Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Více než čtyři pětiny občanů považují nadace za důležité instituce ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Více než čtyři pětiny občanů považují nadace za důležité instituce

4. 8. 2005 - PRAHA [Fórum dárců]

Občané ČR vnímají nadace pozitivně. Vyplývá to z výsledků výzkumu veřejného mínění, který pro Fórum dárců zpracovala na vzorku 509 osob agentura Median. 80,6% občanů ČR souhlasí s výrokem, že nadace jsou důležité a dělají to, co nedělá stát. 87,8% Čechů ví, čím se nadace zabývají (souhlasí s tím, že nadace shromažďují finanční prostředky a dále je rozdělují potřebným) a v 83,1% jsou si vědomi, že nadace ukazují na opomíjená témata ve společnosti (jako jsou např. ochrana práv menšin, podpora lidí v tíživé sociální situaci, podpora zdravotně postižených, ohrožených dětí, kulturních památek a další oblastí). Obecně jsou nadacím nejvíce nakloněny vysokoškolsky vzdělané ženy ve věku od 20 do 40 let, které žijí ve velkých městech a v Praze.

Z nadací jsou nejvíce známé Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (uvedlo jej 14% oslovených respondentů), Nadace rozvoje občanské společnosti (prostřednictvím svého nejznámějšího projektu „Pomozte dětem!“), Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadace Terezy Maxové, Nadace Adra a Nadace Charty 77.

„Z výsledků výzkumu máme opravdu radost. Ukazuje se, že nadace si za 15 let své novodobé existence získaly důvěru veřejnosti. Na této důvěře se určitě podílí i to, že nadace, jejichž práci má veřejnost nejvíc na očích a které jsou také členy naší Asociace nadací, dodržují nejen přísné zákonné normy, ale také Etický kodex“, konstatuje Pavlína Kalousová, ředitelka Fóra dárců, které zastřešuje nejznámější české nadace.

Výzkum také ukázal, že mezi lidmi stále ještě existují některé mýty. Necelá polovina z nich se domnívá, že nadací jsou tisíce, a 22% respondentů si zase myslí, že nadace jsou financované státem. To však není pravda. V České republice je v současnosti registrováno 381 nadací. Jejich počet prudce poklesl po uplatnění nového nadačního zákona v r.1998, který mj. nadacím stanovil jako povinnost uložit nejméně půl miliónu korun do nadačního jmění a zavedl přísná pravidla pro jejich fungování. Co se týká financování nadací, jediné peníze od státu, které české nadace doposud obdržely, bylo udělení prostředků z Nadačního investičního fondu do nadačního jmění nadací, rozdělované na základě výběrového řízení v letech 1999 a 2001. Většina nadačních zdrojů však pochází od občanů, firem, ze zahraničí.

Kontakt:
Simona Pohlová (pohlova@donorsforum.cz) – koordinátorka komunikace Fóra dárců
Fórum dárců
Štěpánská 61, Palác Lucerna
116 02 Praha 1
Tel.: 224215385, 224215956, GSM: 737 90 66 55

Zpracovala Monika Granja a Simona Pohlová, Fórum dárců, srpen 2005

Více informací?
www.donorsforum.cz - sekce Nadace + sekce Nadační fondy
www.rozhodni.cz

=======================================================================
Fakta o českých nadacích a nadačních fondech

Co je nadace, co je nadační fond

Nadace a nadační fondy jsou účelovými sdruženími majetku. Jsou to vlastně
instituce, které spravují peníze. Jejich cílem je předávat tyto peníze tam,
kde je to potřeba – na veřejně prospěšné účely. Nadace a nadační fondy
pomáhají buď jednotlivcům anebo dávají prostředky jiným neziskovým
organizacím, které pomoc realizují. V nadacích a nadačních fondech najdeme
často na slovo vzaté odborníky v konkrétních oblastech. Nadace sama tedy
služby neposkytuje, ale finančně podporuje a propaguje dobré věci. Nadace
má, na rozdíl od nadačního fondu, registrované nadační jmění (minimálně 0,5
mil. Kč), jehož výnosy rozděluje. Protože však tyto výnosy nejsou dostatečně
vysoké, musí si nadace zajišťovat příjem finančních prostředků ještě
odjinud – od drobných dárců, od firem apod.

Nadace versus zbytek neziskové galaxie

Všechny neziskové organizace si kladou veřejně prospěšné cíle. Nadace jsou
ale sdružením majetku a jejich základní funkcí je tento majetek odpovědně
rozdělovat třetím osobám (právnickým i fyzickým). To je jejich hlavním
specifikem v rámci neziskového sektoru. Ostatní neziskové organizace
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo církevní právnické
osoby) dosahují veřejně prospěšných cílů vlastní činností. Nadace
představují zdroje pro tuto jejich činnost.

Kromě této hlavní funkce, vyplývající ze zákona, se nadace zabývají i
dalšími aktivitami – pořádají benefiční akce, sbírky, tomboly, vydávají
publikace apod. Nadace často rychle zasahují v naléhavých situacích, mají
úlohu iniciátorů společenských změn i důležitých procesů.

Jak jsou nadační subjekty (nadace a nadační fondy) zakotveny v zákonech

Základní legislativní prostředí pro činnost občanských neziskových
organizací v ČR bylo vytvořeno již v roce 1992, včetně zákonem stanovených
obecně prospěšných účelů, na které je možné poskytnout dary s daňovou úlevou
pro dárce. Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v ČR bylo
přijetí prvního samostatného návrhu zákona upravujícího nadační sektor -
Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb., s účinností od 1. 1.
1998. Velký význam pro zjednodušení podmínek, jak nakládat s nadačním
jměním, měla novela tohoto zákona z r.2002, kterou prosadilo Fórum dárců.

Počet nadací a nadačních fondů

Nový zákon z r. 1997 vyvolal nutnost přeregistrace původních nadací. Na
počátku roku 1997 bylo zhruba 5000 nadací, zřízených podle občanského
zákoníku a registrovaných u okresních úřadů. Po přeregistraci ke krajským
soudům, která zpřísnila podmínky existence nadací, jejich počet významně
klesl. K dnešnímu datu (4.8. 2004) bylo v České republice registrováno 381
nadací a 965 nadačních fondů. Nadace tvoří přibližně 1% všech českých
neziskových organizací.

Firemní nadace – nový fenomén nadačního sektoru

Novým fenoménem nadačního sektoru je zakládání firemních nadací a nadačních
fondů. První firemní nadace byla u rejstříkového soudu zapsána 7. července
1998. Podle údajů z roku 2003 je zřizovatelem 59 nadačních fondů firma, což
je 6% z celkového počtu všech nadačních fondů v ČR. Podnikových nadací je
20, což činí necelých 6% z celkového počtu nadací.

Jak jsou nadace „bohaté“ - výše nadačního jmění

V současné době, především díky příspěvku z veřejných zdrojů - z tzv.
Nadačního investičního fondu - dosahuje jmění českých nadací dohromady více
než tři miliardy korun. Toto jmění je však mezi nadacemi rozděleno velmi
nerovnoměrně: čtyři největší nadace mají zaregistrované nadační jmění, které
tvoří asi 40% celkového nadačního jmění všech nadací. Naopak 168 nadací,
které mají zaregistrované nadační jmění mezi 0,5-0,6 miliónu korun (tj.na
hranici minima), tvoří polovinu všech nadací.

Ačkoli by se zdálo, že jsou nadace bohaté (ne každá firma má přece k
dispozici nejméně půl miliónu), skutečnost je jiná. Z částky, kterou mají
nadace registrovanou jako nadační jmění, smějí využít jen jeho výnosy. Pro
představu: výnos z půl miliónu korun (v penězích) ročně se pohybuje kolem
2%, tj. přibližně 10 tisíc korun. Veškeré další peníze si nadace musí na
svou činnost, na granty a na provoz nadace sehnat během roku jinak.

Nadace mohou nadační jmění zvyšovat či snižovat, ale nikdy nesmí klesnout
pod zmíněných 500 tisíc. Nadační jmění nemusí být navíc registrované jen v
penězích – lze použít i hodnoty určitého nemovitého či movitého majetku,
který nadace vlastní.

Kolik poskytují nadace ročně grantů

Nadace každoročně poskytují granty v celkové výši přesahující 600 milionů
korun. Pro srovnání: členové Asociace nadací Fóra dárců (32 nadací)
rozdělili v roce 2003 příspěvky převyšující částku 400 milionu Kč.

Jak jsou nadace a jejich grantování rozloženy po České republice

Nejvíce nadací je registrováno v Praze, následně v Jihomoravském kraji.
Nejvyšší objem příspěvků rozdělují nadace, které působí celorepublikově a
sídlí v Praze. Tyto nadace ovšem převážně přerozdělují peníze ze
zahraničních nadačních zdrojů pro český neziskový sektor. Podle analýzy
výročních zpráv nadací-příjemců příspěvků z NIF za rok 2002 a 2003 dosáhl
největší udělený nadační příspěvek v roce 2002 hodnoty 2,5 milionů Kč, v
roce 2003 – 8 milionů Kč. Nejmenší udělený příspěvek v roce 2002 byl v
hodnotě 510 Kč a v roce 2003 – 246 Kč.

Do jakých oblastí přispívají nadace nejvíce

Nejvíce příspěvků je poskytováno v oblasti vzdělávání, sociální a
humanitární, zdravotní a kulturní oblasti.

Chybí hlavně peníze na provoz

Velká část nadací v České republice pracuje na bázi dobrovolnosti – bez
placených zaměstnanců. Je to proto, že sehnat peníze na provoz nadace je ze
všeho nejtěžší a dárci na tuto žádost neradi slyší. Většina dárců dává
organizaci ráda na konkrétní projekty, ale že je potřeba zaplatit lidi,
kteří by projekt dovedli ke zdárnému konci, už nevidí. Každá nadace má
uvedeno ve svém statutu, kolik % z peněz, vydaných za granty, si smí
ponechat na správní náklady.

Určitým řešením situace nadací by mohly být daňové asignace pro neziskové
organizace, o jejichž zavedení usiluje Fórum dárců ve spolupráci s Radou pro
nestátní neziskové organizace a které jsou součástí programového prohlášení
vlády Jiřího Paroubka.

Zpracovala Monika Granja a Simona Pohlová, Fórum dárců, srpen 2005


Simona Pohlová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz