celku, státních fondů, z grantů či rozpočtů jiných členských států nebo Evropského společenství, které se nepovažují za úplatu za poskytovanou službu nebo dodané zboží, nejsou tedy předmětem daně, s výjimkou dotace k ceně, která je definována v § 4 odst. 1 písm. q) ZDPH a zahrnuje se do základu daně.

Do obratu se nezahrnují příjmy nebo výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku, který je obchodním majetkem.

Kdo je plátce DPH

Pokud obrat osoby povinné k dani přesáhne za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců 1 mil. Kč je tato osoba povinna do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém překročila stanovenou částku, podat přihlášku k registraci a od prvního dne třetího měsíce po měsíci, ve kterém překročila obrat, se stane plátcem DPH. Od tohoto data je plátce povinen uplatňovat daň u zdanitelných plnění uskutečněných v tuzemsku za úplatu.

Nárok na odpočet daně

Podle § 74 ZDPH má osoba povinná k dani, která se stala plátcem, nárok na odpočet daně u obchodního majetku, pořízeného za posledních 12 měsíců před účinností registrace, který má evidovaný k tomuto dni.

Podle § 72 ZDPH má plátce nárok na odpočet daně v plné výši u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění ekonomické činnosti, u které má nárok na odpočet daně podle odst. 2 uvedeného ustanovení.
U přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, plátce nárok na odpočet daně nemá.
U přijatých plnění, která použije k uskutečnění plnění podle § 72 odst. 2 ZDPH, tak i plnění uvedených v § 75 odst. 1 ZDPH, je povinen nárok na odpočet daně krátit způsobem uvedeným v § 76 ZDPH.

Pokud přijatá zdanitelná plnění plátce použije jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející je povinen postupovat podle § 72 odst. 5 ZDPH.

Plátce, který vykonává výkon veřejné správy nebo činnosti, které nejsou z hlediska ZDPH ekonomickou činností, je povinen vyloučit přijatá zdanitelná plnění, která použije k těmto plněním a může při vyloučení postupovat různými způsoby. Může např. použít metody, která vychází z podílu uskutečněných činností. Způsob výpočtu je uveden na stránkách www.mfcr.cz "Uplatňování nároku na odpočet v poměrné výši u veřejnoprávních subjektů".

Vedení evidence pro daňové účely, doklady

Plátce je podle § 100 ZDPH povinen vést evidenci údajů, které jsou rozhodné pro stanovení jeho daňové povinnosti v takovém členění, aby byl schopen sestavit daňové přiznání. Podle odst. 2 tohoto ustanovení je povinen vést evidenci plnění osvobozených od daně nebo plnění, která nejsou předmětem daně.

Podle § 26 ZDPH je plátce povinen na vyžádání osoby povinné k dani nebo osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, vystavit daňový doklad za zdanitelné plnění nebo přijatou platbu.

Pořízení zboží z jiného členského státu

V případě, kdy právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, včetně veřejnoprávního subjektu, neuskutečňuje v tuzemsku ekonomické činnosti, není plátcem, a pořizuje zboží z jiného členského státu jehož hodnota bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč, je podle § 96 ZDPH osobou identifikovanou k dani, která je povinna pod přiděleným daňovým identifikačním číslem přiznat a zaplatit daň, a to již z částky, kterou překročila stanovený limit.

Celý text (informace také pro veřejnoprávní subjekty, příspěvkové organizace, církve a odbory) najdete na stránkách České daňové správy - http://cds.mfcr.cz/menuR_dph.htm


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz