Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO > Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012 ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012

15. 11. 2011 - PRAHA [Econnect / Magistrát hl. města Prahy]

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012 (s ukončením realizace v roce 2013). Uzávěrka pro podání žádostí je 19. prosince 2012.

Tematické oblasti:

I. Oblast veřejné zeleně
Městská zeleň je nezastupitelnou pro udržení životního prostředí. Zejména pak vinohrady a ovocné sady byly v průběhu historie Prahy významným ekonomickým a krajinným prvkem. I když je snaha o jejich likvidaci a jiné využití enormní, je nevyhnutelné jejich aspoň částečné zachování.

II. Obhospodařování zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem, podpora BIO-certifikace
I když je hl. m. Praha velkoměstem, přibližně jedna třetina její rozlohy je registrována jako orná půda. Tento fakt je dostatečný k tomu, aby se způsobu a kvalitě obhospodaření zemědělské půdy na území hl. m. Prahy věnovala dostatečná pozornost. Životní prostředí v hl. m. Praze je značně znehodnoceno, a proto je snahou v rámci grantového schématu podporovat projekty, které přispějí k eliminaci rizikových prostředků intenzivního zemědělství a budou přispívat k šetrnějšímu využití zemědělské půdy na území hl. m. Prahy.

III. Oblast lesů
Lesy na území hl. m. Prahy mají nejen ekonomický, ale významný krajinotvorný a rekreační úkol. Proto je nutné mít možnost podpořit projekty, které můžou přispět k jejich stabilizaci nebo rozšíření (v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy a právními předpisy České republiky).

IV. Oblast ochrany přírody
Ochrana přírody je nikdy nekončící proces, týkající se různých součástí životního prostředí. V rámci ochrany přírody jsou řešeny pouze dvě oblasti, a to oblast přírodního prostředí pro volně žijící živočichy a rostliny a oblast vod. Do grantového schématu není zahrnuta oblast ovzduší, protože ochrana a zlepšování ovzduší je řešeno jinými nástroji. Projekty v této oblasti by měly být prioritně zaměřeny na chráněná území v hl. m. Praze, to však nevylučuje projekty, které přispějí ke zkvalitnění přírody v prostředí, které není chráněno zákonem.

V. Ekologická výchova
Tato oblast je v rámci grantového schématu velmi významná. Ekologická výchova je důležitým základem pro budoucí udržitelný rozvoj hl. m. Prahy, aktivity ekologické výchovy lze jen velmi obtížně realizovat komerčně a v neposlední řadě tato oblast naplňuje koncepci EVVO (Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty) přijatou hl. m. Prahou. Výsledky projektů v jiných odvětvích by byly rychle znehodnoceny, kdyby neměli občané současně možnost rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje v oblasti (ochrany) životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje. Důležité jsou tak vědomosti o živé i neživé přírodě na území hl. m. Prahy, o jejím významu pro náš každodenní život a rovněž informace o tom, jak může každý z občanů přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí ve svém okolí. Právě ekologická výchova už od útlého věku může pomoci ke zlepšení vztahu nejen k životnímu prostředí ve všeobecnosti, ale i k aktivitám veřejné správy při zkvalitňování životního prostředí. Např. výsadba a údržba zeleně bez budování pozitivního vztahu občanů k udržování a zachování zeleně může být jenom plýtváním důležitými finančními prostředky.

VI. Specifické projekty
Jedná se o projekty, které není možno zařadit do ostatních tematických oblastí. Součástí péče o životní prostředí nejsou jenom přímé aktivity (např. výsadba zeleně, ochrana ptactva), ale i další aktivity, které ke zkvalitňování životního prostředí přispívají různými formami. Tyto projekty mohou doplňovat a kompletovat aktivity tak, aby jejich synergie byla co nejvyšší.

Žádost o grant může podat:
- fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalý pobyt na území České republiky;
- právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem České republiky.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz