Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Kauza Slévačská: Občané versus radnice? ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Kauza Slévačská: Občané versus radnice?

17. 8. 2004 - PRAHA [Kyjský občanský klub / Centrum SOS Praha / Econnect]

-foto-
-foto-
Záměr přebudovat bývalé obchodní středisko a středisko služeb v hustě osídlené zástavbě na bytový a kancelářský dům dvakrát tak veliký bez toho, aniž by se o plánech dozvěděli natož se k nim vyjádřili dotčení občané a občanská sdružení, zatím v Praze 9 nevyšel. Občanské sdružení Kyjský občanský klub popisuje své zkušenosti s tím, jak byl městký úřad přinucen vyhlásit nové územní řízení. Vysvětluje také své argumenty proti nevhodnému záměru a nabízí praktické rady, jak nepropást možnost ovlivnit významné změny, které by se ve vašem okolí mohly stát.

Jak to začalo

Objekt Dům služeb Praha 9 - Lehovec (Slévačská č. p. 752) byl postaven v roce 1974 jako dům služeb, současně s ostatními objekty sídliště Lehovec. Objekt sloužil jako místní centrum a byly v něm soustředěny obchodní funkce (samoobsluha, restaurace), drobné provozovny služeb, knihovna a zdravotní ordinace. Po roce 1990 se postupně začal měnit, v souvislosti s privatizací objektu, také charakter využití objektu. Postupně zmizely kulturní a zdravotní služby a objekt byl pouze částečně využíván pro obchodní účely.

Dále následovala devastace objektu po vypovězení posledních nájemců, kdy objekt zůstal zcela pustý, nehlídaný, neudržovaný. Volně přístupný a nezabezpečený objekt se tak stal cílem zlodějů a bezdomovců. Hliníkové části pláště budovy a její vnitřní zařízení pak zdrojem pro sběrné suroviny. Nezvaní návštěvníci také několikrát založili požár. Otázkou zůstává, proč byl objekt dlouhodobě záměrně neužíván, neudržován a neochráněn proti vandalům, zlodějům a povětrnostním vlivům. Také státní správa a volené orgány razantnějším jednáním nezabránili devastaci objektu.

Situace se změnila v roce 2001. Zdevastovaný objekt zakoupil investor, společnost LAMO s.r.o. Teplice a v roce 2002 přišel s návrhem provést stavební úpravu na byty a kanceláře.

Občany nebereme vážně

Jednoznačnou snahou investora v krátkém čase je vydělat. Přivykli jsme již přímočarému ekonomismu natolik, že si investor musí vydělat bez ohledu na zájmy dotčeného území a jeho obyvatel? Přejí si obyvatelé stabilizovaných území novou výstavbu nebo "rekonstrukce" zanedbaných objektů, které jsou už v původním stavu hmotově předimenzovány, zasahují do krajinného rázu, nerespektují charakter okolní zástavby a nejsou v souladu s potřebami daného území a obyvatel? Nezatíží a nezhorší tyto stavby životní prostředí?

Ptá se někdo obyvatel? Stíny budov nejsou ideálním místem k životu, investor však má jiný pohled a názor na tuto věc a silou úměrnou velikosti své firmy a peněz svůj projekt prosazuje. Pro naši dobu je už asi charakteristické, že na názory místních obyvatel nikdo příliš nehledí.

Příprava "rekonstrukce" začala, stejně jako v podobných případech, intenzivní komunikací investora s Radou městské části Praha 14, ovšem bez účasti dotčených občanů:

 • Usnesením č. 539/R/2002 z 93. jednání Rady městské části Praha 14 konané 1.10.2002 Rada městské části doporučuje polyfunkční využití objektu čp. 752 ul. Slévačská pro parkování, obchod, administrativu a byty podle předložené studie.
 • Usnesením č. 189/RMČ/2003 z 8. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 18.3.2003 Rada městské části souhlasila se výjimečnou změnou využití objektu čp. 752 pro bydlení ve funkčním území smíšeného obchodu a služeb (SVO) určeném územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dotčení občané nejsou ještě o ničem informováni).
 • Usnesením č. 323/RMČ/2003 z 13. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 27.5.2003 byl schválen návrh hmotového řešení zpracovaného sekcí Útvar rozvoje hl.m. - MHMP.
 • Usnesením č. 466/RMČ/2003 z 18. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 19.8.2003 Rada městské části vzala návrh dokumentace pro územní řízení stavby na vědomí a nemá námitky k dokumentaci pro územní řízení stavby "rekonstrukce objektu čp.752 ul. Slévačská na dům pro bytové účel".

Zahájení územního řízení nebylo vyvěšeno na úřední desce, občanskému sdružení nebylo zasláno oznámení o zahájení územního řízení. Také majitelé okolních nemovitostí a pozemků neobdrželi oznámení o zahájení územního řízení. O probíhajícím řízení se občanské sdružení dozvědělo až z měsíčníku "Listy Prahy 14 č. 10/2003", kde byla informace o přijatém usnesení č. 466/RMČ/2003.

23.10.2003 proto občanské sdružení podalo k probíhajícímu územnímu řízení "Oznámení účastenství ve správním řízení" a dne 3.11.2003 dále občanské sdružení podalo dopis "Připomínky účastníka správního řízení č.j. OV/1702/1708/03 ze dne 25. 8. 2003 týkající se úprav objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely". Současně také 10 občanů podalo své připomínky s žádostí o jejich uplatnění v rámci probíhajícího územního řízení.

Zpochybňování právního nároku na účast v probíhajícím územním řízení bylo prvním úhybným manévrem úředníků. Dotčení občané také zaslali starostovi Ing. Miroslavovi Froňkovi dopis ve kterém si stěžovali na postup úřadu.

Na internetových stránkách ÚMČ Praha 14 proběhla několikrát široká diskuze, kde své názory sdělil také starosta ÚMČ Praha 14 Ing. Miroslav Froňek, místostarosta Ing. Miroslav Skala a vedoucí odboru výstavby Ing. Věra Joudová a také řada spoluobčanů. Ve skutečnosti se ukázalo, že podobné problémy s "rekonstrukcí" nebo novou výstavbou mají občané také v Hloubětíně (Mochovská ulice, Zelenečská ulice) a také na Jahodnici.

Na základě oprávněných požadavků občanů, občanských sdružení a diskuze na www stránkách stavební odbor ÚMČ Praha 14 uznal oprávněné požadavky a probíhající územní řízení ukončil. V lednu 2004 bylo potom zahájeno nové území řízení ke kterému byly přizvání všichni oprávnění účastníci.

Charakteristika území

Městská čtvrť Kyje nad Rybníkem je urbanizovanou příměstskou krajinou těsně sousedící s Kyjským rybníkem, přírodním parkem Klánovice-Čihadla (zalesněné svahy kóty Horka), zalesněnými strmými svahy nad Aloisovem (výchozy ordovických křemenců)a kostelem sv. Bartoloměje v Kyjích. Převládající využití území je obytné (rodinné domky). Čtvrť Kyje nad Rybníkem sousedí se sídlištěm Lehovec s panelovými domy a zelení.

Z hlediska územního plánu se jedná o stabilizované území bez předpokladu jeho dalšího rozvoje. Objekt navrhovaného domu leží na rozhraní mezi nízkopodlažní zástavbou rodinných domků a sídlištěm Lehovec. Od zástavby rodinných domků jej odděluje pouze úzká Hůrská ulice. Okolí je již z hlediska počtu bydlících obyvatel předimenzované a je zde nedostatek veřejné zeleně. Obyvatelé sídliště Lehovec nemají kde parkovat a čtvrť Kyje nad Rybníkem je nadměrně zatěžována projíždějící dopravou. Rekonstruovaný objekt byl nevhodně umístěn (vzhledem ke svým rozměrům) již při jeho výstavbě v roce 1974.

Charakteristika navrhované rekonstrukce

Objekt je navržen jako čtyřpodlažní (2 nadzemní podloží tvoří nástavba) o půdorysných rozměrech 83,25 x 33 m. Záměrem investora je dvojnásobně zvětšit objemovou kapacitu objektu (z 28846 m3 na 55906 m3).

Předimenzovaný objekt narušuje svou hmotou urbanizovaný ráz krajiny a maximalizuje pouze zisk investora bez ohledu na oprávněné zájmy současných obyvatel.

Celková plocha stavby (obrys 83,25 x 33 m) je v absolutním nepoměru s okolními stavbami a rozměry pozemků.

Současný zdevastovaný objekt, je určen dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jako území smíšeného obchodu a služeb (SVO). Na žádost investora souhlasila Rada městské části, viz usnesení č. 189/RMČ/2003, s výjimečnou změnou využití objektu čp. 752 pro bydlení ve funkčním území smíšeného obchodu a služeb (SVO). Objekt však svým umístěním nesplňuje požadavky na zdravé a příjemné bydlení.

Pro a proti

Změna využití území je vnímána odlišně různými skupinami obyvatelstva. Pozitivně je možná vnímána snaha zrekonstruovat dlouhodobě chátrající objekt. V okolí stavby je však změna využití území negativně vnímána z hlediska zvýšení podlažnosti stavby o dvě další nadzemní podlaží, navýšení celkové hmoty stavby, změnu vizuálních vjemů, pohledů, oslunění, zvýšení hluku, emisí a exhalací, zhoršení dostupnosti parkování pro současné obyvatele v již přetíženém území a další zahušťování území (76 bytů + kanceláře). Stavba má významný vliv na snížení kvality a pohody bydlení v okolní zástavbě.

Otázkou je také proč byl dosud objekt dlouhodobě záměrně neužíván, neudržován, neochráněn proti vandalům a proto nyní je potřebná zásadní rekonstrukce. Navýšení stavby o dvě další nadzemní podlaží je potom zdůvodňováno ekonomickou návratností investice do rekonstrukce.

Navrhovaná stavba, dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. část první čl. 4, svým umístěním a mírou zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a ve všech aspektech výrazně zasahuje do současného krajinného rázu na Praze 14 a takto je i negativně vnímána. Stavba je (i v dálkových pohledech) umístěna mezi zástavbu rodinných domků a nemá stejnou výškovou hladinu s okolní zástavbou. Je potřebné zachovat stávající charakter zástavby vilové čtvrti.

Realizací stavby dojde v nejbližším okolí k narušení faktorů pohody bydlení. Jedná se především o prašnost, exhalace a hluk který vzniká jednak při tak rozsáhlé rekonstrukci a také po dokončení stavby a jejím provozu.

Očekávané negativní důsledky

Stávající praxe je taková, že rozhodnutí se provádí od stolu, mnohdy povrchně, s formálními chybami a také se zásadními technickými nedostatky. Hodnocení faktorů vlivu stavby na okolí či vyčíslení újmy na faktoru pohody bydlení či ekonomických důsledků pro vlastníky okolních staveb (pokud přistupujeme na hledisko efektivnosti a zisku pro investora) se vůbec neprovádí.

Parkoviště otevřené směrem k zástavbě bytů a rodinných domků (exhalace a hluk) dále výrazně zhorší životní prostředí.

Zatím pouze můžeme tušit jak ohromný i ekonomický vliv může mít to, zda se lidé v místě, kde žijí, cítí dobře, nebo naopak mají pocit ohrožení, obtěžování hlukem, emisemi, případně jsou trvale rozladěni nepříjemným vzhledem svého okolí. Architektura, tvorba krajinného rázu, vytvoření příjemného okolí pro bydlení, to je běh na dlouhou vzdálenost. Jednorázová investice, která přináší pouze ekonomickou návratnost investorovi může negativně působit po mnoho desítek let i po celé století. Architektura, životní prostředí, zdravé a příjemné bydlení to není hamburger, který se spotřebuje nebo zahodí.

Zákony a další předpisy cekem důsledně řeší všechny možné aspekty, jiná věc je však jejich uplatnění a dodržování v praxi.

Uvidíme...

V současné době bylo zahájeno nové územní řízení, kterého se účastní a již podali připomínky dvě občanská sdružení (Kyjský občanský klub a I. Občanské sdružení Hloubětín), SBD Severní město a 10 občanů. V červenci 2004 po upozornění občanů úřad městské části Praha 14 na vlastní náklady zabezpečil devastovaný objekt bývalého obchodního domu na Lehovci, o který se jeho nový majitel nestará - uzavřel přístupové cesty do objektu, uklidil odpad ležící na veřejných komunikacích kolem a nechal vypracovat statický posudek.

Zapojte se, stojí to za to!

Musí být občan odborníkem? Smíme mluvit do toho, z čeho nemáme doktorát?

Aktivita a angažovanost volených zástupců státní správy i odborných orgánů je velice nízká, možná i proto, že chybí jasná představa, která by pomohla přesvědčit investory o vhodnosti, prospěšnosti a účelnosti vložit prostředky do určitého projektu nebo jiného řešení, které by vyhovovalo danému území a jeho obyvatelům. Chybí dialog s občany, otevřené jednání o chystaných investičních záměrech a možných řešeních.

Bohužel stále převládá živelnost, nekoncepčnost a občané očekávají, že se kompetentní lidé chopí svých pravomocí a splní to co se od nich očekává.

Rozhodnuto tedy zatím není, ale už teď si můžeme dovolit vyslovit několik zobecňujících závěrů:

Aby bylo možné aktivně ovlivnit přípravu jakékoliv stavby, je potřebné začít co nejdříve.
Je proto potřebné pravidelně sledovat:

 • úřední desku městské části,
 • usnesení Rady městské části,
 • usnesení ze zastupitelstva městské části,
 • periodický tisk nebo zpravodaje vydávané městskou částí,
 • www stránky městské části, diskuzní fóra apod.,
 • zprávy z výborů a komisí městské části,
 • získat co nejvíce informací o připravované stavbě,
 • získávat informace z dalších nezávislých zdrojů.

Pokud není něco jasné, má každý občan právo se zeptat na úřadě. Je také dobré spolupracovat s místními občanskými sdruženími a ostatními dotčenými osobami. Je potřebné postavit se proti projektu nejen jako občanské sdružení, ale i jako soukromá osoba, které soud poskytne větší ochranu kvůli dotčení jejích práv.

Kyjský Občanský Klub

Občanské sdružení Kyjský Občanský Klub bylo ustanoveno dne 9.1.2002 a sdružuje občany čtvrtí Nad Rybníkem, Lehovec, Aloisov a staré Kyje na Praze 14, kterým není lhostejný stav životního prostředí. Dává si za cíl být nejen dle par. 70 zák. č. 114/92 Sb. účastníkem správních řízení, ve kterých může dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a kulturních památek v uvedených lokalitách, ale také se svou aktivní činností se podílí na postupném zlepšování životního prostředí. Kyjský Občanský Klub také spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími (OS Zdravé Kyje, I. občanské sdružení Hloubětín, OS Jahodnice) na Praze 14.

Občanské sdružení Kyjský Občanský Klub je také členem Koalice SOS Praha a při řešení této kauzy využívala konzultace a návody Ateliéru pro životní prostředí, o.s. . Mnoho důležitých a potřebných informací lze získat také na serveru Občanská společnost.

Základní údaje o stavbě

Funkční plocha pozemku 2683 m2
Půdorys budovy 83,25 x 33 m
Celková plocha budovy 2747,25 m2
Plánovaná plocha kanceláří 482,3 m2
Plánovaný počet bytů 76
Předpokládaný počet obyvatel 15 - 160
Počet nadzemních podlaží 4 (dvě nadzemní podlaží tvoří nástavba nad současný objekt)
Plánovaný počet parkovacích stání 90 (z toho 67 na vlastním pozemku - 23 parkovacích stání je na jižní straně budovy)
Výška objektu 20,35 m (po rekonstrukci) - 10,5 m (před rekonstrukcí)
Celkový objem budovy 55906 m3 (po rekonstrukci) - 28846 m3 (před rekonstrukcí)

Historie kauzy v bodech

 • 15.7.2004 - Zabezpečení devastovaného objektu na náklady ÚMČ P14 - Úřad městské části Praha 14 provedl na vlastní náklady zabezpečení devastovaného objektu bývalého obchodního domu na Lehovci (uzavřel přístupové cesty do objektu, uklidil odpad ležící na veřejných komunikacích okolo objektu) nechal vypracovat statický posudek a zabezpečil posekání přerostlé trávy. Stav objektu se stabilizoval.
 • 10.7.2004 - Devastace bývalého obchodního domu Lehovec - Obrazová galerie dokumentuje stav devastace objektu bývalého obchodního domu na Lehovci v porovnání se stavem z listopadu 2003. Zanedbaná stavba obtěžuje hlukem při rozkrádání jednotlivých součástí budovy a ohrožuje obyvatele na zdraví (špína, nepořádek, poletující skelná vata a nezabezpečený vstup do objektu).
 • 9.7.2004 - Dům loupou jako perníkovou chaloupku - Večerník Praha (9.7.2004) - Večerník Praha zveřejnil článek o chátrajícím bývalém obchodním domě ve Slévačská čp. 752. O objekt se nový majitel nestará a nehlídaná budova se stala objektem zájmu bezdomovců a dalších skupin, které systematicky objekt rozkrádají a ničí.
 • 25.6.2004 - Občanské sdužení zaslalo Ing. Skalovi a zastupitelstvu MČ Praha 14 dopis ve kterém upozorňuje na chátrající objekt bývalého obchodního domu ve Slévačská čp. 752 a neřešenou situaci probíhajícího územního řízení.
 • 23.6.2004 - Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o přerušení řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“. Řízení je přerušeno do 9.7.2004 k doložení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2692 s MHMP pro vyřešení dopravy v klidu. Jedná se o pronájem parkoviště mezi Slévačskou ulicí a vlastní nemovitostí, které je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy.
 • 30.3.2004 - Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Připomínky a námitky podalo také I. Občanské sdružení Hloubětín, SBD Severní město a další občané bydlící v nemovitostech sousedících s navrhovanou stavbou.
 • 24.3.2004 - Podána stížnost na nezákonný postup při vedení ústního jednání spojeného s místním šetřením (ústního jednání se zúčastnili občané, kteří nebyli účastníky řízení a neprokázali se písemnou plnou mocí a narušovali průběh ústního jednání). Připomínky do protokolu mohly být podány až při pokračování jednání na radnici ÚMČ Prah 14.
 • 17.3.2004 - Doručeno sdělení o prodloužení lhůty na seznámení s projektovou dokumentací (pro zajištění rovných a přímých práv všech účastníků řízení).
 • 16.3.2004 - Usnesení č. 137/RMČ/2004 z 31. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 16.3.2004.
 • 5.3.2004 - Ústní jednání spojené s místním šetřením v místě stavby
 • 13.2.2004 - Doručeno oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře
 • 1.12.2003 - Nová diskuse na diskusním fóru Prahy 14 na téma Rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ulici (bývalé obchodní středisko a střediska služeb - zkušenosti dalších občanů z Hloubětína, viz adresa tohoto vlákna: Diskuse rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ulici
 • 28.11.2003 - Na základě stažení námitky SURM ukončil stavební odbor ÚMČ Praha 14 územní řízení na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře" č.j. OV/1702/1708/03/VYBJ
 • 28.11.2003 - SURM dopisem SURM/13288/2003 vl. stáhl námitku ze dne 16.9.2003 (dopis SURM/9248/2003) k oznámení na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře"
 • 10.11.2003 - Obrazová galerie, na www stránkách OS KOK (týkající se objektu čp. 752 ve Slévačské ul. - rekonstrukce, umístění stavby, současného stavu a pohledů na navrhovanou stavbu a celkový pohled od rybníka. (http://sweb.cz/kyjeok/foto/lehovec/rekonstrukce_slevacska_752.html)
 • 7.11.2003 - Příspěvek do diskusního fóra ÚMČ Praha 14 k rekonstrukci objektu čp. 752 ve Slévačské ul.
 • 3.11.2003 - Dopis "Připomínky účastníka správního řízení č.j. OV/1702/1708/03/VYBJ ze dne 25. 8. 2003 týkající se úprav objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely" - podání do podatelny ÚMČ P14
 • 23.10.2003 - Dopis "Oznámení účastenství ve správním řízení" - podání do podatelny ÚMČ P14
 • Listy Prahy 14 č. 10/2003 - "Zpravodajství z radnice - Na svém 6. zasedání dne 18.9. Zastupitelstvo MČ Praha 14 - vzalo na vědomí architektonickou studii k výstavbě integrovaného domu při ul. Krylovecké x Poděbradské a nemá námitek k novému využití této stavby pro garážová stání (87 míst) a byty (76 byt. jednotek) návrh dokumentace pro územní řízení stavby "rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely", kde první nadzemní podlaží je určeno pro parkování, druhé pro byty a kanceláře a čtvrté pro byty. K návrhu dokumentace neměla námitek". Na základě této veřejné zmínky se Kyjský občanský klub a dotčení občané dozvěděli o probíhajícím územním řízení, které už mělo být ukončeno.
 • 16.9.2003 - Námitka k oznámení na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře" (dopis SURM/9248/2003) - nesouhlas s umístěním stavby, námitky budou sděleny po projednání v radě HMP
 • 19.8.2003 - Usnesení č. 466/RMČ/2003 z 18. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 19.8.2003
 • 27.5.2003 - Usnesení č. 323/RMČ/2003 z 13. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 27.5.2003
 • 18.3.2003 - Usnesení č. 189/RMČ/2003 z 8. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 18.3.2003 - příloha č.1 usnesení 189/RMČ/2003 z 8. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 18.3.2003,
 • 1.10.2002 - Usnesení č. 539/R/2002 z 93. jednání Rady městské části Praha 14 konané 1.10.2002


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz