Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Nový správní řád = konec demokracie? ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nový správní řád = konec demokracie?

22. 5. 2002 - PRAHA [Econnect/Zelený kruh]

1. Úvod

Správní řád je základním právním předpisem upravujícím práva a povinnosti ve vztazích mezi úřady a občany. Návrh zákona Správní řád předložila vláda sněmovně 27. září 2001. Cílem bylo nahradit dosud platný správní řád z roku 1967, který byl sice na svou dobu pokrokovou a politicky poměrně indiferentní normou, ale v současné době je již překonán. Jde o zásadní normu pro všechna řízení, která před správními orgány v ČR do budoucna budou.

Podle předkladatelů návrh reaguje na zásadní změny v uspořádání orgánů veřejné správy, nově upravuje působnost správního řádu a jeho systematiku, zavádí nové instituty do správního řízení a zpřesňuje současnou právní úpravu tam, kde její nedostatečnost umožňovala nejednoznačný výklad. "Návrh je rovněž zpracován tak, aby dle něho bylo možno aplikovat normy evropského práva, které vyžadují moderní a přesnou úpravu," uvedl ve sněmovně při předkládání nového správního řádu ministr vnitra Stanislav Gross.

Pokusy novelizovat starý správní řád se během času ukázaly jako nesprávná cesta, takže vláda připravila zcela novou právní úpravu správního řízení. Vláda předložila sněmovně také úpravy, které se týkají správního soudnictví a předpokládala, že reforma správního soudnictví i nový správní řád nabudou účinnosti shodně k 1. 1. 2003, neboť jsou spolu provázány.

2. Problém, kterého se kauza týká

Občanská sdružení Ekologický právní servis (EPS) a Ateliér pro životní prostředí (AŽP) vystoupila s kritikou již ve fázi, kdy správní řád projednávalo ministerstvo vnitra. Nový správní řád, pokud by vešel v platnost v navrhované podobě, by totiž omezil práva účastníků řízení, například při povolování staveb s negativním dopadem na životní prostředí. EPS a AŽP také kritizovaly složitost návrhu, která bude působit problémy úřadům. Pravomoci v rozhodování úřadu o tom, nakolik a zda vůbec se záležitost dotýká dalších možných účastníků správního řízení, vytváří podle kritiků podmínky ke korupci.

Podle současného správního řádu má například majitel domu, v jehož sousedství má být postavena dálnice, ve správním řízení stejná práva jako investor a může tak své zájmy hájit, stejná práva mají i občanská sdružení hájící veřejný zájem, například ochrany životního prostředí. Podle nového správního řádu má mít plná práva pouze investor, o rozsahu práv majitele rozhodne úředník příslušného správního úřadu (podle toho, zda a nakolik se daná záležitost dotčené osoby týká) a občanská sdružení se stanou takzvanými přidruženými účastníky řízení, tedy s omezenou možností ovlivnit výsledek. Právníci z Ekologického právního servisu mají za to, že kategorizace účastníků řízení odporuje Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR a v níž se v článku 37 říká: "Všichni účastníci jsou si rovni."

Nový správní řád kritici také považují za zbytečně složitý, což umožňuje různé interpretace. "Dnešní správní řád je relativně jednoduchý, má 68 paragrafů, platí třicet let a přesto s ním má dodnes řada úředníků potíže," řekl pro Ekolist po drátě Petr Kužvart z Ateliéru pro životní prostředí. "Když jim dáte správní řád o sto padesáti paragrafech, v němž se pořádně nevyzná ani odborník, tak si snad dovedete představit, jak to dopadne."

3. Popis stran zúčastněných v problému

Vláda jako zpracovatel nového návrhu považuje současnou podobu správního řádu za jeden z důvodů, proč řízení u nás trvají dlouho a proč podmínky pro podnikatelské aktivity v ČR patří k nejhorším v Evropě. Podrobnější a složitější podobu má podle navrhovatelů správní řád proto, aby znemožnil různé interpretace a předešel zpochybňování jednotlivých úkonů v rámci správního řízení.

Občanská sdružení, v čele s Ekologickým právním servisem, kritizují především nerovnost účastníků řízení.

4. Vývoj kauzy

Vláda předložila návrh Správního řádu sněmovně 27. září 2001. První čtení proběhlo ve dnech 25. a 30. října 2001. Návrh projednal Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny (ÚPV). Druhé čtení se konalo 8. února 2002 na 46. schůzi sněmovny. Při III. čtení 15. února návrh zákona nebyl schválen (sněmovní tisk 1070).

Občanská sdružení připomínkovala návrh z výše uvedených důvodů. Připomínky připravil Ekologický právní servis a spolu se Zeleným kruhem a Institutem Demokracie pro všechny je distribuoval všem poslancům. Zástupci nevládních organizací se sešli na jednáních s řadou poslanců, především se členy ústavně právního výboru. Pavel Černý z EPS vystoupil také s připomínkami na zasedání ústavně právního výboru.

Správní řád byl projednáván na 46. schůzi Poslanecké sněmovny v únoru 2002. Ve III. čtení 15. února jej poslanci při hlasování o zákonu jako celku zamítli. Pro schválení zákona bylo potřeba 83 hlasů. Ze 165 přítomných hlasovalo pro 79 a proti 67 poslanců (hlasování číslo 608). Hlasů proti bylo v klubu ODS 50, u KDU-ČSL 1, u ČSSD 0, u KSČM 9, v US 6 a u nezařazených 1.

Na základě dohody mezi ministrem vnitra Grossem, respektive pracovníky ministerstva vnitra a některými členy ústavně právního výboru byl však tento odmítnutý návrh vtělen do tzv. doprovodného zákona, kterým se původně měly - v souvislosti s předpokládaným přijetím nového správního řádu - pouze změnit některé další zákony. Na mimořádné schůzi ÚPV 13. března 2002 předsedkyně výboru J. Kupčová (ČSSD) předložila k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s s přijetím správního řádu (sněmovní tisk 1142), komplexní pozměňovací návrh, který fakticky vypracovalo ministerstvo vnitra. Jeho podstatou bylo začlenit do doprovodného zákona celý, sněmovnou již jednou zmítnutý návrh správního řádu ve stejné podobě, v jaké o něm poslanci hlasovali na plénu 15. února a který zamítli.

Po bouřlivé debatě a provedení některých dílčích změn ÚPV návrh doporučil sněmovně ke schválení (za podpory poslanců ČSSD, KDU-ČSL a US). Členové ODS a KSČM na protest proti tomuto postupu opustili před hlasováním zasedací místnost. ÚPV zmírnil některá ustanovení, například vypustil možnost úřadu libovolně rozhodovat o rozsahu práv účastníků řízení. Přesto však zůstal návrh zákona sporným z dalších důvodů a například EPS trval na jeho stažení z projednávání a komplexním přepracování. Postup vtělení již neschváleného správního řádu do doprovodného zákona formou pozměňovacího návrhu označili právníci z EPS za obcházení řádného legislativního procesu a za neústavní.

Na 47. schůzi sněmovny proběhlo 9. dubna 2002 třetí čtení tohoto "doprovodného zákona", který však nebyl schválen. Ke schválení bylo potřeba 84 hlasů pro. Ze 166 přítomných poslanců hlasovalo 77 pro a 83 proti (hlasování číslo 879). Proti hlasovalo 47 poslanců klubu ODS, 13 z KDU-ČSL, 18 v KSČM, 5 v US a v ČSSD nikdo nebyl proti.

5. Poučení z kauzy

  • nepodařilo se ovlivnit průběh přípravy správního řádu na ministerstvu vnitra, přestože o to nevládní organizace usilovaly
  • k dílčímu, avšak dle názoru kritiků zcela nedostatečnému zlepšení návrhu zákona došlo na základě doporučení legislativní rady vlády
  • připomínky zpracované EPS v paragrafovém znění byly podle některých poslanců příliš podrobné a složité, což odrazovalo jejich pozornost (připomínka poslankyně S. Navarové z ČSSD, členky ústavně právního výboru sněmovny v rozhovoru na schůzce se Zeleným kruhem). EPS proto vybral pro jednání ÚPV ze 45 pozměňovacích návrhů 5 nejvýznamnějších a až do konce projednávání už pracoval jen s nimi

6. Závěr, očekávaný vývoj

Nový správní řád neprošel touto sněmovnou, ale lze očekávat diskuse nad podobou nového správního řádu v novém volebním období. Nevládní organizace budou usilovat o prosazení takové podoby tohoto zákona, která nebude obsahovat výše zmíněná negativa.

7. Odkazy

Zelený kruh
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
02/2251 7143, 2251 8352,
e-mail: zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz

Ekologický právní servis Brno
Pavel Černý, Bratislavská 31, 602 00 Brno,
tel.: 05/4557 5229,
e-mail: eps.brno@ecn.cz, www.i-eps.cz

Ateliér pro životní prostředí
Ve Svahu 1, 147 00 Praha 4,
tel.: 02/4143 2972,
e-mail: atelierzp@volny.cz, www.volny.cz/atelierzp

Internet
Parlament: www.psp.cz
Vláda: www.vlada.cz

8. Váš názor - diskuse

  • Považujete nepřijetí správního řádu za výhru nebo prohru demokracie ?
  • Domníváte se, že je správné, aby nevládní organizace ovlivňovali průběh správního řízení ve veřejném zájmu ?
  • Myslíte si, že by nový správní řád zrychlil a zefektivnil průběh správního řízení ?

Lucie Peláková, Zuzana Drhová


Zelený kruh

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz