Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Více než polovina občanů ČR chce uzákonit daňové asignace ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Více než polovina občanů ČR chce uzákonit daňové asignace

19. 7. 2005 - PRAHA [Fórum dárců]

50,5 % respondentů výzkumu veřejného mínění, který na vzorku 500 osob provedla pro občanské sdružení Fórum dárců agentura Median, odpovědělo kladně na otázku, zda chtějí, aby 1% z jejich daní připadlo přímo neziskové organizaci, kterou by si sami vybrali.

„Daňové asignace mají podporu více než poloviny dospělé české populace. Většina navrhovaných zákonů si o něčem takovém může nechat jen zdát,“ soudí Pavlína Kalousová, ředitelka Fóra dárců, které návrh zákona o daňových asignacích připravilo společně s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace.

Daňové asignace jsou součástí programového prohlášení vlády Jiřího Paroubka a jsou zmiňovány také ve Strategii hospodářského rozvoje, kterou se bude na svém zítřejším zasedání vláda zabývat. „Financování neziskových organizací bývá až příliš často na okraji zájmu politiků. Daňové asignace leží na stole a víc než polovina české populace je chce zavést. Doufáme, že tentokrát už nebude nic bránit tomu, aby vláda dala návrhu zákona o 1% zelenou a předložila jej Parlamentu ČR,“ dodává Pavlína Kalousová.

Zákon o daňových asignacích čeká na předložení do vlády již od doby, kdy byl premiérem Vladimír Špidla. Občanům – fyzickým osobám – by umožnil, aby mohli malou část jejich zaplacené daně z příjmu (konkrétně 1%) poukázat neziskové organizaci, kterou si sami vyberou. Byla by to jediná část daní, u které by občan sám mohl rozhodnout, na co prospěšného budou jeho peníze vynaloženy.

Česká republika je poslední zemí Visegrádské Čtyřky, která ještě možnost poukázat část daně z příjmu veřejně prospěšným neziskovým organizacím neuzákonila. Příjmy z daňových asignací naproti tomu už využívají neziskové organizace v Maďarsku, na Slovensku nebo v Litvě, od tohoto roku budou zavedeny také v Polsku a Rumunsku. Neziskové organizace na Slovensku, kde ovšem mohou určovat 2% z daní také právnické osoby, získaly v minulém roce díky mechanismu daňových asignací přes 845 miliónů korun.

Návrh zákona o daňových asignacích nezavádí novou daň, nenarušuje mechanismy odpisů darů ani nesnižuje státní dotace nestátním neziskovým organizacím. Asignované peníze od občanů by tvořily jen další zdroj pro jejich činnost.

================================================
Podaří se prosadit zákon o daňových asignacích i v ČR?

Příloha k tiskové zprávě 19.07.2005

Výňatek z Programového prohlášení vlády Jiřího Paroubka

„Vláda bude významnou část svého úsilí věnovat systematické a cílené podpoře neziskových organizací, jejichž činnost je životně důležitá pro sociální služby, péči o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochranu životního prostředí, ochranu kulturních památek či rozvoj komunitního života. Za tímto účelem vláda zváží přijetí zákona o daňových asignacích, který by mohl vést k finančnímu posílení neziskového sektoru a ke zvýšení spoluúčasti občanů na správě jejich daní.“

Český model 1 % daňových asignací

Navrhovaný český model 1% daňových asignací je uveden na stránkách 3 až 6 přílohy. Formou otázek a odpovědí zde se uvádějí základní informace, jak by mohl mechanismus poukázání 1 % v České republice fungovat.

Daňové asignace v zahraničí

Občané Maďarska, Slovenska a Litvy již mají několikaleté zkušenosti s poukázáním daňových asignací. Již od roku 1996 mají občané Maďarska možnost poukázat 1 % ze své daně z příjmu nestátním neziskovým organizacím a další 1 % církevním organizacím. Daňové asignace v Maďarsku byly tak úspěšné, že vláda rozhodla o zřízení zvláštního fondu s názvem Central National Civil Fund. Principem financování tohoto fondu je to, že Maďarský stát ze svého rozpočtu do Fondu přispěje stejnou částkou, která byla vybraná na základě 1 %. Následně tyto prostředky Fond rozděluje neziskovým organizacím na základě vyhlášených programů. Na Slovensku byly daňové asignace, a to dvouprocentní, zavedeny v roce 2001, v Litvě - o rok později. Možnost poukázat 1 % z daní z příjmů fyzických osob je také zavedená v Polsku a Rumunsku. Dalšími zeměmi, které v této chvíli pracují na návrhu zákona o 1 %, jsou Gruzie, Makedonie a Ukrajina. O možnosti poukázat 1 % z daní projevují zájem Mongolsko, Chorvatsko a také Bosna a Hercegovina. Více informací o jednotlivých modelech daňových asignací najdete na stránkách 8-12 této přílohy.

Na Slovensku poukazují občané nestátním neziskovým organizacím až 2 % ze své daně

Občané Slovenska a slovenské právnické osoby mohou poukázat až 2 % z daní z příjmů vybraným neziskovým organizacím. Daňové ředitelství Slovenské republiky zveřejnilo údaje o výsledcích poukázání daňových asignací na Slovensku za rok 2004. Podle zveřejněných údajů v roce 2004 bylo poukázáno 845 mil. slovenských korun ve prospěch 3828 nestátních neziskových organizací. Více informací, kam směřovaly poukázané finanční prostředky v roce 2004, najdete na straně 8 přílohy.

Iniciativa pro 1 %

Přijetí zákona, který by umožnil občanům poukázat 1 % z daní, podporuje Iniciativa pro 1 %. Iniciativa je neformální seskupení neziskových organizací v České republice, která vznikla v říjnu roku 2003. V současné době se k ní hlásí více než 100 neziskových organizací. Prohlášení Iniciativy pro 1 % najděte v příloze na straně 7. Aktuální seznam organizací najdete na www.rozhodni.cz

Více informací najdete na www.rozhodni.cz

=======================
Návrh zákona o daňových asignacích

Co to jsou daňové asignace?

Je to princip, kdy občan může sám určit, jak bude naloženo s částí jeho daně. Iniciativa pro 1 % navrhuje, aby občan mohl poukázat 1 % ze své daně z příjmů konkrétní nestátní neziskové organizaci. Například u fyzických osob, jež pracují za minimální mzdu, představuje 1 % z daně asi 40 korun ročně. U osob s vyššími příjmy se jedná o několik set korun.

Co přinese 1 % (daňové asignace) neziskovým organizacím?

Především nový zdroj příjmů. Když se rozhodne poukázat 1 % jenom třetina zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, dostanou neziskové organizace téměř 300 milionů korun ročně. Cenné bude i to, že neziskové organizace navážou nové vztahy se statisíci občanů – podporovatelů.

Co přinese 1 % českým občanům?

Zavedení daňových asignací v ČR přispěje k posílení práv občanů a jejich angažovanosti ve věcech veřejných. Občané takto získají možnost určit, jak bude naloženo alespoň s malou částí jejich daní: na kterou veřejně prospěšnou činnost budou tyto prostředky směřovat.

Kde všude platí zákony o daňových asignacích?

Zákony o daňových asignacích již úspěšně fungují v Maďarsku, na Slovensku a v Litvě. Tyto zákony byly později přijaty také v Polsku a Rumunsku.

Proč podporují zákon o daňových asignacích neziskové organizace?

Českou republiku opouštějí velcí zahraniční donoři a neziskové organizace musejí hledat nové a trvale udržitelné domácí zdroje na svoje veřejně prospěšné aktivity.

Zvýší se kvůli 1 % občanům daně?

Ne, změní se jenom adresát části daně – 1 % získají občany vybrané veřejně prospěšné neziskové organizace a 99 % zůstane jako doposud státu.

Kdo bude moci 1 % poukázat?

Všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a každý, kdo odvádí daň z příjmů fyzických osob.

Bude moci 1 % poukázat i firma?

Ne, neuvažuje se s rozšířením možnosti poukázat 1 % i na právnické osoby.

Nebude poukázání 1 % pro občany administrativně složité?

Ne. Při poukázání bude stačit vyplnit jednu kolonku navíc v daňovém přiznání. A to jenom jednou ročně.

Kdo bude moci prostředky z 1 % získat?

Nestátní neziskové organizace s právní formou občanského sdružení, nadace, nadačního fondu, obecně prospěšné společnosti či církevní právnické osoby. Podmínkou bude, aby se tyto neziskové organizace věnovaly veřejně prospěšným aktivitám, především v oblastech: sociální a humanitární, vzdělávání, věda a výzkum, kultura, zdravotnictví, ochrana lidských práv, rozvoj neziskového sektoru, rozvoj regionálního a komunitního života, ochrana životního prostředí, děti, mládež, rodina, ochrana nemovitých kulturních památek, sport dětí, mládeže a tělesně postižených.

Jak dostane nezisková organizace prostředky, které jí občané poukáží (asignují)?

Poukázané daňové prostředky shromáždí finanční úřady. Následně vyzvou organizace, kterým lidé 1 % ze svých daní z příjmu poukázali. Tyto organizace doloží svoji veřejnou prospěšnost stanovami nebo výpisem z rejstříku, kde jsou zapsány, dále potvrzení, že nemají nedoplatky na daních, čestné prohlášení, že nemají dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, zaplatí správní poplatek 1000 Kč a sdělí úřadu číslo účtu, na který má být celková částka peněz převedena. Žádná registrace předem nebude od neziskových organizací požadována.

Dostane se 1 % skutečně potřebným?

Získat prostředky z 1 % má šanci každá nezisková organizace, která je veřejně prospěšná. Závisí především na aktivitě samotných organizací, na jejich komunikaci s občany, schopnosti zaujmout je svou smysluplnou činností a získat důvěru. Daňová asignace umožňuje, aby prostředky nebyly rozdělovány centrálně jako státní dotace, ale aby zůstávaly v regionech.

Jak budou peníze z 1 % daňových asignací vázány?

Půjde o „volné“ peníze a jejich využití bude možné jenom pro účely popsané výše. Záleží však na organizaci, zda jimi zaplatí vybudování cyklostezky nebo nájem, kancelářské potřeby či mzdy.

Kdo zjistí, jak organizace peníze vynaložila?

Využití 1 % bude podmíněno zveřejněním, na co organizace prostředky vynaložila.

Kdo zkontroluje organizace, zda nepostupovaly nezákonně?

Jelikož jde o veřejné prostředky, jejich využití bude kontrolovat finanční úřad.

Nevzniknou organizace jen za účelem získání 1 %?

O 1 % se budou moci ucházet jen organizace, jež prokázaly svou životaschopnost minimálně dvouletou existencí.

Mohou občané v dalším roce změnit organizaci, které poukáží 1 %?

Ano. Každý rok může občan poukázat 1 % ze své daně z příjmu jiné organizaci. Může ji změnit, když nebude spokojen s využitím svého 1 %, nebo naopak může opakovaně podpořit ty, které s nimi naložily správně.

================================
Iniciativa pro 1 %

Iniciativa pro 1 % je neformální seskupení nestátních neziskových organizací, podporujících zavedení možnosti poukázat 1 % z daně z příjmů fyzických osob na veřejně prospěšné účely v České republice.
Cílem Iniciativy je propagovat návrh zákona o 1 % a spolupodílet se na jeho prosazování. Každá organizace, která přistoupila k Iniciativě, vyjadřuje svou podporu tím, že poskytuje informace o 1 % dalším neziskovým organizacím, zástupcům zákonodárních orgánů a dalším. Iniciativa pro 1 % je otevřená pro všechny nestátní neziskové organizace, které se mohou k Iniciativě připojit prohlášením na internetové stránce www.rozhodni.cz.

Prohlášení Iniciativy pro 1 %

Pro naši práci ve prospěch občanské společnosti jsou důležité nejen velké myšlenky, ale i jejich realizace. Ta je samozřejmě závislá na trvalých finančních zdrojích. Oceňujeme pozornost státních orgánů, máme však za to, že o veřejných prostředcích mají rozhodovat také občané přímo.

Proto podporujeme legislativní změny, které fyzickým osobám umožní poukázat 1 % z daně z příjmu pro veřejně prospěšné účely. Takovýto způsob přerozdělování veřejných prostředků nejenže pomáhá rovnoměrnějšímu přílivu peněz do regionů, ale také aktivizuje občany - dává jim možnost ovlivnit věci veřejné. Přispívá také k navázání užších vztahů mezi občany a neziskovými organizacemi.

Jsme přesvědčeni, že možnost poukázání 1 % je významná nejen pro větší stabilitu neziskových organizací, ale v širším rámci i pro rozvoj občanské společnosti v České republice.

====================================================
Daňové asignace v zahraničí

Na Slovensku poukazují občané nestátním neziskovým organizacím až 2 % ze své daně

V roce 2001 na Slovensku byla přijata novela zákona o daních z příjmů, která zavedla možnost poukázat 1 % procento z daní z příjmů občanů veřejně prospěšným nestátním neziskovým organizacím. V dubnu 2002 schválil slovenský parlament další novelu zákona o daních z příjmů, která umožnila i právnickým osobám poukázat 1 % z daní z příjmů nestátním neziskovým organizacím. Od ledna roku 2003 byla částka, kterou lze poukázat z daní, navýšena na 2 %. Nově lze poukázanou sumu rozdělit mezi více neziskových organizací.

Podle údajů Daňového ředitelství SR v roce 2004 poukázali občané Slovenska 845 mil. slovenských korun ve prospěch 3828 nestátních neziskových organizací. Příjemci se staly ty neziskové organizace, které se věnují převážně rozvoji a ochraně duševních hodnot, ochraně lidských práv, ochraně a tvorbě životního prostředí, ochraně a podpoře zdraví a vzdělávání, podpoře sportu dětí, mládeže a zdravotně postižených, poskytování sociální pomoci a také zachování přírodních a kulturních hodnot.

Již tradičně získávají nejvíc finančních prostředků ty organizace, které se věnují především zdraví, dětem a vzdělávání. Nejúspěšnějším příjemcem v roce 2004 se stala Nadácia SPP s celkově poukázanou částkou 109.700.784 slovenských korun. Dalšími úspěšnými organizacemi se staly Sdruženie pre podporu ortopédie a rehabilitácie, které získalo 58.505.250 Sk, Liga proti rakovině SR - 19.305.446 Sk, Stredoevrópska nadácia – 19.695.644 Sk, Nadácia Pontis – 19.932.652 Sk a další.

Kompletní seznam příjemců a také výši poukázaných částek lze nalézt na www.rozhodni.sk.


Maďaři mohou poukázat 1+1 procento

V Maďarsku zavedli možnost poukázání 1 % pro neziskové organizace v roce 1996. O rok později to rozšířili o další 1 % určené speciálně pro církevní organizace. Částka, kterou může občan poukázat, musí převyšovat 100 HUF (asi 13 Kč).
O 1 % (necírkevní) se mohou ucházet sociální organizace, nadace registrované nejméně 3 roky, veřejné nadace, taxativně vymezené kulturní, vědecké a vzdělávací organizace nebo také divadlo, veřejná sbírka, kulturní nebo vzdělávací instituce, jež obdržely dotaci od orgánu místní správy či ze státního rozpočtu v posledních třech letech alespoň jednou.
O 1 % (církevní i necírkevní) se mohou ucházet organizace za podmínek, že jsou registrované v Maďarsku, působí v zájmu domácí populace nebo Maďarů žijících v zahraničí, splňují podmínky zákona o neziskových organizacích, existují nejméně jeden rok a nemají nedoplatky na cle, daních a sociálním pojištění.

Maďaři poukazují 1 % + 1 % prostřednictvím formuláře, který posílají finančnímu úřadu. Zaměstnanci vkládají formulář do obálky a odevzdávají ho zaměstnavateli do 25. března roku následujícího po příslušném zdaňovaném období. Po doplnění údajů odešle zaměstnavatel podklady finančnímu úřadu.

Daňové orgány vyzývají všechny příjemce (NNO a církve) k doložení potřebných dokladů, prokazujících oprávněnost prostředky z 1 % obdržet, do 1. září. Po jejích obdržení a přezkoumání, nejpozději však do 31. října, poskytnou daňové orgány peníze konkrétní organizaci. U "církevního" 1 % je termín poskytnutí peněz posunut až do 10. ledna.

Maďarská legislativa pokládá příjmy z 1 % + 1 % za rozpočtovou dotaci a její využití kontroluje finanční úřad. Když zjistí využití prostředků v rozporu se zákonem, může vydat rozhodnutí o vrácení financí. První rok využilo možnost poukázat část své daně 30 % daňových poplatníků.

V roce 2004 v Maďarsku byl vytvořen zvláštní fond s názvem Central National Civil Fund. Principem financování tohoto fondu je to, že maďarský stát ze svého rozpočtu do Fondu přispěje stejnou částkou, která byla vybraná na základě 1 %. Následně Fond tyto prostředky rozděluje neziskovým organizacím na základě vyhlášených programů.
Více na http://www.onepercent.hu

V Litvě poukazují až 2 procenta

V roce 2004 měli poprvé možnost poukázat část své daně na veřejně prospěšný účel i občané Litevské republiky. Do právního systému Litvy byla možnost poukázat, a to až 2 % z daně z příjmů fyzických osob, zavedena novelou zákona o daních z příjmů.

Litevci mohou poukázat libovolnou částku nepřesahující 2 % z daně, přičemž nejnižší možná suma je 10 Litu (asi 100 Kč). Své 2 % mohou rozdělit mezi více organizací. Žádost o poukázání podávají občané spolu s daňovým přiznáním na finanční úřad svého trvalého bydliště.

Zaměstnanci, kteří daňové přiznání nepodávají, odevzdávají žádost o poukázání finančnímu úřadu buď sami či prostřednictvím zaměstnavatele v zalepené obálce.

Formulář na poukázání je k dispozici na finančních úřadech, a také na internetové adrese ministerstva vnitra. V žádosti se například uvádí jméno, příjmení, rodné číslo poskytovatele 2 %, název, sídlo, identifikační číslo a bankovní účet příjemce. Pokud je příjemců více než čtyři, vyplňuje žadatel jejich údaje v příloze. Zajímavé je, že občan nemusí vypočítat přesnou sumu, kterou neziskovým organizacím poskytuje. Stačí uvést, kolik je to procent z daně (maximálně dvě) a konkrétní sumu už vypočítá finanční úřad.

Finanční úřad každou obdrženou žádost zaregistruje a zkoumá správnost uvedených údajů. Pokud nejsou úplné, vyzve poskytovatele 2 %, aby je doplnil. Ústřední finanční úřad převádí poukázanou částku nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém byla žádost podána.

Prostředky z 2 % nemůže přijímat každá nezisková organizace automaticky. Okruh příjemců upravuje zákon o charitě a podpoře. O 2 % se mohou ucházet pouze ty organizace, kterým byl přidělen statut veřejné prospěšnosti. Statut veřejné prospěšnosti se přiděluje charitativním organizacím, asociacím, rozpočtovým organizacím, veřejným institucím, církevním komunitám, pobočkám mezinárodních organizací a dalším právnickým osobám, které nejsou založeny za účelem zisku. Tyto organizace musejí vyvíjet své aktivity zejména v oblastech mezinárodní spolupráce, integrace menšin, rozvoj kultury, víry a duchovních hodnot, rozvoj vědy, školství, sportu, prevence kriminality, ochrana lidských práv, životního prostředí, zdraví a národní bezpečnosti. Statut se uděluje na časově omezenou dobu, lze však o něj žádat opakovaně. V případě porušení podmínek pro udělení Statutu může kontrolní úřad navrhnout, aby byl statut veřejné prospěšnosti pro organizaci zrušen.

Výsadní postavení mají tradiční církevní komunity. Status veřejné prospěšnosti mají přímo ze zákona.
Více na http://www.labdara-parama.lt


Občané Polska mohou poukázat 1 % daně z příjmů od 1. ledna 2005

Možnost poukázat 1 % daně z příjmů neziskové organizaci v Polsku upravuje novela zákona o daních z příjmů a zákon o charitě a sponzorství.

Poukázat 1 % mohou občané, kteří jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob. Zákon umožňuje poukázat maximálně 1 % z daně z příjmů, a to pouze jedné neziskové organizaci. Nezisková organizace nemůže poukázanou částku odmítnout.

1 % lze poukázat nestátní neziskové organizaci, která je registrovaná jako veřejně prospěšná u Státního soudního registru. V Polsku nad těmito neziskovými organizacemi dohlíží Rada pro veřejně prospěšné aktivity zřízená Ministerstvem sociálních věcí. Rada může navrhnout výmaz ze Státního soudního registru, pokud nezisková organizace poruší zákon.
1 % v Polsku není klasickou daňovou asignací. Občan musí 1 % vypočítat sám a převést bankovním převodem vybrané veřejně prospěšné organizaci. Teprve následně občan může požádat finanční úřad o navrácení 1 % z daní. O navrácení 1 % se žádá prostřednictvím specielní žádosti, ke které se připojuje doklad o zaplacení 1 % neziskové organizaci.
Více na: www.jedenprocent.pl

Od roku 2004 i občané Rumunska mohou poukázat 1 % z daně

V roce 2003 schválil rumunský parlament nový daňový kodex, jehož součástí se stalo ustanovení o možnosti poukázat 1 % z daně z příjmů fyzických osob nestátním neziskovým organizacím.

Návrh zákona iniciovala Mona Musca z Národní liberální strany. Návrh byl konzultován s rumunskými neziskovými organizacemi a členy rumunské vlády. Návrh podpořilo přes 200 neziskových organizací.

Občané Rumunska mohou poprvé poukázat 1 % z daně v roce 2005 za kalendářní rok 2004.
Více na: http://www.unulasuta.ro/indexen.htm


Vše o daňových asignacích naleznete na: www.rozhodni.cz
Více o Fóru dárců: www.donorsforum.cz

Kontakt:
Monika Granja
Manažerka Legislativního programu FD
granja@donorsforum.cz
tel. 224215956

Simona Pohlová
koordinátor komunikace Fóra dárců
pohlova@donorsforum.cz
tel. 224215385, 737 906 655


Simona Pohlová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz