Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Výzva k předložení projektových záměrů pro program Rozvoj komunitního a regionálního života ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Výzva k předložení projektových záměrů pro program Rozvoj komunitního a regionálního života

20. 5. 2005 - PRAHA [Nadace VIA]

V rámci úsilí zaměřeného na podporu místního rozvoje a místních iniciativ Nadace VIA vyzývá k předložení projektových záměrů pro program Rozvoj komunitního a regionálního života - Fond místního rozvoje. Program je financován z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) a výnosů VIA Fondu pro Českou republiku, Pittsburgh Foundation. Uzávěrka předložení projektových záměrů 15. července 2005 (datum poštovního razítka).

CÍLE PROGRAMU
 Podpora veřejně prospěšných projektů, které usilují o zlepšení/zkvalitnění podmínek života v obcích, městech a regionech;
 Prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje (t.j. vyváženost ekonomických, sociálních, kulturních, společenských a ekologických hledisek);
 Vytváření prostoru pro účast občanů na rozhodování o věcech veřejných;
 Stimulování vzniku a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tj. občany, NO, podnikateli a veřejnou správou) a vytváření příležitostí pro místní dárcovství;

KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT
České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, obce a příspěvkové organizace.

VÝŠE GRANTU A DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
 maximální výše grantu je 70 000 Kč; (tato suma může tvořit 80% celkových nákladů projektu pro NNO a 50% nákladů projektu pro obce a příspěvkové organizace);
 v rámci rozpočtu projektu lze žádat o příspěvek 10% na režii organizace;
 obvyklé trvání realizace projektu je jeden rok (listopad 2005 – listopad 2006).

HLAVNÍ OBLASTI PODPORY PROGRAMU ROZVOJ REGIONÁLNÍHO A KOMUNITNÍHO ŽIVOTA
A. Místní rozvoj
B. Místní dárcovství a filantropie

A. Místní rozvoj
Projekty zaměřené na vytváření podmínek pro široce pojatý místní rozvoj, včetně rozvoje ekonomického. Projekty se mohou týkat:
• rozvoje komunitního života, obnovy místních tradic, posilování sounáležitosti lidí s místem, kde žijí, apod.;
• fyzických úprav a oživení veřejných prostranství; včetně svépomocné obnovy a opravy drobných kulturních památek;
• vytváření podmínek pro místní podnikání, šetrné hospodářské využití krajiny;
• hledání společné vize budoucnosti, formulování rozvojových priorit komunity.

B. Místní dárcovství a filantropie
Projekty zaměřené na vytváření podmínek pro místní dárcovství, tj. zapojení lidí do obecně prospěšných činností formou finančních příspěvků, dobrovolné práce či materiální pomoci.
Projekty se mohou týkat:

• mapování místního filantropického potenciálu, zviditelňování dobročinnosti jako běžné součásti života komunity;
• vytváření mechanismů pro probuzení místního dárcovství a nasměrování pomoci
k neziskovým organizacím, dobročinným projektům;
• vytváření konkrétních příležitostí pro rozvoj dárcovství.

Z programu nelze podpořit
 jednorázové akce, které nemají trvalejší vliv na cílovou skupinu;
 projekty bez vazby na určitou lokalitu;
 projekty zaměřené na přímé poskytování sociálních a zdravotních služeb;
 výstavbu a značení cyklostezek;
 projekty, u kterých odborné a technické řešení problému není spojeno s účastí veřejnosti;
 dlouhodobé projekty, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů;

POVINNÝ OBSAH PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

1. Projektový záměr dodejte v originále + 5 kopiích
2. Maximální rozsah projektového záměru: 2 stránky formátu A-4.

Obsah:
1) Informace o předkladateli projektového záměru:
a) název organizace
b) adresa
c) telefon, e-mail, www stránky
d) jméno kontaktní osoby;
2) Stručný popis projektu, zdůvodnění jeho smyslu a přínosu;
3) Předpokládaný cíl a výsledky projektu (tj. co se má díky projektu změnit, k jakým posunům či změnám má dojít, jaké budou výstupy a výsledky);
4) Popis jednotlivých kroků (tj. jak má být dosaženo cíle), včetně hrubého nástinu časového plánu;
5) Celková výše požadované částky, včetně základní struktury výdajů;

POSTUP:
Projektový záměr v požadovaném rozsahu a podobě je nutno odevzdat nejpozději do 15. července 2005 (datum poštovního razítka), a to poštou či osobně na adresu:
Lenka Bergmannová, Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha. Na obálce prosím uveďte Rozvoj komunitního a regionálního života.

Hodnotící komise programu nejpozději do 19. srpna 2005 rozhodne, kteří předkladatelé budou vyzváni k předložení úplných projektů. Uzávěrka pro podání úplných projektů a s nimi souvisejících žádostí o grant je předběžně plánována na 30. září 2005.

Upozornění: Zářijový termín se bude vztahovat pouze na vybrané předkladatele, jejichž projektové záměry uspějí.
Konzultace k projektovým záměrům lze v případě potřeby poskytnout telefonicky na telefonních číslech 233 113 370 a 777 223 065, nebo osobně po předchozí dohodě v sídle Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1. Obracejte se na Lenku Bergmannovou, e-mail: lenka.bergmannova@nadacevia.cz.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz